Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nationalspråksnämnden
Pöytäkirja 29.03.2023/Pykälä 8


§ 8

Godkännande av nationalspråksnämnden arbetsordning och val av protokolljusterare

 

Beslutsförslag  

Nationalspråksnämnden beslutar

 

1. godkänna sammanträdets arbetsordning,

 

2. välja ledamoten Braskén och ledamoten Krogius till protokolljusterare och

 

3. bevilja nödvändiga närvaro- och yttranderättigheter.

 

 

 

 

Behandling 

 

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutade

1. godkänna sammanträdets arbetsordning,

2. välja ledamoten Braskén och ledamoten Krogius till protokolljusterare och

3. bevilja nödvändiga närvaro- och yttranderättigheter.

 

 

 

 

Redogörelse

 

Enligt 71 § i förvaltningsstadgan behandlas ärendena i den ordning som framgår av föredragningslistan, om organet inte beslutar något annat. Organet kan också besluta ta upp ett ärende som inte är nämnt i kallelsen. Enligt 78 § i förvaltningsstadgan justeras protokollet på det sätt som organet beslutar.

 

Närvaro- och yttranderätt vid nationalspråksnämndens sammanträden

 

Enligt 76 § i förvaltningsstadgan har utöver nationalspråksnämndens ledamöter och föredragande följande personer närvaro- och yttranderätt vid nationalspråksnämndens sammanträden:

 

- välfärdsområdesstyrelsens ordförande samt en representant eller ersättare som utses av välfärdsområdesstyrelsen,

- välfärdsområdesdirektören,

- förtroendevalda och tjänsteinnehavare som förordnats av nämnden vid nämndens sammanträden,

- en representant för ungdomsfullmäktige.

 

Vid sammanträdet kan dessutom närvara en särskild sekreterare.

 

Andra än ovannämnda personers rätt att närvara och yttra sig fastställs i samband med respektive organ.

 

Företrädare för de andra påverkansorganen än ungdomsfullmäktige har rätt att närvara och yttra sig vid ett organ i ett enskilt sammanträdesärende enligt prövning av organets ordförande eller dess föredragande.

 

Närvarorätt vid behandling av sekretessbelagda ärenden har utöver ledamöterna, föredraganden och sekreteraren endast en representant för välfärdsområdesstyrelsen, välfärdsområdesdirektören, en serviceområdesdirektör samt en sakkunnig som föredraganden vid behov kallar in.