Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 95240/00.02.00/2022

 

 

 

Aluevaltuusto 13.12.2022 § 95

 

§ 95

Koontivastauksen antaminen osaan vuonna 2022 jätettyihin valtuustoaloitteisiin

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Pälve Matias

Ahlström Mari
Paananen Markus

 

Päätösehdotus  

 

Aluevaltuusto päättää

1. merkitä tiedoksi selostusosiossa olevan vastauksen seuraavaan valtuustoaloitteeseen:

- Valtuustoaloite: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen psykiatrisen päivystyksen suunnittelu ja

2. todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyiksi.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Valtuustoaloite: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen psykiatrisen päivystyksen suunnitteleminen/Motion om att planera en psykiatrisk jour i Västra Nylands välfärdsområde

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria

 

Aluehallitus 28.11.2022 § 185

 

§ 185

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

 

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

 

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi selostusosiossa olevat vastaukset seuraaviin valtuustoaloitteisiin:

- Valtuustoaloite: Hyvinvoinnin vahvistaminen lisäämällä kuntoutuksen ja hoidon vaikuttavuutta ottamalla taideterapiat hoito- ja kuntoutusmuotojen valikoimaan

- Valtuustoaloite: Kulttuurihyvinvointisuunnitelman toteuttamisesta hyvinvointialueella ja

2. todeta valtuustoaloitteet loppuun käsitellyksi.

Lisäksi aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. merkitä tiedoksi selostusosiossa olevan vastauksen seuraavaan valtuustoaloitteeseen:

- Valtuustoaloite: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen psykiatrisen päivystyksen suunnittelu ja

2. todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyiksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Hallintosäännön 26 § mukaan valtuustoaloitteeseen, jolla ei ole talousarviovaikutuksia ja jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, tulee aluehallituksen esitellä vastaus aluevaltuuston käsiteltäväksi ensi tilassa, viimeistään puolen vuoden kuluessa sen jättämisestä.

 

Edelleen hallintosäännön 26 § mukaan aloitteeseen, jolla ei ole talousarviovaikutuksia ja jonka on allekirjoittanut 1-14 valtuutettua, tulee aluehallituksen antaa kirjallinen vastaus aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle puolen vuoden kuluessa sen jättämisestä. Vastaus toimitetaan muille valtuutetuille vastauksen antamisesta seuraavan aluevaltuuston kokouksen esityslistan yhteydessä.

 

Nyt käsiteltävänä olevat valtuustoaloitteet on jätetty aluevaltuuston 16.6.2022 ja 27.9.2022 kokouksissa.

 

Koontivastaus valtuustoaloitteisiin

 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukaiset palvelut 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvio on määrä hyväksyä aluevaltuuston kokouksessa joulukuussa 2022. Hyvinvointialueen strategia hyväksytty aluevaltuuston kokouksessa 25.10.2022 § 69, jonka jälkeen palveluihin liittyviä linjauksia tuodaan päätöksentekoon vaiheistetusti valmistelun edetessä.

 

Valtuustoaloitetta voidaan jatkokäsitellä sen jälkeen, kun palveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt hyvinvointialueelle ja päätöksenteossa tehdään tarkempia linjauksia hyvinvointialueen palveluiden tuottamisesta.

 

Valtuustoaloitteiden koontivastauksessa on tämän vuoksi huomioitu tämänhetkinen valmistelutilanne hyvinvointialueen kunnissa ja valmisteluorganisaatiossa. Valtuustoaloitteet kokonaisuudessaan ovat oheismateriaalina.

 

Kooste koontivastauksen kohteena olevista valtuustoaloitteista

 

1. Hyvinvoinnin vahvistaminen lisäämällä kuntoutuksen ja hoidon vaikuttavuutta ottamalla taideterapiat hoito- ja kuntoutusmuotojen valikoimaan

 

Valtuutettu Kaisa Alaviiri ja 11 valtuutettua ovat jättäneet aluevaltuuston 16.6.2022 kokouksessa valtuustonaloitteen koskien hyvinvoinnin vahvistamista lisäämällä kuntoutuksen ja hoidon vaikuttavuutta ottamalla taideterapiat hoito- ja kuntoutusmuotojen valikoimaan

 

Aloitteessa esitetään, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue sisällyttäisi taideterapiat hoito- ja kuntoutusmuotojen valikoimaan ja avaa näin kuntoutukseen ja hoitoon uusia mahdollisuuksia.

 

Tämänhetkinen tilanne hyvinvointialueen kunnissa

 

Hyvinvointialueen kunnissa mielenterveys- ja päihdepalveluita ollaan vahvistamassa usealla tavalla: palveluissa ollaan ottamassa käyttöön kansallinen Terapiat etulinjaan -toimintamalli, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ollaan integroimassa entistä toimivimmiksi ja yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa ollaan tiivistämässä.

 

Luovia terapioita, joihin muun muassa valtuustoaloitteessa mainitut kuvataide-, musiikki- ja tanssi-liiketerapia kuuluvat, voidaan toteuttaa Suomessa psykoterapiana, vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena tai taideterapiana. Kelan korvauskriteerien mukaan varsinainen kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa tai kuvataideterapiaa. 16-25-vuotiaille se voi olla myös musiikkiterapiaa tai kuvataideterapiaa.

 

Julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan on mielekästä sisällyttää sellaisia palveluita ja hoitomenetelmiä, joiden vaikuttavuudesta on näyttöä ja joista odotettavissa oleva terveyshyöty on kustannuksiin nähden riittävän suuri. Kun mielenterveyspalveluiden kokonaisuutta rakennetaan, erilaisten hoitomenetelmien vaikuttavuutta ja soveltuvuutta arvioidaan laajasti. Tässä arviossa myös luovat terapiat ovat luonnollisesti mukana.

 

2. Valtuustoaloite: Kulttuurihyvinvointisuunnitelman toteuttamisesta hyvinvointialueella

 

Valtuutettu Birgit Aittakumpu ja 7 valtuutettua ovat jättäneet aluevaltuuston 16.6.2022 kokouksessa valtuustonaloitteen kulttuurihyvinvointisuunnitelman toteuttamisesta hyvinvointialueella.

 

Aloitteessa esitetään, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue selvittäisi kulttuurihyvinvointisuunnitelman toteuttamisen osana palveluja.

 

Tämänhetkinen tilanne hyvinvointialueen kunnissa

 

Kulttuuri tukee asukkaiden hyvinvointia ja kulttuuripalveluilla on kasvava merkitys hyvinvoinnin edistäjänä. Kulttuuripalvelut parantavat ihmisten elämänlaatua, rakentavat yhteisöllisyyttä ja edistävät myönteistä sosiaalista ilmapiiriä. Kulttuurihyvinvoinnin toteuttamisessa korostuu tavoitteellinen, monialainen ja pitkäjänteinen yhteistyö eri tahojen välillä. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimista hyvinvointialueelle.

 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelussa hyte-työ ja yhdyspinnat- kokonaisuudessa on valmisteltu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta. Vuoden 2023 aikana tullaan kokoamaan yhteistyössä kuntien kanssa alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma, joka toimii pohjana Länsi-uudenmaan asukkaiden hyvinvointityölle. Alueellisessa hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmassa huomioidaan hyvinvoinnin eri ulottuvuudet. Kulttuurihyvinvoinnin tavoitteita pyritään sisällyttämään alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan ja -kertomukseen.

 

Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu jatkossa sekä kuntien että hyvinvointialueen vastuulle ja kulttuurin edistäminen on osa kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää työtä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019). Hyvinvointialueella tullaan tekemään yhteistyötä kuntien kanssa erilaisissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoissa.

 

3. Valtuustoaloite: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen psykiatrisen päivystyksen suunnittelu

 

Valtuutettu Jaana Valle ja 18 valtuutettua ovat jättäneet aluevaltuuston 27.9.2022 kokouksessa koskien Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen psykiatrisen päivystyksen suunnittelua.

 

Aloitteessa esitetään, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ottaisi huomioon psykiatristen potilaiden virka-ajan ulkopuolella avoinna olevien päivystysten valmistelemiset.

 

Tämänhetkinen tilanne hyvinvointialueen kunnissa

 

Hyvinvointialueen muodostavien kuntien virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestää HUS. Yhteispäivystyksen perusajatus on, että kiireellisen hoidon tarpeessa päivystykseen voi olla yhteydessä riippumatta siitä, liittykö hoidon tarve somaattiseen vai psyykkiseen terveyteen. Hoidon tarpeen arviota tekevät kokeneet terveydenhuollon ammattilaiset arvioivat hoidon kiireellisyyden ja antavat asiakkaalle ohjeet oikeaan hoitopaikkaan hakeutumisesta. Yhteispäivystyksissä työskentelee psykiatrisia sairaanhoitajia ja psykiatrin konsultaatiot ovat laajasti saatavilla. Psykiatrisissa akuuttitilanteissa myös oireiden taustalla mahdollisesti olevien somaattisten syiden poissulku on usein tarpeen.

 

Psykiatristen potilaiden päivystyksellistä hoitoa on kuitenkin tarpeen kehittää yhdessä HUS:in kanssa, huomioiden valtuustoaloitteessa esitetyt seikat.

 

 

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria