Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 5


24/00.03.01/2022

 

 

 

Aluevaltuusto 14.02.2023 § 5

 

§ 5

Sidonnaisuusilmoitusten merkitseminen tiedoksi

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Rosvall Matti

 

 

Päätösehdotus  

 

Aluevaltuusto päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Hyvinvointialuelain 89 § mukaan tiettyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen ja aluehallituksen yksilöasioiden jaoston jäseniä ja varajäseniä, aluevaltuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen, aluehallituksen yksilöasioiden jaoston ja lautakuntien esittelijöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi.

 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt sidonnaisuusilmoituksia kokouksissaan 18.5.2022 § 21, 7.9.2022 § 35, 5.10.2022 § 40, 31.10.2022 § 46 ja 11.1.2023 § 4. Tarkastuslautakunta jatkaa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyä ja valmistelee vuoden 2023 aikana hyvinvointialueelle tarkemman ohjeen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Työ edellyttää myös sidonnaisuusilmoituslomakkeen muokkaamista.

 

Ajantasainen listaus tarkastuslautakunnan käsittelemistä sidonnaisuusilmoituksista löytyy osoitteesta https://asiointi.asiat.fi/Sidonnaisuusrekisteri/Julkaisu

 

Hallintosäännön 46 § kohdan 14 mukaan tarkastuslautakunta saattaa

sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi aluevaltuustolle vuosittain.

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 11.01.2023 § 4

 

§ 4

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

 

 

Päätösehdotus  

 

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset sidonnaisuusilmoitukset.

 

Käsittely 

Käsittelyn aikana puheenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

 

Tarkastuslautakunta päättää

 

1. kehottaa sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole määräaikaan mennessä toimittaneet sidonnaisuusilmoitustaan tekemään sidonnaisuusilmoituksen;

 

2. kehottaa sellaisia henkilöitä, joiden tietoja on selviteltävänä, korjaamaan

sidonnaisuusilmoitustaan;

 

3. merkitä tiedoksi liitteenä olevat hyvinvointialuelain 89 § tarkoittamat

sidonnaisuusilmoitukset ja

 

4. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.

 

 

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus Hyvinvointialuelain 89 § mukaan tiettyjen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Sidonnaisuusvelvollisuuden tulkintaa on laajennettu koskemaan myös aluehallituksen varajäseniä.

 

Hyvinvointialuejohtaja on 5.1.2023 viranhaltijapäätöksessä § 3/2023 päättänyt aluehallituksen yksilöasioiden jaoston esittelijöistä, joita esittelyvastuun myötä koskee sidonnaisuusilmoituksen tekeminen.

 

Hallintosäännön 54 § mukaisesti kansalliskielilautakunnan esittelijänä toimii ruotsinkielisistä palveluista vastaava viranhaltija.

 

Tarkastuslautakunta jatkaa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyä näiden sidonnaisuusilmoitusten osalta.

 

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne 11.1.2023

 

Lista uusista sidonnaisuusilmoituksista jaetaan kokouksessa pöydälle.

 

Linkki sidonnaisuusrekisteriin:

 

https://asiointi.asiat.fi/Sidonnaisuusrekisteri/Julkaisu

 

 

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 31.10.2022 § 46

 

§ 46

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

 

 

Päätösehdotus  

 

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset sidonnaisuusilmoitukset.

 

Käsittely Jäsen Halkosaari saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.20.

 

Päätös

 Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Tarkastuslautakunta jatkaa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyä.

 

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne 20.10.2022

 

Kaikki sidonnaisuusilmoitusvelvolliset ovat tehneet ilmoituksen.

 

Linkki sidonnaisuusrekisteriin:

 

https://asiointi.asiat.fi/Sidonnaisuusrekisteri/Julkaisu

 

  Lista sidonnaisuusilmoituksista on esityslistan liitteenä.

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 05.10.2022 § 40

 

§ 40

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

 

 

Päätösehdotus  

 

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset sidonnaisuusilmoitukset.

 

Käsittely Tarkastuslautakunta totesi, että yksi sidonnaisuusilmoitus puuttuu.

 

 

 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Aluehallitus on 21.6.2022 kokouksessaan päättänyt hyvinvointialueen johtajien virkojen täyttämisestä. Tarkastuslautakunta jatkaa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyä näiden virkojen sidonnaisuusilmoitusten osalta.

 

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne 5.10.2022

 

Lista uusista sidonnaisuusilmoituksista jaetaan kokouksessa pöydälle.

 

Linkki sidonnaisuusrekisteriin:

 

https://asiointi.asiat.fi/Sidonnaisuusrekisteri/Julkaisu

 

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 07.09.2022 § 35

 

§ 35

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

 

 

Päätösehdotus  

 

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä liitteen mukaiset sidonnaisuusilmoitukset, joista tarkastuslautakunta on antanut huomautuksen ja jotka on tuotu tarkastuslautakunnan uudelleen käsiteltäviksi ja

2. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi tarkastetut ja hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset.

 

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti

1. hyväksyä liitteen mukaiset sidonnaisuusilmoitukset, joista tarkastuslautakunta on antanut huomautuksen ja jotka on tuotu tarkastuslautakunnan uudelleen käsiteltäviksi;

2. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi tarkastetut ja hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset ja

3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

 

 

 

 

 

 

 

Selostus Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 18.5.2022 § 21 tehnyt huomautukset 11 sidonnaisuusilmoitukseen. Tarkastuslautakunta päätti velvoittaa riskienhallinnan projektipäällikköä pyytämään asianomaisilta henkilöiltä tarkennukset kyseisten sidonnaisuusilmoitusten osalta.

 

 Samalla tarkastuslautakunta totesi yhden sidonnaisuusilmoituksen puuttuvan ja velvoitti riskienhallinnan projektipäällikön muistuttamaan kyseistä sidonnaisuusilmoitusvelvollista ilmoituksen tekemisestä.

 

 Sidonnaisuusilmoitusten tilanne 7.9.2022

 

 Kaikki sidonnaisuusilmoitusvelvolliset ovat tehneet ilmoituksen.

 

 Niiden sidonnaisuusilmoitusten osalta, joista tarkastuslautakunta teki huomautuksen, asianomaiseen henkilöön on oltu yhteydessä ja pyydetty tarkistamaan ilmoituksensa. Tämän lisäksi sidonnaisuusilmoituksiin tehtiin ylimääräinen tarkistus, jonka perusteella asianomaisia henkilöitä pyydettiin tarpeen mukaan tarkistamaan ilmoitustaan. Tarkastuslautakunnalle esitellään kokouksessa päivitettyjen sidonnaisuusilmoitusten tilanne.

 

 Lista uudelleen käsiteltävistä sidonnaisuusilmoituksista jaetaan kokouksessa pöydälle.

 

 Linkki sidonnaisuusrekisteriin:

 

https://asiointi.asiat.fi/Sidonnaisuusrekisteri/Julkaisu

 

 

 

 

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 18.05.2022 § 21

 

 

§ 21

 

Valmistelijat / lisätiedot:

 

 etunimi.sukunimi@luvn.fi

 

Päätösehdotus  

 

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä ne liitteenä olevat sidonnaisuusilmoitukset, joiden osalta ei tehdä kokouksessa huomautuksia,

2. että riskienhallinnan projektipäällikkö pyytää tarkennukset niiden sidonnaisuusilmoitusten osalta, joista tarkastuslautakunta teki huomioita ja ne tuodaan uudelleen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi,

3. velvoittaa riskienhallinnan projektipäällikköä muistuttamaan niitä sidonnaisuusilmoitusvelvollisia, jotka eivät vielä ole toimittaneet sidonnaisuusilmoitustaan tarkastettavaksi ja

4. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi tarkastetut ja hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset.

 

Käsittely Tarkastuslautakunta totesi, että yksi sidonnaisuusilmoitus puuttuu.

 

 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus Hyvinvointialuelain 89 § mukaan tiettyjen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Hyvinvointialuelain 89 § mukaan velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajia sekä aluehallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Sidonnaisuusilmoitus

tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

 

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella hyvinvointialuelain 89 § mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee aluevaltuuston puheenjohtajistoa, aluehallituksen varsinaisia jäseniä, aluehallituksen yksilöjaoston puheenjohtajistoa, tarkastuslautakunnan puheenjohtajistoa, kansalliskielilautakunnan puheenjohtajistoa, aluevaalilautakunnan puheenjohtajistoa, palvelu- ja resurssilautakunnan puheenjohtajistoa, tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan puheenjohtajistoa sekä valmius- ja turvallisuuslautakunnan puheenjohtajistoa sekä kaikkien edellä mainittujen toimielinten esittelijöinä toimivia viranhaltijoita.

 

Hallintosäännön 49 § mukaan tarkastuslautakunta on hyvinvointialuelain mukaisen sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja saattaa

ilmoitukset tiedoksi aluevaltuustolle vuosittain sekä huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkistamisesta hyvinvointialueen verkkosivuilla.

 

Hyvinvointialuelain 89 § mukaan hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tietoja rekisteristä voi hakea ainoastaan yksittäisinä hakuina. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

 

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne 12.5.2022

 

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä on 38 kappaletta. Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita on 13 kappaletta.

 

Ilmoitusvelvollisista sidonnaisuusilmoitus puuttuu 4 henkilöltä. 

 

 

 

Päätöshistoria