Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta
Pöytäkirja 02.03.2023/Pykälä 4


312/00.01.02/2023

 

 

 

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 02.03.2023 § 4

 

§ 4

Palvelustrategian valmistelun seuranta ja ohjaaminen

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Ohrankämmen Karoliina

 

 

Päätösehdotus Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

 

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi annetun tilannekatsauksen ja

2. seurata hyvinvointialueen palvelustrategian valmistelua ja antaa evästyksiä valmisteluun.

 

 

Käsittely Talousjohtaja Ville Rajahalme saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.20.

 

Strategia ja johdon tuki -yksikön päällikkö Karoliina Ohrankämmen poistui

kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.38.

 

 

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan tehtävänä ohjata oman vastuualueensa osalta strategiatyötä ja seurata ja arvioida osaltaan strategian toteutumista. Lisäksi tehtävänä on ohjata oman vastuualueensa osalta palvelustrategian valmistelua ja seurata ja arvioida osaltaan palvelustrategian toteutumista.

 

Lautakunnalle esitellään kokouksessa palvelustrategian valmistelun alustava prosessi, aikataulu ja keskeiset sisältökokonaisuudet.

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria

 

Aluehallitus 30.01.2023 § 6

 

§ 6

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

 

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

 

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi annetun tilannekatsauksen;

2. käynnistää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelustrategian valmisteluprosessin ja

3. käynnistää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmisteluprosessin.

 

 

 

Käsittely 

1. varapuheenjohtaja Räsänen oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 12.25-12.28.

 

Aluevaltuuston 3. varapuheenjohtaja Guzenina saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.27.

 

Tämän asian käsittelyn aikana pidettiin kokoustauko klo 12.32-12.46.

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Selostus 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettu lain 11 § edellyttää hyvinvointialuetta laatimaan taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten hyvinvointialueen palvelustrategian. Palvelustrategiassa hyvinvointialueen tulee päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.

 

Pelastustoimen järjestämislain 3 § mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia ja muita uhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja niihin varautuminen. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon myös valtioneuvoston vahvistamat valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Päätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.

 

Päätöksenteko ja valmistelun prosessi

 

Palvelustrategiasta ja pelastustoimen palvelutasopäätöksestä päättää aluevaltuusto.

 

Viranhaltijavalmistelua johtaa hyvinvointialuejohtaja ja valmistelua ohjaa hyvinvointialueen johtoryhmä.

 

Prosessiin osallistuvat hyvinvointialueen asukkaat, henkilöstö, lautakunnat, vaikuttamistoimielimet sekä alueella toimivat yritykset, järjestöt ja muut keskeiset sidosryhmät. Aluevaltuusto ja aluehallitus pidetään ajan tasalla valmistelun aikana mm. hyvinvointialuejohtajan katsauksessa aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousten ajankohtaisissa asioissa.

 

Tavoiteaikatauluna on, että aluevaltuusto hyväksyy palvelustrategian ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen loka-marraskuussa. Palvelustrategiaprosessin ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen alustava valmisteluprosessin aikataulu esitellään kokouksessa.

  

Valmistelun periaatteet ja eteneminen

 

Palvelustrategia koskee hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Pelastustoimen palvelutasopäätösten valmistelu tapahtuu rinnakkaisprosessina.

 

Palvelustrategia sisältää:

 

  • Nykytila-analyysin väestön palvelutarpeista, palveluiden järjestämisestä sekä kuvauksen hyvinvointialueen nykyisistä resursseista ja rahoituksen tilasta;
  • Yhteiset linjaukset ja päämäärät palvelujen järjestämiseksi ja
  • Tavoitteet sekä palvelualuekohtaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Palvelustrategian valmistelussa huomioidaan lainsäädännön mukaisesti hyvinvointialuestrategia, sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet, hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.

 

Palvelustrategia toimeenpanee ja tarkentaa hyvinvointialuestrategiassa määritettyjä linjauksia ja päämääriä palvelujen järjestämiselle. Lisäksi huomioidaan erityisesti perustason palvelujen turvaaminen, integraation varmistaminen, digitalisaation hyödyntäminen ja kustannusvaikuttavuus.

 

Pelastustoimen järjestämislaki edellyttää, että pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

 

Palvelutasopäätös sisältää linjaukset seuraavista osakokonaisuuksista:

 

  • painopisteet ja strategiset päämäärät;
  • tarpeen, määrän ja laadun määritteleminen;
  • tuottamistavan valinta;
  • tuottamisen ohjaus ja valvonta;
  • jatkuvan riskien hallinnan menetelmät;
  • tuottamisen järjestelyt häiriötilanteissa ja
  • tuottamisen järjestelyt poikkeusoloissa.

 

 Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria