Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 13.06.2023 klo 17:30 - 20:00

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
12   Konstaterande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdes laglighet och beslutsförhet
13   Godkännande av välfärdsområdesfullmäktiges arbetsordning och val av protokolljusterare
14   Aktualitetsöversikt
15 Utseende av redovisningsskyldiga för räkenskapsperioderna 2022 och 2023
16 Antecknande av utvärderingsberättelsen för 2022 för kännedom
17 Godkännande av bokslutet för 2022 och beviljande av ansvarsfrihet
18 Antecknande av samkommunen Etevas utvärderingsberättelse för 2022 för kännedom
19 Godkännande av samkommunen Etevas bokslut för 2022
20 Antecknande av Kårkulla samkommuns utvärderingsberättelse för 2022 för kännedom
21 Godkännande av Kårkulla samkommuns bokslut för 2022
22 Delårsrapport den 1 januari-31 mars 2023
23 Godkännande av organiseringsavtalet för HUS
24 Sammanställning över de avtal och ansvar inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs på Västra Nylands välfärdsområdes ansvar
25 Godkännande av samarbetsavtalet för tvåspråkiga social- och hälsovårdstjänster enligt 39 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021)
26   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Leino)
27   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Sammallahti)
28   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Gästrin)
29   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Wickström)
30   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (Laukkanen)
31   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Filppula)
32   Ändring av välfärdsområdesfullmäktiges beslut den 25 oktober 2022 § 76 om välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdestidtabell 2023
33   Obehandlade fullmäktigemotioner och välfärdsområdesinitiativ som hör till välfärdsområdesfullmäktiges behörighet
34 Svar på den av ledamot Kaisa Alaviiri och 17 andra ledamöter lämnade fullmäktigemotionen 16/2022 Stärkande av välfärden med hjälp av en ökning av effektiviteten i rehabiliteringen och vården genom att ta in konstterapier i utbudet av vår...
35 Svar på den av ledamot Birgit Aittakumpu och 16 andra ledamöter lämnade fullmäktigemotionen 17/2022 om att genomföra en kulturvälfärdsplan i välfärdsområdet
36 Svar på den av ledamot Johanna Värmälä och ledamot Eeva Hiila samt 19 andra ledamöter lämnade fullmäktigemotionen 2/2023 om Effektivisering av skötseln av personalärenden i Västra Nylands välfärdsområde
37 Svar på den av ledamot Maria Guzenina och ledamot Helena Marttila samt 17 andra ledamöter lämnade fullmäktigemotionen 4/2023 Ökning av välbefinnandet bland seniorer
38 Motioner inlämnade vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde

Osallistuja Tehtävä
Limnéll Jarno ordförande
Hyrkkö Saara 1:a vice ordförande
Guzenina Maria 3:e vice ordförande
Aavaparta Tiina ledamot
Ahjoniemi Heli ledamot
Aintila Anna ledamot
Aittakumpu Birgit ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Backman Ralf ledamot
Braskén Peter ledamot
Castrén Heidi ledamot
Cederlöf Karin ledamot
Ekholm Torbjörn ledamot
Felipe Sini ledamot
Grönberg Cia ledamot
Grönroos Simo ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Haapaniemi Timo ledamot
Havu Isto ledamot
Hietanen-Tanskanen Ira ledamot
Hiila Eeva ledamot
Hiilamo Henna ledamot
Hukari Hanna ledamot
af Hällström Nina ledamot
Jaatinen Anja ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Kajava Henna ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Katainen Mervi ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Knaapi Emilia ledamot
Kokko Elina ledamot
Koponen Noora ledamot
Laakso Ville ledamot
Laiho Mia ledamot
Laine Aino ledamot
Laitinen Veli-Matti ledamot
Lassus Johan ledamot
Leivo Tomi ledamot
Marttila Helena ledamot
Mollgren Satu ledamot
Mykkänen Kai ledamot
Myllyniemi Markus ledamot
Mönttinen Ari ledamot
Noro Tiina ledamot
Nummelin Petra ledamot
Pelkonen Anna ledamot
Piirtola Mikko ledamot
Rasinsalo Anu ledamot
Rehn-Kivi Veronica ledamot
Räf Marika ledamot
Sahiluoma Anna ledamot
Salovaara Taru ledamot
Seppälä Peppi ledamot
Skaffari Laura ledamot
von Smitten Karl ledamot
Thure-Toivanen Tiina ledamot
Uotila Kari ledamot
Uusitalo Arja ledamot
Vehmanen Emma-Stina ledamot
Wejberg Otto ledamot
Westerholm Anita ledamot
Wickström Henrik ledamot
Viljanen Eerikki ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Ampuja Ari ersättare i fullmäktige
Dookie Gyan ersättare i fullmäktige
Elo Simon ersättare i fullmäktige
Fagerström Noora ersättare i fullmäktige
Harinen Ari ersättare i fullmäktige
Kurri Vanessa ersättare i fullmäktige
Laakso Mikko ersättare i fullmäktige
Metsäkivi Sari ersättare i fullmäktige
Meurman Kristian ersättare i fullmäktige
Paakkunainen Lotta ersättare i fullmäktige
Saari Leena ersättare i fullmäktige
Valle Jaana ersättare i fullmäktige
Vanhanen Joel ersättare i fullmäktige
Pajuoja Matti välfärdsområdesstyrelsens representant
Suominen Milla ungdomsfullmäktiges representant
Männikkö Olli representant för äldrerådet
Valtonen Marsa första ersättare för representanten för rådet för personer med funktionsnedsättning
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation
Lena Astala servicelinjedirektör, funktionshinderservice
Ihamäki Veli-Pekka räddningsdirektör
Koskela Jaana servicelinjedirektör, styrning av den specialiserade sjukvården
Kuukka Tommi direktör för digitala tjänster
Moisala Jarno förvaltningsdirektör, sekreterare
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Pälve Matias direktör för serviceproduktionen
Rajahalme Ville ekonomidirektör
Sarekoski Kimmo personaldirektör
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Öberg Benita servicelinjedirektör, svenskspråkiga tjänster
Hirvilammi Markus chef för stöd för beslutsfattande, teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 22.06.2023