Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 41


1044/01.01.01/2023

 

 

 

Aluehallitus 20.03.2023 § 41

 

§ 41

Oikaisuvaatimuksen käsittely koskien pelastusjohtajan 22.2.2023 § 6 päätöstä pelastuspäällikön valinnasta

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Ihamäki Veli-Pekka

Anja Lahermaa

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

 

Aluehallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavin perustein:

Hyvinvointialueen virantäyttö perustuu työnantajan tekemään kokonaisarviointiin sopivimmasta hakijasta ja lähtökohtaisesti työnantajalla on laaja harkintavalta valita kenet tahansa kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista. Valinta perustuu tällöin kokonaisharkintaan siitä, kenellä kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista arvioidaan olevan parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen.

Työnantaja on tutustunut virkaa hakeneiden hakemuksiin, ja muodostanut hakijoiden aiemman kokemuksen ja myöhemmin haastatteluiden perusteella arvion kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista. Viran täyttävällä viranomaisella on mahdollisuus painottaa eri perusteita. Tätä harkintaa toteuttaessaan viranomainen ei saa kuitenkaan käyttää syrjiviä
perusteita eikä tätä virkaa täytettäessä ole menetelty syrjivästi.

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Laiho poistui esteellisenä kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkamista klo 14.22 (esteellisyyden peruste: hallintolaki 28.1 § kohta 7). Puheenjohtajana kokouksen loppuun toimi 2. varapuheenjohtaja Wickström.

 

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Oikaisuvaatimus

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on tehnyt hyvinvointialuelain mukaisen oikaisuvaatimuksen koskien pelastusjohtajan päätöstä 22.2.2023 § 6 pelastuspäällikön valinnasta.

 

Hyvinvointialuelain (611/2021) 139 §:n 1 momentin mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa vaatia siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

 

Oikaisuvaatimuksen saa 142 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen.

 

 

 

Hyvinvointialuelain 143 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on saapunut 7.3.2022 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon.

 

Oikaisuvaatimus on saapunut säädetyssä määräajassa.

 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset ja perusteet

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut, että pelastusjohtajan tekemä pelastuspäällikön virkavalinta perutaan ja että virkavalintaprosessi käynnistetään uudelleen.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan virkavalintaprosessissa on tehty useita hallinnollisia virheitä, jotka ovat asettaneet hakijat eriarvoiseen asemaan. Viranhakuprosessissa ei ole noudatettu lainsäädäntöä ja

virkavalinta on virheellisessä menettelyssä syntynyt. Hakijoita ei ole menettelyn aikana tosiasiallisesti vertailtu keskenään ja tehty päätös on puutteellisesti perusteltu.

 

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva virantäyttöprosessi

 

Pelastuspäällikön vakinainen virka on ollut julkisessa haussa 16.12.2022-31.1.2023.

 

Pelastuspäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

 

Hakuilmoituksessa on todettu, että virkaan valittavalta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kirjallista ja suullista taitoa sekä B-luokan ajokorttia. Lisäksi edellytetään, että hakija antaa pyydettäessä luvan turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisen henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen.

 

Tämän lisäksi hakuilmoituksessa on todettu, että tehtävään valitulle voidaan tehdä huumausainetesti yksityisyyden suojasta työelämässä

annetun lain (759/2004) mukaisesti.

 

Hakuilmoituksen mukaan eduksi luetaan monipuolinen soveltuva työkokemus ja -koulutus yleisesti sekä ensihoidosta sen eri osa-alueilla ja tasoilla, hyvä kielitaito (suomi, ruotsi, englanti), aiempi kokemus esihenkilötyöstä ja työskentelystä organisaation strategisella tasolla.

 

Hakuilmoitukseen on kirjattu: "Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on hyvä tuntemus pelastuslaitoksen tehtäväkentästä sekä näyttöä menestyksellisestä ensihoitopalvelujen koordinaatiosta, kehittämisestä ja edistämisestä. Hallitset tehtäväkenttään liittyvän lainsäädännön. Sinulla on kykyä laajojen verkostojen vetämiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Lisäksi sinulla on hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja viestintätaidot. Eduksi katsomme näytöt organisaation toiminnan ohjaamisesta sekä niihin liittyvien suunnitelmien laatimisesta ja kehittämisestä."

 

Hakuaikana saapui 16 hakemusta, joista 15 hakijaa täytti kelpoisuusvaatimukset.

 

Hakijat arvioitiin hakuilmoituksessa ilmoitettuihin kriteereihin,

kelpoisuusehtoihin, edellytyksiin ja eduksi luettaviin tekijöihin nähden. Työnantajan tässä yhteydessä laatimassa ansiovertailussa käytetty pisteytys on tehty ainoastaan helpottamaan vertailua, mutta se jättää työnantajalle mahdollisuuden painottaa valinnassa tiettyjä tekijöitä sekä käyttää kokonaisharkintaa.

 

Haastatteluihin kutsuttiin kahdeksan hakijaa, joiden joukossa olivat myös oikaisuvaatimuksen tekijä ja virkaan valittu. Haastattelijoina olivat rekrytointiasiantuntija Sara Juujärvi sekä palveluyksikköjohtajat Kimmo Markkanen ja Antti Lallukka.

 

Toiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin kolme hakijaa, joiden joukossa olivat myös oikaisuvaatimuksen tekijä ja virkaan valittu. Haastattelijoina olivat palveluyksikköjohtajat Kimmo Markkanen ja Mika Eilola.

 

Haastatteluissa virkaan valittu toi esiin, miten hän on eri tehtävissä sekä pelastuslaitoksilla että sairaanhoitopiirissä ja yksityisellä sektorilla työskennellyt myös organisaation johdon tasolla ja edistänyt kehittämishankkeita. Haastatteluissa virkaan valittu pystyi tuomaan selkeästi esiin, mitkä hän näkisi keskeisinä tehtävinä uudessa roolissaan ensihoidon pelastuspäällikkönä ja millä tavalla hän kokisi pystyvänsä ohjaamaan johtamaansa palvelua, vaikka ei olisi suoranaisessa esihenkilöasemassa palvelutuotannon henkilöstöön. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei tuonut yhtä vahvasti esiin, miten hän ohjaisi johtamaansa palvelua. Haastatteluissa virkaan valittu pystyi oikaisuvaatimuksen tekijää paremmin argumentoimaan näkemyksensä ensihoidon roolista osana pelastuslaitoksen palveluvalikoimaa sekä miten toimintaa tulisi kehittää. Virkaan valittu kertoi myös, miten hän on ollut mukana OKM:n työryhmässä kehittämässä ensihoitajien AMK-koulutusta.

 

Virkaan valittu kertoi vakuuttavammin kyvystään ohjata toimintaa haluttuun suuntaan sekä siitä, mitkä ovat pelastuslaitoksen ensihoitopalveluiden jatkuvuudenhallinnan keskeiset elementit.

 

Kahden haastattelun muodostaman kokonaisuuden perusteella virkaan valittu antoi vakuuttavamman kuvan edellytyksistään viran menestykselliseen hoitamiseen kuin oikaisuvaatimuksen tekijä.

 

Valinta perustuu hakijoiden kelpoisuuden arviointiin, ansiovertailuun ja

hakijoiden haastatteluihin. Arvioinnissa on otettu huomioon laki naisten ja

miesten välisestä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuslain säännökset sekä

kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 12 §:n

syrjintäkielto. Työnantaja on menetellyt haku- ja valintaprosessissa syrjimättömästi.

 

Viran täyttöä ohjaavat myös perustuslain 125 §:n yleiset

virkanimitysperusteet. Virkanimitysperusteita ovat taito, kyky ja koeteltu

kansalaiskunto. Yleisen käytännön mukaan taidolla tarkoitetaan

koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja, kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin

ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn,

aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta

tarpeellisiin kykyihin ja koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä

kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä

ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

 

Sekä oikaisuvaatimuksen tekijä että virkaan valittu henkilö täyttävät kelpoisuusvaatimukset. Hakemusten ja haastattelujen perusteella oikaisuvaatimuksen tekijällä on näyttöä hieman enemmän ensihoitopalvelujen koordinoinnista, kehittämisestä ja edistämisestä. Virkaan valitun esihenkilökokemus on laajempi. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on laajempi kokemus strategisella tasolla työskentelystä. Molemmilla on kokemusta ja näyttöä verkostojen vetämisestä ja itsenäisestä työskentelystä, virkaan valitun kokemus on hieman laajempi kansallisella tasolla. Vuorovaikutus-, yhteistyö- ja viestintätaidoiltaan virkaan valittu arvioitiin selkeämmäksi ja monipuolisemmaksi.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on korostanut sen merkitystä, että hän on hoitanut nyt kyseessä olevaa virkaa viransijaisena. Tämä otetaan huomioon kokonaisharkinnassa, mutta se ei automaattisesti velvoita työnantajaa valitsemaan viransijaista virkaan vakinaisesti.

 

Työnantaja on valintaprosessin aikana ja lopullisen päätöksen tehdessään käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista kokonaisarvioinnin perusteella sopivimman henkilön valinnassa.

 

Virkaan valittu omaa koulutuksensa, työkokemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja muiden taitojensa sekä hakemuksen ja haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella parhaat edellytykset virkasuhteen menestykselliseen hoitamiseen.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä valittiin 1. varasijalle.

 

Lopuksi

 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa päätöstä olisi syytä muuttaa tai kumota. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, päätöksentekijä ei

ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Tehtävään valittu henkilö täyttää tehtävän kelpoisuusvaatimukset ja on työnantajan tekemän kokonaisarvioinnin perusteella kelpoisuusvaatimukset täyttäneistä hakijoista tehtävään sopivin.

 

Hyvinvointialuelain 139 § mukaan oikaisuvaatimus tehdään aluehallituksen ja lautakunnan sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

 

Liitteet

1

Asianosaisen oikaisuvaatimus koskien pelastusjohtajan päätöstä 22.2.2023 § 6 pelastuspäällikön vakinaisen viran täyttämisestä (Salassa pidettävä JulkL (621/1999) § 24.1 kohta 29)

 

Oheismateriaali

-

Pelastusjohtajan päätös 22.2.2023 § 6 pelastuspäällikön viran vakinaisesta täyttämisestä

-

Hakuilmoitus, pelastuspäällikkö, ensihoito

-

Ansiovertailu, pelastuspäällikkö (salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n perusteella)

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria