Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 25.10.2022/Pykälä 6942/00.01.02/2022

 

 

 

Aluevaltuusto 25.10.2022 § 69

 

§ 69

Hyvinvointialuestrategian hyväksyminen

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Svahn Sanna

Ohrankämmen Karoliina

 

Päätösehdotus  

 

Aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointialuestrategian.

 

Käsittely 

Käsittelyn aikana valtuutettu Grönroos teki seuraavan muutosehdotuksen:

 

Kohta "Työvoiman saatavuutta parannetaan esimerkiksi hyödyntämällä aktiivisesti kansalainvälistä rekrytointia ja tiivistämällä yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kouluttavien oppilaitosten kanssa" muutetaan muotoon "Työvoiman saatavuutta parannetaan panostamalla kansainvälisten rekrytointien sijaan osaavien kotimaisten ammattilaisten palkkojen ja työolojen parantamiseen sekä tiivistämällä yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kouluttavien oppilaitosten kanssa".

 

Koska valtuutettu Grönroosin tekemää muutosehdotusta ei kannatettu, totesi puheenjohtaja, että se raukesi kannattamattomana.

 

Käsittelyn aikana puheenjohtaja esitti, että asiaan lisätään uusi Pöytäkirjamerkinnät-liite, joka liitetään liitteenä olevaan hyvinvointialuestrategiaan. Liite vastaa aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan kokouksessa 4.10. sovittuja pöytäkirjamerkintöjä.

 

Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Pöytäkirjamerkinnät-liitteen lisääminen hyväksyä yksimielisesti. Koska kukaan ei vastustanut, totesi puheenjohtaja, että aluevaltuusto hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

 

Aluevaltuuston 3. varapuheenjohtaja Guzenina saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.19. Varavaltuutettu Aaltonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.19.

 

Valtuutettu Ahjoniemi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.28.

 

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

Valtuutettu Grönroos jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

 

 

Selostus 

 

 

Liitteet

1

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategia

2

Pöytäkirjamerkinnät

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria

 

Aluehallitus 10.10.2022 § 130

 

§ 130

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

 

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointialuestrategian.

 

Käsittely 

Pöydälle jaettiin liite "Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategia".

 

Jäsen Sahiluoma saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 11.22.

 

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus Hyvinvointialuestrategiassa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista (laki hyvinvointialueesta, 41 §). Hyvinvointialueen strategiassa tulee ottaa huomioon asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset, säädetyt palvelutavoitteet, omistaja- ja henkilöstöpolitiikka sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

 

Strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista. Lisäksi strategiassa tulee määritellä sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Hyvinvointialuestrategia on tarkastettava vähintään kerran aluevaltuuston toimikaudessa.
Kaksikielisellä hyvinvointialueella strategiassa tulee lisäksi huomioida kielellisten oikeuksien toteutuminen palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa.

 

Strategian lisäksi hyvinvointialueen tulee laatia toiminnan ja talouden suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia (laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, 11 §) ja siihen rinnasteinen pelastustoimen palvelutasopäätös (laki pelastustoimen järjestämisestä, 6 §).  Länsi-Uudellamaalla palvelustrategiasta ja palvelutasopäätöksestä päätetään vuoden 2023 aikana.

 

Valmistelun eteneminen

 

Aluehallitus käynnisti strategiatyön 26.4. Työ käynnistyi

toimintaympäristöanalyysilla, jossa kartoitettiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen nykytilaa sekä tulevaisuudessa tapahtuvia, ennusteisiin perustuvista muutoksia.

 

 

Strategian sisältöä työstettiin yhdessä luottamushenkilöiden kanssa kahdessa seminaarissa (9.6. ja 6.9.), joissa myös alueen kuntien vaikuttamistoimielinten edustajat olivat läsnä. Seminaareissa keskityttiin erityisesti hyvinvointialueen perustehtävän, arvojen ja strategisten linjauksien sekä päämäärien työstämiseen.

 

Lisäksi asukkaille, henkilöstölle, yhdistyksille ja yrityksille toteutettiin sähköinen kysely arvoista ja strategian tärkeimmistä painospisteistä 11-26.8. Strategiaa valmisteltiin myös kuntien ja kuntayhtymien sekä pelastuslaitoksen muodostamassa ryhmässä, useassa valmisteluhenkilöstön kokouksissa, yhteistoimintaelimen kokouksissa ja henkilöstölle suunnatuilla foorumeilla.

 

Strategialuonnoksen ensimmäistä versiota esiteltiin aluehallitukselle 23.8. ja aluevaltuuston neuvottelutoimikunnalle 30.8. Aluevaltuuston neuvottelutoimikunta käsitteli strategialuonnosta 20.9., 28.9. ja 4.10.

 

Hyvinvointialuelain 22 § mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuestrategiasta.

 

Liite jaetaan kokouksessa pöydälle.

 

 

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria