Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 15.11.2022 klo 17:44 - 19:03

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
78   Konstaterande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdes laglighet och beslutsförhet
79   Godkännande av välfärdsområdesfullmäktiges arbetsordning och val av protokolljusterare
80   Aktualitetsöversikt
81 Godkännande av principerna för finansierings- och placeringsverksamheten
82 Mottagande av personalen som överförs till Västra Nylands välfärdsområde
83   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag
84   Motioner inlämnade vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde

Osallistuja Tehtävä
Limnéll Jarno ordförande
Guzenina Maria 3:e vice ordförande
Aavaparta Tiina ledamot
Aintila Anna ledamot
Aittakumpu Birgit ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Backman Ralf ledamot
Braskén Peter ledamot
Castrén Heidi ledamot
Cederlöf Karin ledamot
Ekholm Torbjörn ledamot
Felipe Sini ledamot
Frantsi-Lankia Marjut ledamot
Grönberg Cia ledamot
Grönroos Simo ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Haapaniemi Timo ledamot
Havu Isto ledamot
Hietanen-Tanskanen Ira ledamot
Hiila Eeva ledamot
Hiilamo Henna ledamot
Hukari Hanna ledamot
af Hällström Nina ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Kajava Henna ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Karjalainen Tapio ledamot
Katainen Mervi ledamot
Kauma Pia ledamot
Knaapi Emilia ledamot
Koponen Noora ledamot
Laakso Ville ledamot
Laine Aino ledamot
Laitinen Veli-Matti ledamot
Lassus Johan ledamot
Kokko Elina ledamot
Leivo Tomi ledamot
Marttila Helena ledamot
Mollgren Satu ledamot
Mykkänen Kai ledamot
Myllyniemi Markus ledamot
Mönttinen Ari ledamot
Noro Tiina ledamot
Nummelin Petra ledamot
Pakarinen Riikka ledamot
Partanen Henna ledamot
Pelkonen Anna ledamot
Piirtola Mikko ledamot
Rasinsalo Anu ledamot
Rehn-Kivi Veronica ledamot
Rukko Anna ledamot
Räf Marika ledamot
Räsänen Joona ledamot
Sahiluoma Anna ledamot
Salovaara Taru ledamot
Sammallahti Tere ledamot
Seppälä Peppi ledamot
Skaffari Laura ledamot
Slunga-Poutsalo Riikka ledamot
von Smitten Karl ledamot
Stenvall Nora ledamot
Thure-Toivanen Tiina ledamot
Uusitalo Arja ledamot
Vehmanen Emma-Stina ledamot
Wejberg Otto ledamot
Westerholm Anita ledamot
Wickström Henrik ledamot
Viljanen Eerikki ledamot
Akinyemi Aino ersättare
Dookie Gyan ersättare
Elo Simon ersättare
Harinen Ari ersättare
Jaatinen Anja ersättare
Järvinen Hannu ersättare
Pajuoja Matti ersättare
Saari Leena ersättare
Valle Jaana ersättare
Suominen Milla ungdomsfullmäktiges representant
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Kuukka Tommi beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar
Markkanen Kimmo beredningsdirektör, räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården
Moisala Jarno beredningsdirektör, förvaltning och upphandling, sekreterare
Ojaniemi Pasi beredningsdirektör, stödtjänster
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Palmroos Ulla beredningsdirektör, personal
Rajahalme Ville beredningsdirektör, ekonomi
Sarekoski Kimmo beredningsdirektör, personal
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Hirvilammi Markus projektchef, teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 22.11.2022