Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 25.10.2022 klo 17:30 - 19:57

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
66   Konstaterande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdes laglighet och beslutsförhet
67   Godkännande av välfärdsområdesfullmäktiges arbetsordning och val av protokolljusterare
68   Aktualitetsöversikt
69 Godkännande av välfärdsområdesstrategin
70 Införande av Västra Nylands räddningsverks tillsyns- och serviceavgifter från och med den 1 januari 2023
71 Behandling av delårsrapporten den 1 januari-31 augusti 2022 och 2022 års budgetändringar
72 Godkännande av grunderna för intern kontroll och riskhantering
73 Samlingssvar på en del av de fullmäktigemotioner som lämnats in 2022
74   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag
75   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag
76   Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdestidtabell 2023
77   Motioner inlämnade vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde

Osallistuja Tehtävä
Limnéll Jarno ordförande
Hyrkkö Saara 1:a vice ordförande
Vuornos Henrik 2:a vice ordförande
Guzenina Maria 3:a vice ordförande
Ahjoniemi Heli ledamot
Ahlfors Tiina ledamot
Aintila Anna ledamot
Aittakumpu Birgit ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Backman Ralf ledamot
Castrén Heidi ledamot
Ekholm Torbjörn ledamot
Felipe Sini ledamot
Frantsi-Lankia Marjut ledamot
Grönberg Cia ledamot
Grönroos Simo ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Haapaniemi Timo ledamot
Havu Isto ledamot
Hietanen-Tanskanen Ira ledamot
Hiila Eeva ledamot
Hiilamo Henna ledamot
Hukari Hanna ledamot
af Hällström Nina ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Kajava Henna ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Katainen Mervi ledamot
Kauma Pia ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Knaapi Emilia ledamot
Laakso Ville ledamot
Laiho Mia ledamot
Laine Aino ledamot
Laitinen Veli-Matti ledamot
Kokko Elina ledamot
Mollgren Satu ledamot
Mykkänen Kai ledamot
Myllyniemi Markus ledamot
Mönttinen Ari ledamot
Noro Tiina ledamot
Pakarinen Riikka ledamot
Partanen Henna ledamot
Pelkonen Anna ledamot
Piirtola Mikko ledamot
Rasinsalo Anu ledamot
Rehn-Kivi Veronica ledamot
Räf Marika ledamot
Räsänen Joona ledamot
Sahiluoma Anna ledamot
Salovaara Taru ledamot
Sammallahti Tere ledamot
Seppälä Peppi ledamot
Sistonen Markku ledamot
Skaffari Laura ledamot
von Smitten Karl ledamot
Thure-Toivanen Tiina ledamot
Uotila Kari ledamot
Uusitalo Arja ledamot
Vehmanen Emma-Stina ledamot
Wejberg Otto ledamot
Westerholm Anita ledamot
Wickström Henrik ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Aaltonen Juri ersättare
Ampuja Ari ersättare
Båsk Gustav ersättare
Dookie Gyan ersättare
Elo Simon ersättare
Fagerström Noora ersättare
Harinen Ari ersättare
Kjerin Ulf ersättare
Kurri Vanessa ersättare
Laaksonen Merja ersättare
Mäkilä Elli ersättare
Paakkunainen Lotta ersättare
Pentikäinen Aulikki ersättare
Saari Leena ersättare
Valle Jaana ersättare
Pajuoja Matti välfärdsområdesstyrelsens representant
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Ihamäki Veli-Pekka pelastusjohtaja
Kuukka Tommi beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar
Markkanen Kimmo beredningsdirektör, räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården
Moisala Jarno beredningsdirektör, förvaltning och upphandling, sekreterare
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Palmroos Ulla beredningsdirektör, personal
Pälve Matias direktör för serviceproduktionen
Rajahalme Ville beredningsdirektör, ekonomi
Sarekoski Kimmo beredningsdirektör, personal
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Hirvilammi Markus projektchef, teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 01.11.2022