Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valmius- ja turvallisuuslautakunta
Pöytäkirja 07.03.2023/Pykälä 6


312/00.01.02/2023

 

 

 

Valmius- ja turvallisuuslautakunta 07.03.2023 § 6

 

§ 6

Pelastustoimen palvelutasopäätöksen ja palvelustrategiatyön valmistelun seuranta ja ohjaaminen

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Ohrankämmen Karoliina

Ihamäki Veli-Pekka
Markkanen Kimmo

 

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

 

Valmius- ja turvallisuuslautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi annetun tilannekatsauksen ja

2. päättää seurata pelastustoimen palvelutasopäätöksen ja palvelustrategian valmistelua ja antaa evästyksiä valmisteluun.

 

Käsittely 

 

Laatu- ja turvallisuusjohtaja Vuorinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.27 ja saapui takaisin klo 18.31.

 

Päätös

Valmius- ja turvallisuuslautakunta päätti

1. merkitä tiedoksi annetun tilannekatsauksen ja

2. seurata hyvinvointialueen palvelustrategian valmistelua ja antaa evästyksiä valmisteluun.

 

 

Selostus 

Valmius- ja turvallisuuslautakunnan tehtävänä on ohjata oman vastuualueensa osalta strategiatyötä ja seurata ja arvioida osaltaan strategian toteutumista. Lisäksi tehtävänä on ohjata pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelua.

 

Lautakunnalle esitellään kokouksessa pelastustoimen palvelutasopäätöksen ja palvelustrategian valmistelun alustava prosessi, aikataulu ja keskeiset sisältökokonaisuudet.

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria

 

Aluehallitus 30.01.2023 § 6

 

§ 6

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

 

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

 

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi annetun tilannekatsauksen;

2. käynnistää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelustrategian valmisteluprosessin ja

3. käynnistää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmisteluprosessin.

 

 

 

Käsittely 

1. varapuheenjohtaja Räsänen oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 12.25-12.28.

 

Aluevaltuuston 3. varapuheenjohtaja Guzenina saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.27.

 

Tämän asian käsittelyn aikana pidettiin kokoustauko klo 12.32-12.46.

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Selostus 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettu lain 11 § edellyttää hyvinvointialuetta laatimaan taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten hyvinvointialueen palvelustrategian. Palvelustrategiassa hyvinvointialueen tulee päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.

 

Pelastustoimen järjestämislain 3 § mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia ja muita uhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja niihin varautuminen. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon myös valtioneuvoston vahvistamat valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Päätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.

 

Päätöksenteko ja valmistelun prosessi

 

Palvelustrategiasta ja pelastustoimen palvelutasopäätöksestä päättää aluevaltuusto.

 

Viranhaltijavalmistelua johtaa hyvinvointialuejohtaja ja valmistelua ohjaa hyvinvointialueen johtoryhmä.

 

Prosessiin osallistuvat hyvinvointialueen asukkaat, henkilöstö, lautakunnat, vaikuttamistoimielimet sekä alueella toimivat yritykset, järjestöt ja muut keskeiset sidosryhmät. Aluevaltuusto ja aluehallitus pidetään ajan tasalla valmistelun aikana mm. hyvinvointialuejohtajan katsauksessa aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousten ajankohtaisissa asioissa.

 

Tavoiteaikatauluna on, että aluevaltuusto hyväksyy palvelustrategian ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen loka-marraskuussa. Palvelustrategiaprosessin ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen alustava valmisteluprosessin aikataulu esitellään kokouksessa.

  

Valmistelun periaatteet ja eteneminen

 

Palvelustrategia koskee hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Pelastustoimen palvelutasopäätösten valmistelu tapahtuu rinnakkaisprosessina.

 

Palvelustrategia sisältää:

 

  • Nykytila-analyysin väestön palvelutarpeista, palveluiden järjestämisestä sekä kuvauksen hyvinvointialueen nykyisistä resursseista ja rahoituksen tilasta;
  • Yhteiset linjaukset ja päämäärät palvelujen järjestämiseksi ja
  • Tavoitteet sekä palvelualuekohtaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Palvelustrategian valmistelussa huomioidaan lainsäädännön mukaisesti hyvinvointialuestrategia, sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet, hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.

 

Palvelustrategia toimeenpanee ja tarkentaa hyvinvointialuestrategiassa määritettyjä linjauksia ja päämääriä palvelujen järjestämiselle. Lisäksi huomioidaan erityisesti perustason palvelujen turvaaminen, integraation varmistaminen, digitalisaation hyödyntäminen ja kustannusvaikuttavuus.

 

Pelastustoimen järjestämislaki edellyttää, että pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

 

Palvelutasopäätös sisältää linjaukset seuraavista osakokonaisuuksista:

 

  • painopisteet ja strategiset päämäärät;
  • tarpeen, määrän ja laadun määritteleminen;
  • tuottamistavan valinta;
  • tuottamisen ohjaus ja valvonta;
  • jatkuvan riskien hallinnan menetelmät;
  • tuottamisen järjestelyt häiriötilanteissa ja
  • tuottamisen järjestelyt poikkeusoloissa.

 

 Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria