Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 33


1 Eteva kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätös

338/02.02.02/2022

 

 

 

Aluehallitus 20.03.2023 § 33

 

§ 33

Eteva kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen käsittely (AV)

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Syrjänen Markus

Rajahalme Ville

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

 

Aluehallitus päättää

1. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy Eteva kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos 0 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Kertyneeksi ylijäämäksi muodostuu 0 euroa oman pääoman suuruuden ollessa 16 118 152,83 euroa. Eteva kuntayhtymän taseen erät jaetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti hyvinvointialueille ja

2. oikeuttaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia.

 

Käsittely 

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen talousjohtaja Salo ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtava asiantuntija Ilmonen saapuivat kokoukseen ennen tämän asian käsittelyn alkamista klo 13.06.

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) annetun lain (myöh. voimaanpanolaki) 20 §:n mukaan erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1. päivänä tammikuuta 2023. Eteva kuntayhtymä (myöh. Eteva) on edellä kuvatun lainkohdan mukainen erityishuoltopiiri.

 

Voimaanpanolain § 20:ssä todetaan, että kuntayhtymän varat, velat ja sitoumukset liitetään siihen hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat. Jos kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat useampaan hyvinvointialueeseen, varat, velat ja sitoumukset on jaettava hyvinvointialueiden välillä jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa, paitsi jos varojen, velkojen ja sitoumusten siirrot olisivat hyvinvointialueiden taloudelliseen kantokykyyn nähden vähäisiä. Hyvinvointialueet voivat sopia varojen, velkojen ja sitoumusten jakamisesta myös toisin.

 

Voimaanpanolain § 41 mukaan edellä 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien ja erityishuoltopiirien tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022 allekirjoittavat hyvinvointialueen hallitus ja hyvinvointialuejohtaja. Eteva jakaantuu lainsäädännön perusteella kuudelle hyvinvointialueelle. Etevan tilinpäätöksen allekirjoittavat seuraavien hyvinvointialueiden hallitukset sekä hyvinvointialuejohtajat: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Kanta-Hämeen hyvinvointialue ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue.

 

Etevan tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen tilikaudesta 2022 ja toimittaa sen käsiteltäväksi edellä mainittujen hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntiin. Hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnat osaltaan valmistelevat arviointikertomuksen käsiteltäväksi hyvinvointialueen aluevaltuustolle.

Hyvinvointialueen aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös ja päätettävä tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta 30. päivään kesäkuuta 2023 mennessä.

Toimintavuosi 2022 oli Etevan viimeinen toimintavuosi. Palvelutoiminnassa keskityttiin asiakkaiden palvelusuunnitelmien mukaiseen palveluiden järjestämiseen haastavan muutostilanteen keskellä. Keskeisenä tavoitteena oli häiriötön toiminnan siirtäminen hyvinvointialueiden vastuulle siten, että vaikutukset asiakkaisiin olisivat mahdollisimman vähäiset. Palvelutoimintaa haastoivat alkuvuoden merkittävä koronaepidemia yksiköissä sekä henkilöstön saatavuushaasteet. Tehdyillä toimenpiteillä palvelut kyettiin pääsäännön mukaan tuottamaan asiakkaille häiriöttömästi läpi vuoden ja siirtoa hyvinvointialueille voidaan pitää onnistuneena.

Viimeisen toimintavuoden hallinnollinen työpanos keskittyi suurelta osin hyvinvointialueuudistuksen valmistelutyöhön ja kuntayhtymän toimintojen jakamiseen eri alueille. Vuoden 2022 helmikuun lopussa valmistunut selvitys hyvinvointialueille siirtyvistä vastuista ja omaisuudesta toimi perustana kuntayhtymän jakaantumiselle vuodenvaihteessa. Valmistelun etenemistä seurattiin Etevassa yksityiskohtaisella toimeenpanon tiekartalla.

 

Etevan tulos vuodelta 2022 on 0 euroa. Etevan alkuperäisessä talousarviossa tilikauden toimintakate oli 331 765 euroa ja tulos 51 691 euroa. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 15.12.2022 talousarviomuutoksesta, jossa uudeksi toimintakatteeksi tuli -2 063 347 euroa. Yhtymäkokous päätti positiivisen tuloksen palauttamisesta jäsenkunnille palveluostojen suhteessa uuden toimintakatteen puitteissa sekä eräiden rahoitustuottojen erien palauttamisesta omistusosuuksien suhteessa. Eteva saavutti toiminnassaan selkeästi talousarvion ylittävän tilikauden tuloksen. Jäsenkunnille hyvitettiin tilinpäätöksen yhteydessä yhteensä 1,3 miljoonaa euroa yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti palveluostojen suhteessa. Lisäksi omistajakunnille palautettiin yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti rahoitustuottojen eriä yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Ilman tehtyjä palautuksia kuntayhtymän tulos olisi ollut 3,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Lisäksi jäsenkunnille palautettiin aikaisempien tilikausien ylijäämää 2,1 miljoonaa euroa.

 

Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2022 oli 1333. Henkilötyövuosien määrä oli 1 222. Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oli 83,7%. Naisten osuus henkilöstöstä oli 85,5% ja miesten 14,5%. Henkilöstön keski-ikä oli 43,6 vuotta. Henkilöstökustannukset kasvoivat 5,1 % ja henkilöstömäärään suhteutettuna kulut kasvoivat 4,4 %.

 

Eteva konsernin alijäämä on 1,1 miljoonaa euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 64,4 miljoonaa euroa, josta vieras pääoma on 47,6 miljoonaa euroa. Konsernin toimintatuotot kattavat toimintakulut. Vuosikate ei kata täysimääräisesti suunnitelman mukaisia poistoja, mikä johtuu merkittävistä jäsenkunnille tehdyistä palautuksista. Konsernin toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen, investoinnit ja pääomamenot saadaan kokonaisuudessaan katettua tulorahoituksella. Rahoituksen rahavirta oli selkeästi negatiivinen jäsenkunnille tehdystä ylijäämäpalautuksesta johtuen.

 

Liitteet

1

Eteva kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätös

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria