Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 40469/00.01.02/2022

 

 

 

Aluehallitus 20.03.2023 § 40

 

§ 40

Oikaisuvaatimuksen käsittely koskien aluehallituksen päätöstä 31.1.2023 § 7 ateriapalvelujen järjestämisen periaatteista

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Ojaniemi Pasi

Pia Kauppinen

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

 

Aluehallitus päättää

1. jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta siltä osin kuin oikaisuvaatimuksessa vaaditaan aluehallituksen päätöksen 30.1.2023 § 7 kumoamista kohdissa 1 ja 2 päätettyjen ateriapalveluiden kilpailutuksen strategisten periaatteiden osalta ja

2. hylätä oikaisuvaatimuksen muilta osin.

Perustelut

Oikaisuvaatimuksen tutkimatta jättäminen

Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu aluehallituksen koko päätöksen 30.1.2023 § 7 kumoamista. Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen koskee kuitenkin vain kohtaa 1 siltä osin kuin aluehallitus on päättänyt järjestää hyvinvointialueen ateriapalvelut kilpailutuksen kautta ulkoistettuna palveluna. Muilta osin päätöksen kohdat 1 ja 2 koskevat ateriapalvelujen kilpailutukseen liittyviä strategisia periaatteita. Hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta. Päätökseen liitetty muutoksenhakuohje on tältä osin ollut puutteellinen. Oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta siltä osin kuin aluehallituksen päätöksen kohdissa 1 ja 2 on päätetty ateriapalveluiden kilpailutuksen strategisista periaatteista. 

Oikaisuvaatimuksen hylkääminen

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt väitteet virheellisessä järjestyksessä syntyneestä ja puutteellisesti valmistellusta päätöksestä on sitä vastoin tutkittava ja arvioitava, onko aluehallitus ylittänyt toimivaltansa ja onko päätöksenteossa tapahtunut menettelyvirhe tai jokin muu laillisuusvirhe.

Aluehallitus on kokouksessaan 10.10.2022 § 151 kehottanut valmistelemaan ateriapalvelujen hankinnan periaatteet ja järjestämisen linjaukset aluehallituksen päätettäväksi vuoden 2022 aikana. Aluehallitus on tehnyt asiassa päätöksen 30.1.2023 § 7. Ennen päätöksentekoa ateriapalveluiden järjestämistä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on käsitelty yhteistoiminnassa väliaikaisessa yhteistoimintaelimessä 9.11.2022 ja 24.11.2022 sekä yhteistoimintaneuvottelussa henkilöstön edustajien kanssa 18.1.2023. Lisäksi asiaa on käsitelty tapaamisessa henkilöstön edustajan kanssa 19.12.2022 ja 5.1.2023.

Yhteistoimintaneuvottelun kutsun 12.1.2023 liitteenä henkilöstön edustajille on toimitettu kaksi dokumenttia, "Ateriapalvelujen järjestämisen strategiset linjaukset 2023"- niminen esitys sekä tähän liittyvä "Vaikutusten arviointi" -dokumentti (oheismateriaalina). Näissä dokumenteissa ja yhteistoimintaneuvottelussa on esitelty tulevaisuuden kolme ateriapalveluiden järjestämisen mallia A. Oma tuotanto, B. In-House ja C. Kilpailutuksen kautta ulkoistus sekä kaikkiin näihin vaihtoehtoihin liittyvä vaikutusten arviointi asiakkaan, henkilöstön, talouden, varautumisen ja markkinoiden kannalta. Tähän esittelyyn on sisältynyt myös päätösesitys, jonka kohdan 1. mukaan hyvinvointialueen ateriapalvelut järjestetään kilpailutuksen kautta ulkoistettuna palveluna. Tämä ilmenee myös yhteistoimintaneuvottelukutsun liitteenä olevasta kirjallisesta esityksestä "Ateriapalvelujen järjestämisen strategiset linjaukset 2023" (dia 10).

Oikaisuvaatimuksessa on esitetty, että aluehallitus olisi tehnyt päätöksen yhteistoimintaneuvottelussa 18.1.2023 sovitun toimintatavan vastaisesti. Väitettä ei kuitenkaan ole tarkemmin perusteltu. Yhteistoimintaneuvottelun pöytäkirjasta (oheismateriaalina) ilmenee, että eri vaihtoehtoihin liittyvää keskustelua on käyty laajasti. Pöytäkirjan mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt, että erityisesti in-house mallia vielä arvioitaisiin, koska malli olisi hyvä henkilöstön kannalta sekä varsin potentiaalinen ratkaisuvaihtoehto myös työnantajalle. Yhteistoimintaneuvottelun puheenjohtaja on vahvistanut, että henkilöstönedustajan kannanotto on huomioonotettava ja kirjataan pöytäkirjaan. Pöytäkirjassa on nimenomaisesti todettu, että aluehallituksen käsittelyssä linjataan mallit, joita lähdetään selvittämään tarkemmin.    

Aluehallituksen päätöksestä 30.1.2023 § 7 ilmenee, että hyvinvointialuejohtaja on päätösehdotuksen kohdan 1 mukaan esittänyt aluehallituksen päätettäväksi, että hyvinvointialueen ateriapalvelut järjestetään kilpailutuksen kautta ulkoistettuna palveluna.

Aluehallituksen päätöksen selostusosassa kappaleessa "Ateriapalveluiden tulevaisuuden järjestämistapa" on taustoitettu, että hyvinvointialueella on useita mahdollisia tapoja toteuttaa ateriapalvelut. Vaihtoehdot A. Oma tuotanto, B. Kilpailutuksen kautta ulkoistus ja C. Tuotanto in-house- yhtiön kautta on myös kuvattu selostusosassa kattavasti. Aluehallituksella on pöytäkirjan mukaan ollut käytettävissään oheismateriaalina myös "Ateriapalveluiden järjestämisen strategisten linjausten vaikutusten arviointi".  Aluehallituksella on siten ollut käytettävissään päätöksenteon tukena kaikkia mainittuja vaihtoehtoja koskeva materiaali, joka on käsitelty asianmukaisesti ennen päätöksentekoa yhteistoimintaneuvottelussa 18.1.2023 henkilöstön edustajien kanssa. 

Hallintosäännön § 144 mukaan aluehallitus hyväksyy palvelujen järjestämiseen liittyvät hankintojen strategiset linjaukset hyvinvointialuestrategian mukaisesti. Näin ollen aluehallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa tehdessään 30.1.2023 § 7 päätöksen siitä, että hyvinvointialueen ateriapalvelut järjestetään kilpailutuksen kautta ulkoistettuna palveluna. Aluehallituksen päätös on myös huolellisesti valmisteltu. Henkilöstön edustajia on kuultu asianmukaisesti ja yhteistoimintavelvoite on aluehallitukselle tehtävän päätösesityksen osalta täytetty. Yhteistoimintaneuvottelun 18.1.2023 pöytäkirjassa lisäksi todetaan, että kun asia on ollut aluehallituksen käsittelyssä, tieto päätöksestä tuodaan henkilöstön edustajille. Päätöksen jälkeen käynnistetään projekti ja työryhmään kutsutaan mukaan henkilöstön edustaja. Projektin käynnistyessä näin on myös tarkoitus toimia.   

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole osoittanut, että asian käsittelyssä olisi tapahtunut menettelyvirhettä tai muutakaan laillisuusvirhettä. Edellä esitetyillä perusteilla myös oikaisuvaatimuksessa esitetty vaatimus siitä, että aluehallituksen tekemää päätöstä ei saa laittaa täytäntöön, on perusteeton. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Oikaisuvaatimus

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on tehnyt hyvinvointialuelain mukaisen oikaisuvaatimuksen koskien aluehallituksen päätöstä 30.1.2023 § 7 ateriapalvelujen järjestämisen periaatteista.

 

Hyvinvointialuelain (611/2021) 139 §:n 1 momentin mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa vaatia siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

 

Hyvinvointialuelain 141 § mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

 

Oikaisuvaatimuksen saa 142 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijän kotipaikka on Kirkkonummi, joten se on hyvinvointialueen jäsen.

 

Hyvinvointialuelain 143 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Hyvinvointialuelain 145 §:n 1 momentin mukaan aluevaltuuston, aluehallituksen ja lautakunnan sekä hyvinvointiyhtymän yhtymävaltuuston tai yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

Hyvinvointialuelain 145 §:n 3 momentin mukaan hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle.

