Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 29.03.2022 klo 17:30 - 18:24

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
19   Konstaterande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdes laglighet och beslutsförhet
20   Godkännande av välfärdsområdesfullmäktiges arbetsordning och val av protokolljusterare
21   Förändringsdirektörens aktualitetsöversikt
22   Tagande av en sekreterare för välfärdsområdesfullmäktige
23   Meddelanden om bildande eller konstituering av fullmäktigegrupper
24 Antecknande för kännedom av det temporära beredningsorganets beslut 28.2.2022 § 69 om Västra Nylands välfärdsområdes budget 2022
25 Mottagning av avtal som delas med Esbo stad som överförs till Västra Nylands välfärdsområde
26 Redogörelse för och förslag på bedömningen gällande personal, lönekostnader och semesterlöneskuld för social- och hälsovården samt räddningsväsendet, som överförs till Västra Nylands välfärdsområde
27 Redogörelse för och förslag på lös egendom som används av social- och hälsovården samt räddningsväsendet, som angivits för överföring till Västra Nylands välfärdsområde
28 Redogörelse för och förslag på avtal och ansvar som tillämpas av social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs till Västra Nylands välfärdsområde
29 Redogörelse för och förslag på lokaler som används av social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs till Västra Nylands välfärdsområde
30   Motioner inlämnade vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde

Osallistuja Tehtävä
Limnell Jarno ordförande
Vuornos Henrik andra vice ordförande
Guzenina Maria tredje vice ordförande
Ahjoniemi Heli ledamot
Ahlfors Tiina ledamot
Aintila Anna ledamot
Aittakumpu Birgit ledamot
Backman Ralf ledamot
Braskén Peter ledamot
Castrén Heidi ledamot
Cederlöf Karin ledamot
Ekholm Torbjörn ledamot
Felipe Sini ledamot
Frantsi-Lankia Marjut ledamot
Grönberg Cia ledamot
Grönroos Simo ledamot
Haapaniemi Timo ledamot
Havu Isto ledamot
Hietanen-Tanskanen Ira ledamot
Hiila Eeva ledamot
Hiilamo Henna ledamot
Hukari Hanna ledamot
af Hällström Nina ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Kajava Henna ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Katainen Mervi ledamot
Kauma Pia ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Knaapi Emilia ledamot
Koponen Noora ledamot
Laakso Ville ledamot
Laiho Mia ledamot
Laine Aino ledamot
Laine Maaret ledamot
Laitinen Veli-Matti ledamot
Lassus Johan ledamot
Lehtonen Elina ledamot
Leivo Tomi ledamot
Marttila Helena ledamot
Mollgren Satu ledamot
Myllyniemi Markus ledamot
Mönttinen Ari ledamot
Nummelin Petra ledamot
Partanen Henna ledamot
Pelkonen Anna ledamot
Piirtola Mikko ledamot
Purra Riikka ledamot
Rasinsalo Anu ledamot
Rehn-Kivi Veronica ledamot
Rukko Anna ledamot
Räf Marika ledamot
Sahiluoma Anna ledamot
Salovaara Taru ledamot
Sammallahti Tere ledamot
Seppälä Peppi ledamot
Sistonen Markku ledamot
Skaffari Laura ledamot
Slunga-Poutsalo Riikka ledamot
von Smitten Karl ledamot
Thure-Toivanen Tiina ledamot
Uotila Kari ledamot
Uusitalo Arja ledamot
Vehmanen Emma-Stina ledamot
Wejberg Otto ledamot
Westerholm Anita ledamot
Wickström Henrik ledamot
Viljanen Eerikki ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Elo Simon ersättare i fullmäktige
Fagerström Noora ersättare i fullmäktige
Jaatinen Anja ersättare i fullmäktige
Kurri Vanessa ersättare i fullmäktige
Laakso Mikko ersättare i fullmäktige
Laaksonen Merja ersättare i fullmäktige
Mäkilä Elli ersättare i fullmäktige
Paakkunainen Lotta ersättare i fullmäktige
Sanna Svahn
Mari Ahlström beredningsdirektör
Jaana Koskela beredningsdirektör
Markus Paananen beredningsdirektör
Ulla Palmroos beredningsdirektör
Tommi Kuukka beredningsdirektör
Jorma Haapanen beredningsdirektör
Kimmo Sarekoski beredningsdirektör
Kimmo Markkanen beredningsdirektör
Ville Rajahalme beredningsdirektör
Pasi Ojaniemi beredningsdirektör
Eliisa Anttila beredningsdirektör
Jarno Moisala beredningsdirektör, sekreterare
Markus Hirvilammi teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 05.04.2022