Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 25.10.2022/Pykälä 73240/00.02.00/2022

 

 

 

Aluevaltuusto 25.10.2022 § 73

 

§ 73

Koontivastauksen antaminen osaan vuonna 2022 jätettyihin valtuustoaloitteisiin

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Syrjänen Markus

Moisala Jarno

 

Päätösehdotus  

 

Aluevaltuusto päättää

1. merkitä tiedoksi selostusosiossa olevan vastauksen seuraaviin valtuustoaloitteisiin:

- Valtuustoaloite: Seniorineuvoloiden pilotointi Länsi-Uudellamaalla;

- Valtuustoaloite: Työhyvinvointiohjelma;

- Valtuustoaloite: Yritysten ja järjestöjen osallisuuden varmistaminen Länsi-Uudenmaan organisaatiorakenteessa ja

2. todeta valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi.

Käsittely 

Käsittelyn aikana varavaltuutettu Båsk teki seuraavan asian valmisteluun palauttamista koskevan ehdotuksen:

 

"Aluevaltuusto päättää palauttaa seuraavan valtuustoaloitteen uudelleen valmisteltavaksi: Seniorineuvoloiden pilotointi Länsi-Uudellamaalla."

 

Koska asian valmisteluun palauttamista koskevaa ehdotusta ei kannatettu, totesi puheenjohtaja, että se raukesi kannattamattomana.

 

Valtuutettu Sistonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.37.

 

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

Selostus 

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Valtuustoaloite: Seniorineuvoloiden pilotointi Länsi-Uudellamaalla / Fullmäktigemotion om ett pilotförsök med seniorrådgivningar i Västra Nyland

-

Valtuustoaloite: Työhyvinvointiohjelma / Fullmäktigemotion: Ett arbetshälsoprogram

-

Valtuustoaloite: Yritysten ja järjestöjen osallisuuden varmistaminen Länsi-Uudenmaan organisaatiorakenteessa / Fullmäktigemotion: Säkerställande av företags och organisationers delaktighet i Västra Nylands organisationsstruktur

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria

 

Aluehallitus 10.10.2022 § 134

 

§ 134

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

 

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

 

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi selostusosiossa olevan vastauksen seuraavaan valtuustoaloitteeseen:

- Valtuustoaloite: Selvitetään ja selkeytetään lasten ja nuorten syömishäiriöiden laadukkaat hoitopolut koko hyvinvointialueella ja

2. todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisäksi aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. merkitä tiedoksi selostusosiossa olevan vastauksen seuraaviin valtuustoaloitteisiin:

- Valtuustoaloite: Seniorineuvoloiden pilotointi Länsi-Uudellamaalla;

- Valtuustoaloite: Työhyvinvointiohjelma;

- Valtuustoaloite: Yritysten ja järjestöjen osallisuuden varmistaminen Länsi-Uudenmaan organisaatiorakenteessa ja

2. todeta valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi.

 

Käsittely 

Jäsen Uusitalo saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.24.

 

Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo 13.25-13.32.

 

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Hallintosäännön 26 § mukaan valtuustoaloitteeseen, jolla ei ole talousarviovaikutuksia ja jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, tulee aluehallituksen esitellä vastaus aluevaltuuston käsiteltäväksi ensi tilassa, viimeistään puolen vuoden kuluessa sen jättämisestä.

 

Edelleen hallintosäännön 26 § mukaan aloitteeseen, jolla ei ole talousarviovaikutuksia ja jonka on allekirjoittanut 1-14 valtuutettua, tulee aluehallituksen antaa kirjallinen vastaus aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle puolen vuoden kuluessa sen jättämisestä. Vastaus toimitetaan muille valtuutetuille vastauksen antamisesta seuraavan aluevaltuuston kokouksen esityslistan yhteydessä.

 

Nyt käsiteltävänä olevat valtuustoaloitteet on jätetty aluevaltuuston 19.4.2022 kokouksessa.

 

Koontivastaus valtuustoaloitteisiin

 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukaiset palvelut 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvio on määrä hyväksyä aluevaltuuston kokouksessa joulukuussa 2022. Hyvinvointialueen strategia on määrä hyväksyä aluevaltuuston kokouksessa lokakuussa, jonka jälkeen palveluihin liittyviä linjauksia tuodaan päätöksentekoon vaiheistetusti valmistelun edetessä.

 

Valtuustoaloitetta voidaan jatkokäsitellä sen jälkeen, kun palveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt hyvinvointialueelle ja päätöksenteossa tehdään tarkempia linjauksia hyvinvointialueen palveluiden tuottamisesta.

Valtuustoaloitteiden koontivastauksessa on tämän vuoksi huomioitu tämänhetkinen valmistelutilanne hyvinvointialueen kunnissa ja valmisteluorganisaatiossa. Valtuustoaloitteet kokonaisuudessaan ovat oheismateriaalina.

 

Kooste koontivastauksen kohteena olevista valtuustoaloitteista

 

1. Valtuustoaloite: Selvitetään ja selkeytetään lasten ja nuorten syömishäiriöiden laadukkaat hoitopolut koko hyvinvointialueella

 

Petra Nummelin ja 12 muuta valtuutettua ovat jättäneet aluevaltuuston 19.4.2022 kokouksessa valtuustonaloitteen, jossa pyydetään selvittämään ja selkeyttämään lasten ja nuorten syömishäiriöiden laadukkaat hoitopolut koko hyvinvointialueella.

 

Aloitteessa esitetään, että monitoimijaista yhteistyötä vahvistetaan ja lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta lisätään.

 

Valmistelutilanne hyvinvointialueen kunnissa

 

Kunnissa on tällä hetkellä erilaisia toimintamalleja kouluterveydenhuollon, terveysasemien ja HUS:in kanssa syömishäiriöiden hoitamiseksi. Muun muassa mielenterveys- ja päihdepolkujen kehittämisen yhteydessä on tunnistettu myös tämän hoito- ja palvelupolun kehittämisen tarve. Monitoimijainen yhteistyö ja asiakkaiden osallisuus omissa asioissaan ovat todella tärkeitä asioita ja niiden molempien parantamiseksi on useita kehittämistoimia menossa.

 

2. Valtuustoaloite: Seniorineuvoloiden pilotointi Länsi-Uudellamaalla

 

Pia Kauma ja Veronica Rehn-Kivi sekä 30 muuta valtuutettua ovat jättäneet aluevaltuuston 19.4.2022 kokouksessa valtuustoaloitteen seniorineuvoloiden pilotoinnista Länsi-Uudellamaalla.

 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että aluevaltuusto varaisi vuoden 2023 talousarviosta alkaen budjettivaroja eläkeläisten ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon sekä seniorineuvolamallin pilotointiin esimerkiksi 1-3 paikkakunnalla siten, että kokeilussa huomioidaan Raahen ja muiden Suomen alueiden kokemukset asiasta.

 

Lisäksi aloitteessa esitetään, että aluevaltuusto selvittäisi EU-instrumenteista mahdollisesti haettavissa olevat kehittämisvarat seniorineuvolahankkeelle.

 

Valmistelutilanne hyvinvointialueen kunnissa

 

Aloitteessa kuvatut palvelut toteutuvat tällä hetkellä erilaisissa malleilla kunnissa seniorineuvonnan ja terveysasemien yhteistyönä. Ikääntyneet saavat alueen neuvontapisteissä ja osin terveysasemilla laaja-alaista ohjausta esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin tukemisesta (mm. ravitsemuksesta, liikuntamahdollisuuksista, alueella toimivista kolmannen sektorin erilaisista tuki- ja virikeryhmistä), asumisen kysymyksistä, yksityisten tarjoamista palveluista, sosiaalietuuksista ja vanhusten palveluista. Merkittävä osa matalan kynnyksen yhteydenotoista tapahtuu puhelimitse. Ikääntyneen palveluntarvetta arvioitaessa, tehdään arviointi hänen kotonaan, jotta hänen elinympäristönsä vaikutukset toimintakykyyn pystytään arvioimaan. Suurimmalla osalla ikäihmisistä on säännöllinen ja pitkäaikainen hoitokontakti alueen terveysasemalle. Lisäksi toteutetaan omaishoitajien terveystarkastuksia ja ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä. Nykytilannetta on kartoitettu osana hyvinvointialueen palveluorganisaation valmistelua ja Tulevaisuuden sote-keskus hanketta.

 

3. Valtuustoaloite: Työhyvinvointiohjelma

 

Aino Laine ja 25 muuta valtuutettua ovat jättäneet aluevaltuuston 19.4.2022 kokouksessa valtuustoaloitteen koskien työhyvinvointiohjelmaa.

 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että hyvinvointialueelle on luotava työhyvinvointiohjelma.

 

Valmistelutilanne hyvinvointialueen kunnissa

 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen HR-valmistelussa on valmistelu Aktiivisen tuen malli, joka on työkykymalli. Mallissa on huomioitu myös osatyökykyisten työpanoksen hyödyntäminen. Malli on käsitelty henkilöstöjärjestöjen kanssa.

 

Aktiivisen tuen mallia rakennettaessa on kartoitettu luovuttavien organisaatioiden työkykymallien tämän hetken tilanne. Osassa luovuttavia organisaatioita mallit ovat olleet hyvinkin toimivia, osassa taas työkykyjohtamisen toimintamallit eivät ole juurtuneet osaksi arjen toimintatapoja.

 

Henkilöstön saatavuuden haasteiden ratkaisemiseksi keskeisiä teemoja ovat oppilaitosyhteistyön kehittäminen, osatyökykyisten työpanoksen hyödyntäminen, hyvä johtaminen sekä henkilöstön veto- ja pitovoiman varmistaminen. Nämä kaikki seikat ovat ajankohtaisia luovuttavissa organisaatioissa ja kaikkia osa-alueita on huomioitu myös hyvinvointialueen HR-valmistelussa. Lisäksi hyvinvointialuejohtaja on pyytänyt erillistä työryhmää valmistelemaan henkilöstön saatavuuden parantamisen keinoja.

 

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuun vuoden vaihteessa tapahtuvaa haltuunottoa edeltävässä hyvin poikkeuksellisessa, kiireisessä valmistelutilanteessa ei valmisteluresurssien vähäisyydestä johtuen ole valtuustoaloitteen valmistelua voitu edistää tämän enemmässä määrin. Työkykymalli ja saatavuuden kysymysten ovat kuitenkin tehokkaimmat toimenpiteet tässä tilanteessa.

 

4. Valtuustoaloite: Yritysten ja järjestöjen osallisuuden varmistaminen Länsi-Uudenmaan organisaatiorakenteessa

 

Henrik Wickström ja Ville Laakso sekä 26 muuta valtuutettua ovat jättäneet aluevaltuuston 19.4.2022 kokouksessa valtuustoaloitteen koskien yritysten ja järjestöjen osallisuuden varmistamista Länsi-Uudenmaan organisaatiorakenteessa.

 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että hyvinvointialueen organisaatiorakenteessa huomioidaan systemaattinen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö perustamalla hyvinvointialueen sekä yritysten ja järjestöjen yhteistyötä kehittävä elinkeino- ja järjestötoimielin (esim. elinkeinopoliittinen neuvosto).

 

Valmistelutilanne hyvinvointialueen kunnissa

 

Yritykset ja järjestöt ovat mukana tuottamassa osaa palveluista tai täydentävät hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Kumppanimme ovat tärkeitä jatkossakin.

Mahdollisuus vaikuttaa asukkaana, alueen toimijana tai yrittäjänä merkittäviksi kokemiinsa asioihin on hyvinvointialueella tärkeä asia. Kehitämme, luomme ja kokeilemme erilaisia viestinnän ja osallisuuden mahdollisuuksia, kanavia ja toimintoja hyvinvointialueella parhaillaan. Kehitystyössä lähdetään liikkeelle alueen ja eri ryhmien tarpeista, kartoitetaan osallisuustyöhön käytettävissä olevia resursseja, tuotetaan kyselyjä sekä kerätään tietoa miten eri sidosryhmien osallisuutta toivotaan vahvistettavan. Lähtökohtana on avoin viestintä ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet.

 

Ennen järjestämisvastuun siirtymistä, kunnat järjestävät osallisuuden toimia eri kohderyhmille. Lisäksi hyvinvointialue on järjestänyt asukkaille, järjestöille ja eri sidosryhmille mahdollisuuksia osallistua sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen turvallisen siirtymän osalta.

 

Alueella toimivien eri ryhmien ja asukkaiden osallisuuden edistämiseen on monia mahdollisuuksia. Osa näistä on lakisääteisiä (Laki hyvinvointialueesta 34 §). Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on lain hyvinvointialueesta 29 § mukaan myös oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan.

 

Aluehallitus on asettanut nuorten, ikääntyneiden sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuuston ja vanhus- sekä vammaisneuvostot.

Tavoitteena on mahdollistaa asukkaille, järjestöille, yrityksille ja muille sidosryhmille erilaisia osallistumisen tapoja.

 

 

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria