Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 29.03.2022/Pykälä 263/01.01.00/2022

 

 

 

Aluevaltuusto 29.03.2022 § 26

 

 

§ 26

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstöä, palkkakuluja ja lomapalkkavelkaa koskevan arvion selvitys ja esitys

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarno Moisala

Kimmo Sarekoski

 etunimi.sukunimi@luvn.fi

 

Päätösehdotus  

 

Aluevaltuusto päättää

1. ottaa henkilöstöä, palkkakuluja ja lomapalkkavelkaa koskevasta arviosta koskevan liitteen mukaisen selvityksen ja esityksen vastaan ja merkitsee sen tiedoksi ja

2. että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Liitteessä 1 on esitettynä yhteenveto siirtyväksi ilmoitetun henkilöstön lukumäärästä, arvio palkkasummasta ja lomapalkkavelasta eriteltynä luovuttajaorganisaatioittain.

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Selostus 

 

 

Päätöshistoria

 

Aluehallitus 22.03.2022 § 21

 

 

Päätösehdotus Valmistelujohtaja, henkilöstö Kimmo Sarekoski

 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. ottaa henkilöstöä, palkkakuluja ja lomapalkkavelkaa koskevasta arviosta koskevan liitteen mukaisen selvityksen ja esityksen vastaan ja merkitsee sen tiedoksi ja

2. että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Liitteessä 1 on esitettynä yhteenveto siirtyväksi ilmoitetun henkilöstön lukumäärästä, arvio palkkasummasta ja lomapalkkavelasta eriteltynä luovuttajaorganisaatioittain.

 

Käsittely 

Jäsen Pajuoja poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.45 (hallintolaki 28 § 1 mom. kohta 1).

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Selostus 

Lainsäädäntötausta

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä pelastustoimen järjestämisestä annettujen lakien mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023.

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 616/2021 (ns. voimaanpanolaki) 26 § velvoittaa kunnat tekemään viimeistään 28 helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvityksen 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä arvion henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

 

Kunnan on voimaanpanolain 26.3 §:n mukaisesti täydennettävä antamaansa selvitystä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022, jos siirtyvissä toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

 

Hyvinvointialueen aluevaltuuston on voimaanpanolain 28 §:ssä säädetyn mukaisesti käsiteltävä kunnalta saatu selvitys viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2022 ja päätettävä sen perusteella 22-25 §:ssä irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

 

Hyvinvointialue voi voimaanpanolain 26.2 §:n nojalla pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.

 

Hyvinvointialueelle siirtyy 1 päivänä tammikuuta 2023 kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen sekä opiskeluhuollon henkilöstöön kohdistuva lomapalkkavelka.

 

Päätöksenteko kunnissa ja selvitysten sisällöstä

 

Kaikki kunnat ja kuntayhtymät ovat toimittaneet voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen henkilöstöä sekä muuta lain nojalla liikkeenluovutuksella siirtyväksi säädettyä henkilöstöä koskevan lukumääräarvion, arvion palkkakuluista sekä lomapalkkavelasta.

 

Selvitysten käsittely hyvinvointialueella

 

Hyvinvointialue on vastaanottanut siirtokokonaisuutta koskevan selvityksen. Hyvinvointialueen tiedossa on, että osa selvityksistä on kuntien ja kuntayhtymien toimesta jouduttu toimittamaan puutteellisina lyhyestä valmisteluajasta, henkilöstön vähyydestä ja vaadittavien selvitysten laajuudesta johtuen.

 

Hyvinvointialueen tehtävänä on turvata palveluiden jatkuvuus hyvinvointialueella ja varmistaa palveluiden katkeamaton saatavuus.

 

Päätöshistoria