 

Aluehallituksen 30.1.2023 kokouksen korjattu pöytäkirja on päätöksen § 7 osalta julkaistu yleisessä tietoverkossa 17.2.2023. Oikaisuvaatimus on saapunut 27.2.2023 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon säädetyssä määräajassa.

 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset ja perusteet

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut oikaisuvaatimuksen hyväksymistä, ja että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 30.1.2023 tekemä päätös § 7 ateriapalvelun järjestämisen periaatteet, kumotaan. Perustelunaan oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt, että oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä ja päätös on puutteellisesti valmisteltu.

 

Aluehallitus on 30.1.2023 tehnyt päätöksen, aiemmin 18.1.2023 yhteistoimintaneuvottelussa sovitun toimintatavan vastaisesti. 30.1.2023 päätösesityksestä eikä päätöksestä ilmene niitä malleja, joita lähdetään selvittämään tarkemmin. Päätösesityksessä on vain yksi malli ja aluehallituksen päätöksessä on vain yksi malli, joka toteutetaan. Päätöstä ei ole myöskään tuotu tiedoksi henkilöstön edustajille ennen kokousta.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan aluehallituksen olisi ennen 30.1.2023 lopullisen päätöksen tekemistä tullut käsitellä vielä huolellisesti aiemmin sovitun mukaisesti kolme ateriapalveluiden järjestämisen mallia ja tämän jälkeen olisi tullut tehdä vielä linjaus tarkemmasta selvittämisestä, eikä päättää suoraan 30.1.2023 palveluiden järjestämisen mallia ilman asian huolellista selvittämistä ja henkilöstön edustajien asianmukaista kuulemista. Aluehallituksen 30.1.2023 tekemää päätöstä ei saa laittaa täytäntöön.

 

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös

 

Oikaisuvaatimus kohdistuu päätökseen, jossa aluehallitus päätti, että

 

1. Hyvinvointialueen ateriapalvelut järjestetään kilpailutuksen kautta ulkoistettuna palveluna. Hankintakokonaisuus tulee kuitenkin jakaa pienempiin kokonaisuuksiin siten, jotta eri kokoiset toimijat voivat osallistua niihin huomioiden kustannustaloudellisuus ja laatu. Kilpailutuskokonaisuus tuodaan aluehallitukselle tiedoksi sen jälkeen, kun markkinavuoropuhelut on käyty, ja

 

2. Ateriapalveluiden kilpailutuksen strategiset periaatteet ovat:

 

-ateriapalvelut on toteutettava turvallisesti huomioiden palvelujen häiriöttömyys ja huoltovarmuus

-asiakaspalautetta hyödynnetään palvelujen kehittämisessä aktiivisesti

-ateriapalvelut toteutetaan monituottajamallilla

-tarjottavan ruoan on täytettävä valtakunnalliset ravitsemussuositukset

-kansallisten tavoitteiden mukaisesti ateriapalveluissa lisätään kasvispainotteisen ruoan ja kalan osuutta ravitsemussuositusten ja vähähiilisyystavoitteiden mukaisesti

-lihan, kananmunien ja maidon osalta suositaan kotimaista luomutuotantoa

-ruokahävikkiä vähennetään

-erityisruokavaliot määritellään yhteistyössä palvelualueiden kanssa ravitsemussuositukset huomioiden

-kuljetusten hiilidioksidipäästöjä vähennetään

 

Toimivalta

 

Hyvinvointialuelain 139 § mukaan oikaisuvaatimus tehdään aluehallituksen ja lautakunnan sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Edellä mainitun perusteella aluehallitus käsittelee sen päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset.

 

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus koskien Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen  kokouksen 1/2023, 30.01.2023 tekemää päätöstä, § 7, Ateriapalvelujen järjestämisen periaatteet

 

Oheismateriaali

-

Aluehallituksen 30.1.2023 päätös § 7 Ateriapalvelujen järjestämisen periaatteista

-

Kutsu yhteistoimintaneuvotteluihin koskien ateriapalveluita

-

Pöytäkirja yhteistoimintaneuvotteluista 18.1.2023 koskien ateriapalveluja

-

Ateriapalvelujen järjestämisen strategiset linjaukset 2023

-

Yt-neuvottelun 18.01.2023 asiakirja, vaikutusten arviointi, ateriapalvelut

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria