Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 08.03.2023/Pykälä 14


1/00.00.01/2022

 

 

 

Tarkastuslautakunta 08.03.2023 § 14

 

§ 14

Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Rosvall Matti

 

 

Päätösehdotus Arviointipäällikkö Rosvall Matti

 

Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan vakituisena sihteerinä toimii arviointiasiantuntija, Katriina Niemelä.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Ulkoisen tarkastuksen yksikön Arviointiasiantuntija on aloittanut tehtävissään 1.3.2023. Arviointiasiantuntijan tehtäviin kuuluu muun muassa tarkastuslautakunnan sihteerinä toimiminen sekä tarkastuslautakunnan avustaminen.

 

Tarkastuslautakunnalle esitetään sihteerin tehtävien järjestelyä työtehtäviä vastaaviksi.

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 07.09.2022 § 32

 

§ 32

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

 

 

Päätösehdotus  

 

Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan
teknisenä sihteerinä ja tarvittaessa sihteerin sijaisena toimii riskienhallinnan asiantuntija.

Käsittely 

Jäsen Suokas saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.07.

 

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Selostus 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation riskienhallinnan projektissa tehtyjen järjestelyjen ja nimikemuutoksen vuoksi tarkastuslautakunnan teknisen sihteerin valinta tulee uudelleen tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi.

 

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 06.06.2022 § 25

 

 

§ 25

 

Valmistelijat / lisätiedot:

 

 etunimi.sukunimi@luvn.fi

 

Päätösehdotus  

 

Tarkastuslautakunta päättää, että

1. tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii tilintarkastaja ja

2. teknisenä sihteerinä ja tarvittaessa sihteerin sijaisena toimii riskienhallinnan projektipäällikkö

 

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Selostus 

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 18.05.2022 § 17

 

 

§ 17

 

Valmistelijat / lisätiedot:

 

 etunimi.sukunimi@luvn.fi

 

Päätösehdotus  

 

Tarkastuslautakunta päättää, että

1. tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii riskienhallinnan projektipäällikkö ja

2. mikäli riskienhallinnan projektipäällikkö on estynyt tai esteellinen, toimii sihteerinä tilintarkastaja.

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti valita tilintarkastajan kokouksen sihteeriksi.

 

Selostus Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä.

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 04.05.2022 § 11

 

 

§ 11

 

Valmistelijat / lisätiedot:

 

 etunimi.sukunimi@luvn.fi

 

Päätösehdotus  

Tarkastuslautakunta päättää, että

 

1. tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii riskienhallinnan projektipäällikkö ja

 

2. mikäli riskienhallinnan projektipäällikkö on estynyt tai esteellinen, toimii sihteerinä tilintarkastaja.

 

 

Käsittely Jäsen Aaltola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.47.

 

 Käsittelyn aikana puheenjohtaja Alaviiri ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Jäsen Järvinen kannatti puheenjohtaja Alaviirin ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia jättää pöydälle yksimielisesti. Koska kukaan ei vastustanut, totesi puheenjohtaja, että tarkastuslautakunta on jättänyt asian pöydälle yksimielisesti.

 

 

Päätös  Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

 

Selostus 

Tarkastuslautakunta valitsi kokouksessaan 5.4.2022 § 3 sihteerikseen tilintarkastajan. Hallinnollisen resurssitilanteen muutoksen vuoksi sihteerin valintaa on syytä tarkastella uudelleen.

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 05.04.2022 § 3

 

 

§ 3

 

Valmistelijat / lisätiedot:

 

 etunimi.sukunimi@luvn.fi

 

Päätösehdotus  

 

Tarkastuslautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi aluevaltuuston 7.3.2022 § 10 päätöksen tarkastuslautakunnan jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valitsemisesta toimikaudeksi 2022-2025;

2. että tarkastuslautakunnan asiat esitellään puheenjohtajan selostuksesta, kunnes hallintosäännön 48 § tarkoittama tarkastustoimesta vastaava viranhaltija on aloittanut virassaan ja

3. että tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii tilintarkastaja.

