Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 13.12.2022 klo 17:30 - 21:24

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
85   Konstaterande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdes laglighet och beslutsförhet
86   Godkännande av välfärdsområdesfullmäktiges arbetsordning och val av protokolljusterare
87   Aktualitetsöversikt
88 Godkännande av Västra Nylands välfärdsområdes budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023-2025
89 Klientavgifter inom social- och hälsovården från och med den 1 januari 2023
90 Godkännande av grunder för avskrivningar enligt plan
91 Upphandling av revisionstjänster
92 Ändring av förvaltningsstadgan
93 Sammanställning över de avtal och ansvar inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs på Västra Nylands välfärdsområdes ansvar
94 Sammanställning över den lösa egendom som används av social- och hälsovården och räddningsväsendet och som enligt anmälan överförs till Västra Nylands välfärdsområde
95 Samlingssvar på en del av de fullmäktigemotioner som lämnats in 2022
96   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag
97 Motioner inlämnade vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde

Osallistuja Tehtävä
Hyrkkö Saara 1:a vice ordförande
Vuornos Henrik 2:a vice ordförande
Guzenina Maria 3:e vice ordförande
Aavaparta Tiina ledamot
Ahjoniemi Heli ledamot
Aintila Anna ledamot
Aittakumpu Birgit ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Backman Ralf ledamot
Castrén Heidi ledamot
Cederlöf Karin ledamot
Ekholm Torbjörn ledamot
Felipe Sini ledamot
Frantsi-Lankia Marjut ledamot
Grönberg Cia ledamot
Grönroos Simo ledamot
Haapaniemi Timo ledamot
Havu Isto ledamot
Hiila Eeva ledamot
Hiilamo Henna ledamot
af Hällström Nina ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Kajava Henna ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Karjalainen Tapio ledamot
Katainen Mervi ledamot
Kauma Pia ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Knaapi Emilia ledamot
Kokko Elina ledamot
Koponen Noora ledamot
Laakso Ville ledamot
Laiho Mia ledamot
Laine Aino ledamot
Laitinen Veli-Matti ledamot
Lassus Johan ledamot
Leivo Tomi ledamot
Marttila Helena ledamot
Mollgren Satu ledamot
Mykkänen Kai ledamot
Myllyniemi Markus ledamot
Mönttinen Ari ledamot
Noro Tiina ledamot
Partanen Henna ledamot
Pelkonen Anna ledamot
Piirtola Mikko ledamot
Purra Riikka ledamot
Rehn-Kivi Veronica ledamot
Rukko Anna ledamot
Räf Marika ledamot
Räsänen Joona ledamot
Sahiluoma Anna ledamot
Salovaara Taru ledamot
Sammallahti Tere ledamot
Seppälä Peppi ledamot
Sistonen Markku ledamot
Skaffari Laura ledamot
von Smitten Karl ledamot
Thure-Toivanen Tiina ledamot
Uotila Kari ledamot
Uusitalo Arja ledamot
Vehmanen Emma-Stina ledamot
Wejberg Otto ledamot
Westerholm Anita ledamot
Wickström Henrik ledamot
Viljanen Eerikki ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Ampuja Ari ersättare
Dookie Gyan ersättare
Elo Simon ersättare
Jaatinen Anja ersättare
Kjerin Ulf ersättare
Kurri Vanessa ersättare
Laaksonen Merja ersättare
Malme Laura ersättare
Meurman Kristian ersättare
Nevanlinna Risto ersättare
Saari Leena ersättare
Pajuoja Matti välfärdsområdesstyrelsens representant
Suominen Milla ungdomsfullmäktiges representant
Männikkö Olli
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Ihamäki Veli-Pekka pelastusjohtaja
Koskela Jaana servicelinjedirektör, styrning av den specialiserade sjukvården
Kuukka Tommi beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar
Markkanen Kimmo beredningsdirektör, räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Palmroos Ulla beredningsdirektör, personal
Pälve Matias direktör för serviceproduktionen
Rajahalme Ville ekonomidirektör
Sarekoski Kimmo beredningsdirektör, personal
Suhonen Pekka
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Hirvilammi Markus projektchef, teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 23.12.2022