Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 10


135/00.00.01/2022

 

 

 

Välfärdsområdesfullmäktige 14.02.2023 § 10

 

 

§ 10

Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (Lankinen)

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Hirvilammi Markus

 

 

 

Beslutsförslag  

 

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar

1. bevilja Arttu Lankinen avsked från uppdraget som ledamot i välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden på grund av förlust av valbarhet och konstatera att förtroendeuppdraget har upphört och

2. välja en ny ledamot till välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden.

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt

1. bevilja Arttu Lankinen avsked från uppdraget som ledamot i välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden på grund av förlust av valbarhet och konstatera att förtroendeuppdraget har upphört och

2. välja Ari Ampuja till ny ledamot i välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden.

 

 

Redogörelse 

 

 

 

Bilagor

 

 

 

Tilläggsmaterial

-

Valtiovarainministeriön kirje hyvinvointialueille koskien vaalikelpoisuutta hyvinvointialueiden aluehallituksiin

 

För kännedom

 

 

 

Beslutshistoria

 

Välfärdsområdesstyrelsen 30.01.2023 § 18

 

 

§ 18

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

 

 

 

Beslutsförslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar

1. bevilja Arttu Lankinen avsked från uppdraget som ledamot i välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden på grund av förlust av valbarhet och konstatera att förtroendeuppdraget har upphört och

2. välja en ny ledamot till välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden.

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Inom välfärdsområdet och på nationell nivå har det förts diskussion om hur innehållet i 78 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska tolkas i fråga om valbarheten hos en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen. Enligt 1 mom. 1 punkten i bestämmelsen är valbar till välfärdsområdesstyrelsen den som är valbar till välfärdsområdesfullmäktige, dock inte den som är anställd hos välfärdsområdet och lyder direkt under välfärdsområdesstyrelsen. Vad som tillämpas på en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen, tillämpas också på en ersättare och på en ledamot och en ersättare i en sektion som lyder under välfärdsområdesstyrelsen. Förarbetena till lagen om välfärdsområden (RP 241/2020 rd) preciserar inte närmare när den som är anställd hos välfärdsområdet tolkas lyda direkt under välfärdsområdesstyrelsen.

 

Kommunförbundet har gett sin tolkning i ärendet i augusti 2022 och Finansministeriet delade den 23 november 2022 ut ett brev till välfärdsområdena om valbarhet till välfärdsområdesstyrelserna.

 

I Kommunförbundets anvisningar konstateras att "den som är anställd hos välfärdsområdet och lyder direkt under välfärdsområdesstyrelsen" i praktiken innebär att begränsningen gäller alla tjänsteinnehavare och arbetstagare som organisatoriskt lyder under välfärdsområdesstyrelsen oberoende av deras ställning och uppgifter och i Finansministeriets brev konstateras det vidare att om den som är ledamot i välfärdsområdesstyrelsen, den 1 januari 2023 övergår till en anställning där hen lyder direkt under välfärdsområdesstyrelsen, så förlorar hen sin valbarhet.

 

Enligt 83 i lagen om välfärdsområden, om en förtroendevald förlorar sin valbarhet ska det organ som utsett honom eller henne konstatera att förtroendeuppdraget har upphört. I fråga om en fullmäktigeledamot fattas beslutet av välfärdsområdesfullmäktige. Beslutet ska verkställas omedelbart.

 

Med anledning av det ovannämnda kan den som organisatoriskt lyder under välfärdsområdesstyrelsen inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i välfärdsområdesstyrelsen eller ledamot eller ersättare i en sektion som lyder under välfärdsområdesstyrelsen. I Västra Nylands välfärdsområde är välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden en sektion som lyder under välfärdsområdesstyrelsen.

 

I Västra Nylands välfärdsområde avses med dem som organisatoriskt lyder under välfärdsområdesstyrelsen alla anställda hos välfärdsområdet.

 

Arttu Lankinen (Sannf) har med ett e-postmeddelande som inkom den 16 januari 2023 begärt avsked från sitt uppdrag som ledamot i välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden. Han är från och med den 1 januari 2023 anställd hos Västra Nylands välfärdsområde och därmed enligt anvisningarna inte valbar till välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden.

 

Valbarhet till välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden

 

I fråga om valbarheten för dem som väljs till sektionen för individärenden tillämpas 79 § i lagen om välfärdsområden, enligt vilken den som väljs ska vara valbar till välfärdsområdesfullmäktige, dock inte

 

1. den som är anställd hos välfärdsområdet och lyder under nämnden,

 

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom nämndens uppgiftsområde och där välfärdsområdet har bestämmande inflytande, eller

 

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden.

 

Enligt 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen ska kvinnor och män i välfärdsområdens och välfärdssammanslutningars organ och organ för samverkan mellan välfärdsområden, med undantag för välfärdsområdesfullmäktige, vara representerade till minst 40 procent vardera.

 

 

Bilagor

Tilläggsmaterial

För kännedom

Beslutshistoria