Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaalilautakunta
Pöytäkirja 22.03.2023/Pykälä 4


11/00.01.02/2022

 

 

 

Aluevaalilautakunta 22.03.2023 § 4

 

§ 4

Pöytäkirjojen tarkastamiskäytänteet ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Hirvilammi Markus

 

 

Päätösehdotus Hallintojohtaja Moisala Jarno

 

Aluevaalilautakunta päättää, että

1. pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti viimeistään, mikäli mahdollista, seitsemäntenä päivänä kokouksen jälkeen;

2. pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville julkaisemalla ne hyvinvointialueen verkkosivuilla tarkastamisen jälkeen ja

3. mikäli pöytäkirja tarkastetaan joidenkin pykälien osalta heti kokouksessa, asetetaan pöytäkirja ko. pykälien osalta yleisesti nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuilla kokouksen jälkeen seuraavana arkipäivänä.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Aluevaalilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen  

 

Hallintolaissa ei ole säännöstä, joka nimenomaisesti edellyttäisi hallintopäätöksen allekirjoittamista. Päätöksen allekirjoittamisen katsotaan kuuluvan hyvään hallintoon. Allekirjoituksia käytetäänkin ensisijaisesti esittelijän ja päätöksentekijän tunnistamiseen sekä päätöspolun kiistämättömyyden ja eheyden varmistamiseen.  

 

Hyvinvointialuelain 112 § mukaan toimielimen kokouksesta ja päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Hyvinvointialuelaissa ei säädetä pöytäkirjan sisällöstä, vaan hyvinvointialueen hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset pöytäkirjan sisällöstä, allekirjoittamisesta ja tarkastamisesta.  

 

Hallintosäännön § 78 mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.  

 

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 16 § mukaan päätösasiakirja voidaan allekirjoittaa sähköisesti, ellei muussa laissa toisin säädetä. 

 

Päätösten nähtävänä pitäminen  

 

Hallintosäännön § 79 mukaan pöytäkirjat siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla siten kuin hyvinvointialuelaissa säädetään.

 

Hyvinvointialuelain 145 § mukaan aluevaltuuston, aluehallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria