Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 27.09.2022 klo 17:30 - 19:21

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
52   Konstaterande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdes laglighet och beslutsförhet
53   Godkännande av välfärdsområdesfullmäktiges arbetsordning och val av protokolljusterare
54   Aktualitetsöversikt
55 Godkännande av investeringsplanen 2023-2026 och 2024-2027
56   Öppnande av välfärdsområdescertifikatprogram för Västra Nylands välfärdsområde
57 Bemötanden till revisionsnämndens rekommendationer i utvärderingsberättelsen för 2021
58 Samlingssvar på en del av de fullmäktigemotioner som lämnats in 2022
59   Delegering av beslutanderätten enligt 59 § 11 punkten i förvaltningsstadgan till välfärdsområdesstyrelsen för viss tid i syfte att trygga kontinuiteten i organisationers verksamhet under övergångsperioden
60 Sammanställning över de avtal och ansvar inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs på Västra Nylands välfärdsområdes ansvar
61 Sammanställning över överföring av de lokaler inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs i Västra Nylands välfärdsområdes besittning och på dess ansvar
62   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag
63   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag
64   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag
65   Motioner inlämnade vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde

Osallistuja Tehtävä
Limnéll Jarno ordförande
Hyrkkö Saara 1:a vice ordförande
Vuornos Henrik 2:a vice ordförande
Guzenina Maria 3:a vice ordförande
Ahjoniemi Heli ledamot
Ahlfors Tiina ledamot
Aintila Anna ledamot
Aittakumpu Birgit ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Backman Ralf ledamot
Braskén Peter ledamot
Castrén Heidi ledamot
Cederlöf Karin ledamot
Ekholm Torbjörn ledamot
Felipe Sini ledamot
Frantsi-Lankia Marjut ledamot
Grönberg Cia ledamot
Grönroos Simo ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Haapaniemi Timo ledamot
Havu Isto ledamot
Hietanen-Tanskanen Ira ledamot
Hiila Eeva ledamot
Hiilamo Henna ledamot
Hukari Hanna ledamot
af Hällström Nina ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Kajava Henna ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Katainen Mervi ledamot
Kauma Pia ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Knaapi Emilia ledamot
Koponen Noora ledamot
Laakso Ville ledamot
Laiho Mia ledamot
Laine Aino ledamot
Laitinen Veli-Matti ledamot
Lassus Johan ledamot
Kokko Elina ledamot
Leivo Tomi ledamot
Marttila Helena ledamot
Mollgren Satu ledamot
Mykkänen Kai ledamot
Myllyniemi Markus ledamot
Mönttinen Ari ledamot
Noro Tiina ledamot
Nummelin Petra ledamot
Partanen Henna ledamot
Piirtola Mikko ledamot
Rasinsalo Anu ledamot
Rehn-Kivi Veronica ledamot
Rukko Anna ledamot
Räf Marika ledamot
Räsänen Joona ledamot
Sahiluoma Anna ledamot
Salovaara Taru ledamot
Skaffari Laura ledamot
von Smitten Karl ledamot
Stenvall Nora ledamot
Thure-Toivanen Tiina ledamot
Uotila Kari ledamot
Uusitalo Arja ledamot
Vehmanen Emma-Stina ledamot
Wejberg Otto ledamot
Westerholm Anita ledamot
Wickström Henrik ledamot
Viljanen Eerikki ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Aaltonen Juri ersättare i fullmäktige
Ampuja Ari ersättare i fullmäktige
Dookie Gyan ersättare i fullmäktige
Elo Simon ersättare i fullmäktige
Hertell Sirpa ersättare i fullmäktige
Jaatinen Anja ersättare i fullmäktige
Kurri Vanessa ersättare i fullmäktige
Laakso Mikko ersättare i fullmäktige
Paakkunainen Lotta ersättare i fullmäktige
Valle Jaana ersättare i fullmäktige
Pajuoja Matti välfärdsområdesstyrelsens representant
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Ihamäki Veli-Pekka pelastusjohtaja
Kuukka Tommi beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar
Markkanen Kimmo beredningsdirektör, räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården
Moisala Jarno beredningsdirektör, förvaltning och upphandling, sekreterare
Ojaniemi Pasi beredningsdirektör, stödtjänster
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Palmroos Ulla beredningsdirektör, personal
Pälve Matias direktör för serviceproduktionen
Rajahalme Ville beredningsdirektör, ekonomi
Sarekoski Kimmo beredningsdirektör, personal
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Hirvilammi Markus projektchef, teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 07.10.2022