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti

1. merkitä tiedoksi aluevaltuuston 7.3.2022 § 10 päätöksen tarkastuslautakunnan jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valitsemisesta toimikaudeksi 2022-2025;

2. että tarkastuslautakunnan asiat esitellään puheenjohtajan selostuksesta ja

3. että tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii tilintarkastaja.

 

Selostus 

Hallintosäännön 49 § mukaan tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialuelaissa säädettyjen tehtävien mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaan ja talouteen kohdistuvasta tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnista sekä sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta.

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hyvinvointialuelain mukaan:

 

1) valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;

 

2) arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;

 

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta;

 

4) huolehtia hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;

 

5) valvoa, että 89 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksista noudatetaan, ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi;

 

6) valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi;

 

7) laatia arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on lisäksi: 

 

8) seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,

 

9) huolehtii siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa,

 

10) tekee aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen yksiköiden tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla,

 

11) tekee esityksen lautakunnan talousarvioksi ja -suunnitelmaksi sekä hyväksyy lautakunnan arviointiohjelman ja toimintakertomuksen,

 

12) arvioi hyvinvointialueen konserniyhteisöjen hallintoa ja taloutta,

 

13) päättää selvitysten ja tarkastusten hankinnasta lautakunnan talousarvion rajoissa,

 

14) on hyvinvointialuelain mukaisen sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja saattaa ilmoitukset tiedoksi aluevaltuustolle vuosittain sekä huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkistamisesta hyvinvointialueen verkkosivuilla.

 

Tarkastuslautakunta tiedottaa ja raportoi tehtäviinsä liittyvistä asioista ensisijaisesti aluevaltuustolle. Muu tiedottaminen tapahtuu tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla. Tiedotuksessa noudatetaan soveltuvin osin aluehallituksen hyväksymiä yleisiä ohjeita tiedottamisen periaatteista.

 

Aluevaltuusto on 7.3.2020 § 10 valinnut tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2022-2025 seuraava henkilöt:

 

 

Jäsen / Ledamot

Henkilökohtainen varajäsen /
Personlig ersättare

PJ / Ordf.

Alaviiri Kaisa (kok./Saml)

Viljakainen Paula (kok./Saml)

VPJ / Vice ordf.

Gästrin Eva-Lena (r./SFP)

Hertzberg Tove (r./SFP)

3.

Aaltola Maija (kok./Saml)

Fagerström Noora (kok./Saml)

4.

Pentikäinen Aulikki (sd./SDP)

Boström Marianne (sd./SDP)

5.

Järvinen Hannu (ps./Sannf)

Keronen Jiri (ps./Sannf)

6.

Karjalainen Tapio (kok./Saml)

Lehtonen Akseli (kok./Saml)

7.

Karimäki Johanna (vihr./Gröna)

Ramsland Satu (vihr./Gröna)

8.

Salo Eira (kok./Saml)

Wellman Eija (kok./Saml)

9.

Kjerin Ulf (r./SFP)

Båsk Gustav (r./SFP)

10.

Suokas Terhi (vas./VF)

Nukarinen Neea (vas./VF)

11.

Partinen Markku (kok./Saml)

Särkijärvi Jouni (kok./Saml)

12.

Halkosaari Tommi (kesk./C)

Saario Pasi (kesk./C)

13.

Ala-Reinikka Tapani (kok./Saml)

Filppula Olavi (kok./Saml)

 

Hallintosäännön 48 § mukaan tarkastuslautakunnan kokouksissa esittelijänä toimii tarkastustoimesta vastaava viranhaltija. Hänen ollessaan estynyt tai esteellinen toimii esittelijänä lautakunnan määräämä viranhaltija. Tarkastuslautakunta voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

 

Tilintarkastajalla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksissa lautakunnan niin päättäessä.

 

Aluehallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

 

Toimielin valitsee itselleen sihteerin.

 

 

Päätöshistoria