Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 14.02.2023 klo 17:30 - 19:32

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Konstaterande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdes laglighet och beslutsförhet
2   Godkännande av välfärdsområdesfullmäktiges arbetsordning och val av protokolljusterare
3   Aktualitetsöversikt
4   Ändring av välfärdsområdesfullmäktiges beslut den 29 mars 2022 § 22 om tagande av en sekreterare för välfärdsområdesfullmäktige
5   Antecknande av redogörelser för bindningar för kännedom
6   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (Ampuja)
7   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (Törnqvist-Björklund)
8   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (Haukkovaara)
9   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (Marttila)
10   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (Lankinen)
11 Motioner inlämnade vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde

Osallistuja Tehtävä
Limnéll Jarno ordförande
Vuornos Henrik 2:a vice ordförande
Guzenina Maria 3:e vice ordförande
Aavaparta Tiina ledamot
Ahjoniemi Heli ledamot
Aittakumpu Birgit ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Backman Ralf ledamot
Castrén Heidi ledamot
Ekholm Torbjörn ledamot
Felipe Sini ledamot
Frantsi-Lankia Marjut ledamot
Grönberg Cia ledamot
Grönroos Simo ledamot
Haapaniemi Timo ledamot
Havu Isto ledamot
Hietanen-Tanskanen Ira ledamot
Hiila Eeva ledamot
Hiilamo Henna ledamot
Hukari Hanna ledamot
af Hällström Nina ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Kajava Henna ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Karjalainen Tapio ledamot
Katainen Mervi ledamot
Kauma Pia ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Knaapi Emilia ledamot
Kokko Elina ledamot
Koponen Noora ledamot
Laakso Ville ledamot
Laiho Mia ledamot
Laine Aino ledamot
Laitinen Veli-Matti ledamot
Lassus Johan ledamot
Leivo Tomi ledamot
Marttila Helena ledamot
Mollgren Satu ledamot
Mykkänen Kai ledamot
Myllyniemi Markus ledamot
Mönttinen Ari ledamot
Noro Tiina ledamot
Nummelin Petra ledamot
Pakarinen Riikka ledamot
Partanen Henna ledamot
Pelkonen Anna ledamot
Piirtola Mikko ledamot
Purra Riikka ledamot
Rasinsalo Anu ledamot
Rehn-Kivi Veronica ledamot
Rukko Anna ledamot
Räf Marika ledamot
Räsänen Joona ledamot
Sahiluoma Anna ledamot
Salovaara Taru ledamot
Sammallahti Tere ledamot
Seppälä Peppi ledamot
Sistonen Markku ledamot
Skaffari Laura ledamot
Slunga-Poutsalo Riikka ledamot
von Smitten Karl ledamot
Stenvall Nora ledamot
Thure-Toivanen Tiina ledamot
Uotila Kari ledamot
Uusitalo Arja ledamot
Vehmanen Emma-Stina ledamot
Westerholm Anita ledamot
Wickström Henrik ledamot
Viljanen Eerikki ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Båsk Gustav ersättare
Dookie Gyan ersättare
Jaatinen Anja ersättare
Kurri Vanessa ersättare
Laaksonen Merja ersättare
Törnqvist-Björklund Marika ersättare
Walls Anders ersättare
Pajuoja Matti välfärdsområdesstyrelsens representant
Suominen Milla ungdomsfullmäktiges representant
Kuusela Pirkko ordförande för rådet för personer med funktionsnedsättning
Männikkö Olli ordförande för äldrerådet
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Ihamäki Veli-Pekka räddningsdirektör
Kuukka Tommi direktör för digitala tjänster
Moisala Jarno förvaltningsdirektör, sekreterare
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Pälve Matias direktör för serviceproduktionen
Rajahalme Ville ekonomidirektör
Sarekoski Kimmo personaldirektör
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Hirvilammi Markus projektchef, teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 21.02.2023