Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 351193/02.00.00/2023

 

 

 

Aluehallitus 20.03.2023 § 35

 

§ 35

Vuoden 2022 tilinpäätöksen käsittely (AV)

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Syrjänen Markus

Rajahalme Ville

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

 

Aluehallitus päättää

1. esittää aluevaltuustolle, että tilikauden tulos 0,00 euroa ei anna aihetta tuloksen käsittelylle, ja että tilikauden ylijäämä 0,00 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien yli- /alijäämätilille,

2. allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi,

3. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdollisesti tarvittavat tekniset korjaukset tilinpäätösasiakirjaan ja

4. saattaa vuoden 2022 tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

 

Käsittely 

Henkilöstöjohtaja Sarekoski oli poissa tämän asian käsittelyn aikana klo 13.19-13.23.

 

Aluevaltuuston 3. varapuheenjohtaja Guzenina oli poissa tämän asian käsittelyn aikana klo 13.23-13.28 ja 13.33-13.35.

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Voimaanpanolain (616/2021) 1 §:n mukaan hyvinvointialueen tilinpäätökset laaditaan hyvinvointialueesta annetun lain 13 luvun mukaisesti sekä tarkastetaan mainitun lain 14 luvussa tarkoitetulla tavalla ensimmäisen kerran vuodelle 2021. 

 

Hyvinvointialuelain 117 §:n mukaan aluehallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilinpäätöstilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Hyvinvointialueen tilikausi on kalenterivuosi. Aluehallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Hyvinvointialuelain 117 §:n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat aluehallituksen jäsenet sekä hyvinvointialuejohtaja.

 

Hyvinvointialueen toiminnan ja talouden toteutumien tilikaudella 2022

 

Hyvinvointialuevalmistelu käynnistettiin muodollisesti Länsi-Uudenmaalla väliaikaisen valmistelutoimielimen (myöh. vate) järjestäytymiskokouksessa 27.8.2021. Vate on kokouksessaan 14.1.2022 § 7 vahvistanut talousarvion vuodelle 2022 ja päättänyt myöhemmin 28.2.2022 § 70 kokouksessaan tehdä täsmennyksiä talousarvioon. Lisäksi aluevaltuusto on tilikauden aikana päättänyt talousarvion muuttamisesta valmistelutehtävien, niihin liittyvien kulujen sekä valmistelurahoituksen täsmentymisen perusteella.

 

Vuosi 2022 tulee toiminnallisesti olemaan hyvinvointialueen historiassa poikkeuksellinen. Hyvinvointialueen pääasiallisena tehtävänä oli vuonna 2022 valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämis- ja tuotantovastuun siirrolle riittävät rakenteet hallitun siirtymän varmistamiseksi. Keskeisiä tapatumia tilikaudella olivat muun muassa projektiorganisaation muodostaminen ja valmistelutehtävien määrittely. Aluevaalit toimitettiin alkuvuonna 2022, jonka perusteella aluevaltuuston sekä aluehallitus järjestäytyivät ensimmäisen kerran maaliskuussa. Samanaikaisesti väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyi.

 

Palveluiden järjestämisvastuun siirron tuotannollisen perustan muodosti liikkeenluovutusprosessiin kuuluva siirtovalmistelu. Tilikauden aikana prosessissa selvitettiin luovuttavilta organisaatioilta hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö, toimitilat, sopimukset ja omaisuus. Myöhemmin loppuvuonna aluevaltuusto päätti em. mainittujen tuotannontekijöiden vastaanottamisesta voimaapanolain mukaisesti. 

 

Muita keskeisiä tapahtumia tilikaudella oli hyvinvointialuestrategian vahvistaminen aluevaltuustossa, ICT-ympäristön rakentaminen, palkka- ja taloushallinnon perustoimintojen käyttöönoton toteuttaminen sekä hyvinvointialueen tulevat johtamis- ja tehtävärakenteet tunnistavan hallintosäännön muodostaminen.

 

Vuoden 2022 talousarviotavoitteiden asetannalla on pyritty varmistamaan edellä mainittujen järjestämis- ja tuotantovastuun siirron valmistelutehtävien toteuttaminen. Tavoitteet yleisesti ovat kytkeytyneet organisaation rakenteiden, prosessien ja käytänteiden muodostamiseen sekä hallitun siirtymän ja siihen liittyvän riskienhallinnan varmistamiseen. Talousarvion tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Osassa tavoitteita toteutumisen aikajänne on ollut tilikautta 2022 pidempi. Näiden tavoitteiden toimeenpano vuonna 2022 on luonteeltaan ollut valmiuksien rakentamista tulevaa kehitystyötä varten. 

 

Vuoden 2022 käyttötalouden valmistelukulut olivat yhteensä 34,2 milj. euroa. Kuluja on muodostunut pääasiassa projektiorganisaation henkilöstökuluista sekä palveluiden ostoista. Palveluiden ostot ovat perustuneet pääasiassa ict-valmisteluun, kunnilta ja kuntayhtymiltä hankittujen henkilöstöresurssien ostoihin sekä erinäisiin valmistelutuen palvelujen ostoihin. 

 

Investointikulut olivat yhteensä 0,4 milj. euroa. Investoinnit selittyvät pääasiassa ict-ympäristön rakentamisella.

 

Valmistelurahoitusta myönnettiin hyvinvointialueelle yhteensä 61,5 milj. euroa. Valmistelurahoitusta on myönnetty sekä niin sanottuna perusrahoituksena että ict-muutosrahoituksena. Valmistelurahoitusta on tuloutettu tilikaudelle käyttötalouden ja investointitalouden kuluja vastaavaa osuus. Siten tilikauden vuosikate, tulos ja yli/alijäämä ovat 0 euroa. Myönnettyä valmistelurahoitusta siirtyy vuodelle 2023 käytettäväksi 27 milj. euroa. Osa tästä rahoituksesta on rahoituspäätöksen perusteella kohdennettu nimenomaisesti vuodelta 2023 syntyvien muutoskulujen kattamiseen, ja osa valmistelurahoituksesta on käytettävissä myös vuonna 2024.

 

Liitteet

1

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 tilinpäätös

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria