Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 17.05.2022/Pykälä 40


2/01.01.01/2022

 

 

 

Aluevaltuusto 17.05.2022 § 40

 

 

§ 40

Hyvinvointialuejohtajan virkavaali

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimmo Sarekoski

 

 etunimi.sukunimi@luvn.fi

 

Päätösehdotus  

Aluevaltuusto päättää

1. suorittaa hyvinvointialuejohtajan virkavaalin,

2. todeta, että valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen ja

3. noudattaa virkaa täytettäessä kuuden kuukauden koeaikaa.

 

 

Käsittely 

Muutosjohtaja Svahn poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.01-18.48 (esteellisyyden peruste: hallintolaki 28 § 1 mom. kohta 1).

 

Käsittelyn aikana puheenjohtaja Limnéll ehdotti, että virkavaali toimitetaan enemmistövaalina suljetuin lipuin. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Puheenjohtaja teki lisäksi ehdotuksen vaalimenettelystä seuraavasti: Äänestyslippuun kirjoitetaan yhden ehdokkaan sukunimi. Hakijoiden nimet heijastetaan eteen valkokankaalle sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Äänensä voi antaa kenelle tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttäneistä hakijoista. Vaalissa jokainen valtuutettu voi antaa yhden äänen. Äänioikeutta ei ole pakko käyttää. Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat vaalitoimituksessa. Vaalimenettely hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Sihteeri luetteli virkavaalissa ehdokkaina olleet henkilöt seuraavasti:

Virkaa haki kahdeksan henkilöä asetettuun määräaikaan mennessä: Markus Hanhisalo, Jukka Lindberg, Petri Paavolainen, Lea Maarit Pekkanen, Sanna Svahn, Teemu Tiensuu, Jan-Johannes Tollet ja Petra Tuomolin. Virkaa hakeneista Hanhisalo ei täyttänyt viralle määriteltyjä kelpoisuusvaatimuksia. Tässä virkavaalissa voi äänestää vain kelpoisuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita, joita oli seitsemän (7).

 

Puheenjohtaja totesi virkavaalin alkaneeksi.

 

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskun ajaksi klo 18.31-18.46.

 

Puheenjohtaja julisti vaalin tuloksen seuraavasti: Vaalissa on annettu yhteensä 78 ääntä. Vaalissa ääniä ovat saaneet Jan-Johannes Tollet 2 ääntä, Jukka Lindberg 9 ääntä ja Sanna Svahn 67 ääntä. Yhtään ääntä ei hylätty. Koska Sanna Svahn on saanut yli puolet annetuista äänistä, aluevaltuusto on valinnut hänet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtajaksi.

 

Valtuutettu Alaviiri oli poissa tämän asian käsittelyn aikana klo 18.25-18.27.

 

Valtuutettu Karjalainen oli poissa tämän asian käsittelyn aikana klo 18.25-18.29.

 

Valtuutettu Mykkänen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.46.

 

 

Päätös

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti

1. suorittaa virkavaalin ja valita Sanna Svahnin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajaksi,

2. todeta, että valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen ja

3. noudattaa virkaa täytettäessä kuuden kuukauden koeaikaa.

 

 

 

 

 

Selostus 

 

 

Päätöshistoria

 

Aluehallitus 10.05.2022 § 44

 

 

§ 44

 

Valmistelijat / lisätiedot:

 

 etunimi.sukunimi@luvn.fi

 

Päätösehdotus  

Puheenjohtajan päätösehdotus

Aluehallitus päättää, että tämä asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta, koska esittelijä ja hänen sijaisekseen määrätty on estynyt tai esteellinen esittelemään asiaa.

Lisäksi aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. suorittaa hyvinvointialuejohtajan virkavaalin,

2. todeta, että valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen ja

3. noudattaa virkaa täytettäessä kuuden kuukauden koeaikaa.

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

Muutosjohtaja Svahn poistui esteellisenä kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkamista klo 15.08 (esteellisyyden peruste: hallintolaki 28 § 1 mom. kohta 1).

 

Valmistelujohtajat Ahlström, Anttila, Haapanen, Koskela, Markkanen, Moisala, Ojaniemi, Paananen, Palmroos ja Rajahalme sekä asiantuntija Ihamäki poistuivat esteellisinä kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkamista klo 15.08 (esteellisyyden peruste: hallintolaki 28 § 1 mom. kohta 7).

 

Aluevaltuuston 3. varapuheenjohtaja? Guzenina saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.11.

 

Projektipäällikkö Hirvilammi toimi sihteerinä tämän asian käsittelyn ajan.

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Selostus 

Aluevaltuusto on päätöksellään 7.3.2022 § 15 perustanut hyvinvointialuejohtajan viran. Hallintosäännön mukaan virka täytetään viiden vuoden määräajaksi, lisättynä mahdollisella viiden vuoden jatko-optiolla. Aluehallituksen tehtävänä on ollut julistaa virka haettavaksi ja hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan. Aluehallituksen puheenjohtajisto on ohjannut rekrytointiprosessia.

 

Aluehallitus julisti viran haettavaksi tiistaina 15.3.2022 ja hakuaika oli 16.3.-31.3.2022. Hakuilmoitus julkaistiin kahdessa valtakunnallisissa sanomalehdessä sekä Kuntarekry-järjestelmässä, Oikotie-palvelussa, TE-palveluiden internetsivuilla sekä lukuisilla sosiaalisen median kanavilla. Aluevaltuusto päätti virkaa perustaessaan kelpoisuusvaatimuksiksi ylemmän korkeakoulututkinnon, erinomaisen suomen kielen taidon ja hyvän ruotsin kielen taidon, perehtyneisyyden hyvinvointialueen toimintaympäristöön sekä käytännössä osoitetun johtamistaidon ja johtamiskokemuksen. Hakuilmoituksessa edellytettiin hakijoilta strategista ja tavoitehakuista ajattelua, hyvinvointialueen toimialan laajaa tuntemusta sekä vahvaa ihmisten johtamisen taitoa. Edelleen todettiin, että menestyminen hyvinvointialuejohtajan tehtävässä edellyttää näyttöjä tuloksellisesta johtamistyöstä, muutosjohtamisesta sekä kokemusta tuottavuuden ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisestä. Eduksi tehtävän hoidossa arvioitiin ilmoituksen mukaan johtamiskokemus julkiselta ja yksityiseltä sektorilta hyvinvointialueen toimialalla, verkostotoiminnan osaaminen sekä hyvät yhteistyötaidot. Lisäksi ilmoituksen mukaan laajassa ja rakentuvassa toimintaympäristössä tarvitaan vahvaa osaamista kumppanuuksien rakentamisessa ja hyvässä ylläpidossa.

 

Virkaa haki seitsemän henkilöä asetettuun määräaikaan mennessä: Markus Hanhisalo, Jukka Lindberg, Petri Paavolainen, Sanna Svahn, Teemu Tiensuu, Jan-Johannes Tollet ja Petra Tuomolin.

 

Aluehallituksen puheenjohtajisto valitsi haastatteluun kolme hakijaa, joita haastattelivat HR-valmistelujohtaja Kimmo Sarekoski ja Espoon kaupungin rekrytointipäällikkö Noora Lindberg. Haastatteluun, joka toteutettiin 7.4.2022, kutsuttiin Jukka Lindberg, Sanna Svahn ja Jan-Johannes Tollet. Aluehallituksen puheenjohtajisto päätti haastatteluista saamansa arvion perusteella pyytää kaikkia kolmea haastateltua edelleen osallistumaan henkilöarviointiin, jonka toteutti Psycon Oy ja jonka edustajat esittelivät hakija-arviot aluehallitukselle 26.4.2022.  Aluehallituksen puheenjohtajisto haastatteli hakijat 27.4.2022. Aluevaltuutetuille järjestettiin tilaisuus haastatella kolme kärkihakijaa 4.5.2022.

 

Hyvinvointialuejohtajan valitsee lain hyvinvointialueesta 45 § mukaan aluevaltuusto ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Edelleen samaisen lainkohdan mukaan hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi. Hallintosäännön 117 § mukaan aluevaltuusto ottaa hyvinvointialuejohtajan viiden vuoden määräaikaiseen virkaan ja päättää enintään viiden vuoden jatkokausista.

Edellä mainitun lainkohdan mukaan, jos hyvinvointialuejohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.

 

Hakijoiden hakemusasiakirjat, henkilöarviot sekä hakijoiden ansiovertailu ovat valtuutettujen tutustuttavissa ennen kokousta ja kokouksen aikana aluevaltuuston sihteerillä.

 

Päätöshistoria