Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 5


24/00.03.01/2022

 

 

 

Välfärdsområdesfullmäktige 14.02.2023 § 5

 

 

§ 5

Antecknande av redogörelser för bindningar för kännedom

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Rosvall Matti

 

 

 

Förslag  

 

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar anteckna redogörelserna för bindningar för kännedom.

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse Enligt 89 § i lagen om välfärdsområden ska vissa förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

 

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller ledamöter och ersättare i välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden, ordförande och vice ordförande i välfärdsområdesfullmäktige och nämnder, välfärdsområdesdirektören samt föredragande i välfärdsområdesstyrelsen, välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden och nämnder. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska även utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.

 

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden, som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för välfärdsområdesfullmäktige.

 

Revisionsnämnden behandlade redogörelserna för bindningar vid sina sammanträden 18.5.2022 § 21, 7.9.2022 § 35, 5.10.2022 § 40, 31.10.2022 § 46 och 11.1.2023 § 4. Revisionsnämnden fortsätter behandlingen av redogörelserna för bindningar och bereder under 2023 noggrannare anvisningar om redogörelser för bindningar för välfärdsområdet. Arbetet förutsätter också att blanketten för redogörelser för bindningar redigeras.

 

En uppdaterad lista över de redogörelser för bindningar som revisionsnämnden behandlat finns på adressen https://asiointi.asiat.fi/Sidonnaisuusrekisteri/Julkaisu

 

Enligt 46 § 14 punkten i förvaltningsstadgan tillkännager revisionsnämnden redogörelserna för bindningar för välfärdsområdesfullmäktige årligen.

 

Bilagor

 

 

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

För kännedom

 

 

 

Beslutshistoria

 

Revisionsnämnden 11.01.2023 § 4

 

§ 4

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

 

 

Beslutsförslag  

 

Revisionsnämnden beslutar godkänna redogörelserna för bindningar enligt bilagan.

 

Behandling 

Under behandlingen lämnade ordföranden ett ändrat beslutsförslag:

 

Revisionsnämnden beslutar

 

1. uppmana sådana personer som inte inom utsatt tid har lämnat in sin redogörelse för bindningar att lämna en redogörelse för bindningar,

 

2. uppmana sådana personer vars uppgifter är under utredning att korrigera

sin redogörelse för bindningar,

 

3. anteckna de bifogade redogörelserna för bindningar enligt 89 i lagen om välfärdsområden

för kännedom och

 

4. föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige antecknar redogörelserna för bindningar för kännedom.

 

 

Beslut

Revisionsnämnden godkände det ändrade beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse Enligt 89 § i lagen om välfärdsområden ska vissa förtroendevalda och tjänsteinnehavare i ett välfärdsområde lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

 

Tolkningen av skyldigheten att redogöra för sina bindningar har utvidgats att gälla också ersättarna i välfärdsområdesstyrelsen.

 

Välfärdsområdesdirektören beslutade den 5 januari 2023 genom sitt tjänsteinnehavarbeslut § 3/2023 om föredragande för välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden. Till följd av föredragningsansvaret omfattas dessa föredragande av skyldigheten att redogöra för sina bindningar.

 

Enligt 54 § i förvaltningsstadgan är den tjänsteinnehavare som ansvarar för svenska tjänster föredragande för nationalspråksnämnden.

 

Revisionsnämnden fortsätter behandlingen av redogörelserna för bindningar i fråga om dessa redogörelser för bindningar.

 

Redogörelser för bindningar, läget den 11 januari 2023

 

En lista över nya redogörelser för bindningar delas ut på bordet vid sammanträdet.

 

Länk till registret över bindningar:

 

https://asiointi.asiat.fi/Sidonnaisuusrekisteri/Julkaisu

 

 

Bilagor

Tilläggsmaterial

För kännedom

Beslutshistoria

 

Revisionsnämnden 31.10.2022 § 46

 

§ 46

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

 

 

Beslutsförslag  

 

Revisionsnämnden beslutar godkänna redogörelserna för bindningar enligt bilagan.

 

Behandling Ledamot Halkosaari anlände till sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 18.20.

 

Beslut

 Revisionsnämnden godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Revisionsnämnden fortsätter behandlingen av redogörelserna för bindningar.

 

Redogörelser för bindningar, läget den 20 oktober 2022

 

Alla som är skyldiga att lämna en redogörelse för bindningar har lämnat en redogörelse.

 

Länk till registret över bindningar:

 

https://asiointi.asiat.fi/Sidonnaisuusrekisteri/Julkaisu

 

En lista över redogörelser för bindningar ingår som bilaga till föredragningslistan.

Bilagor

Tilläggsmaterial

För kännedom

Beslutshistoria

 

Revisionsnämnden 5.10.2022 § 40

 

§ 40

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

 

 

Beslutsförslag  

 

Revisionsnämnden beslutar godkänna redogörelserna för bindningar enligt bilagan.

 

Behandling Revisionsnämnden konstaterade att en redogörelse för bindningar saknas.

 

 

 

Beslut

Revisionsnämnden beslutade godkänna beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 21 juni 2022 om tillsättande av tjänster som direktörer vid välfärdsområdet. Revisionsnämnden fortsätter behandlingen av redogörelserna för bindningar i fråga om redogörelserna för bindningar för dessa tjänster.

 

Redogörelser för bindningar, läget den 5 oktober 2022

 

En lista över nya redogörelser för bindningar delas ut på bordet vid sammanträdet.

 

Länk till registret över bindningar:

 

https://asiointi.asiat.fi/Sidonnaisuusrekisteri/Julkaisu

 

Bilagor

Tilläggsmaterial

För kännedom

Beslutshistoria

 

Revisionsnämnden 7.9.2022 § 35

 

§ 35

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

 

 

Beslutsförslag  

 

Revisionsnämnden beslutar

1. godkänna de redogörelser för bindningar som avses i bilagan, mot vilka revisionsnämnden lämnade en anmärkning och som har förelagts revisionsnämnden för ny behandling och

2. föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige antecknar de redogörelser för bindningar som granskats och godkänts för kännedom.

 

 

 

Behandling 

 

 

Beslut

Revisionsnämnden beslutade enhälligt

1. godkänna de redogörelser för bindningar som avses i bilagan, mot vilka revisionsnämnden lämnade en anmärkning och som har förelagts revisionsnämnden för ny behandling,

2. föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige antecknar de redogörelser för bindningar som granskats och godkänts för kännedom och

3. justera protokollet för detta ärendes del vid sammanträdet.

 

 

 

 

 

 

 

Redogörelse Revisionsnämnden lämnade vid sitt sammanträde den 18 maj 2022 § 21 anmärkningar mot 11 redogörelser för bindningar. Revisionsnämnden beslutade förplikta projektchefen för riskhantering att begära preciseringar av vederbörande i fråga om de föreliggande redogörelserna för bindningar.

 

 Samtidigt konstaterade revisionsnämnden att en redogörelse för bindningar saknades och förpliktade projektchefen för riskhantering att påminna den redogörelseskyldiga om att lämna redogörelsen.

 

 Redogörelser för bindningar, läget den 7 september 2022

 

 Alla som är skyldiga att lämna en redogörelse för bindningar har lämnat en redogörelse.

 

 I fråga om de redogörelser för bindningar mot vilka revisionsnämnden lämnade en anmärkning har vederbörande kontaktats och ombetts att justera sin redogörelse. Dessutom var redogörelserna för bindningar föremål för en extra granskning, utgående från vilken vederbörande ombads att vid behov justera sin redogörelse. Vid sammanträdet presenteras läget för de uppdaterade redogörelserna för bindningar för revisionsnämnden.

 

 En lista över redogörelserna som behandlas på nytt delas ut på bordet vid sammanträdet.

 

 Länk till registret över bindningar:

 

https://asiointi.asiat.fi/Sidonnaisuusrekisteri/Julkaisu

 

 

 

 

Bilagor

Tilläggsmaterial

För kännedom

Beslutshistoria

 

Revisionsnämnden 18.5.2022 § 21

 

 

§ 21

 

Beredning och upplysningar:

 

 fornamn.efternamn@luvn.fi

 

Beslutsförslag  

 

Revisionsnämnden beslutar

1. godkänna de bifogade redogörelser för bindningar mot vilka inga anmärkningar görs vid sammanträdet,

2. att projektchefen för riskhantering begär preciseringar för de redogörelsers del mot vilka revisionsnämnden lämnade anmärkningar och de föreläggs revisionsnämnden för ny behandling,

3. förplikta projektchefen för riskhantering att påminna dem som är skyldiga att redogöra för sina bindningar, men som ännu inte lämnat in en redogörelse för granskning och

4. föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige antecknar de redogörelser för bindningar som granskats och godkänts för kännedom.

 

Behandling Revisionsnämnden konstaterade att en redogörelse för bindningar saknas.

 

 

Beslut

Revisionsnämnden beslutade godkänna beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse Enligt 89 § i lagen om välfärdsområden ska vissa förtroendevalda och tjänsteinnehavare i ett välfärdsområde lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

 

Enligt 89 § i lagen om välfärdsområden gäller skyldigheten att redogöra för sina bindningar välfärdsområdesstyrelsens ledamöter, ordföranden och vice ordförande i välfärdsområdesfullmäktige och nämnder, välfärdsområdesdirektören samt föredragande i välfärdsområdesstyrelsen och nämnder. En redogörelse för bindningar

ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska även utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.

 

Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den som är skyldig att lämna en redogörelse att lämna en ny redogörelse eller komplettera sin redogörelse.

 

I Västra Nylands välfärdsområde gäller redogörelseskyldigheten enligt 89 § i lagen om välfärdsområden välfärdsområdesfullmäktiges presidium, välfärdsområdesstyrelsens ordinarie ledamöter, presidiet för välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden, revisionsnämndens presidium, nationalspråksnämndens presidium, välfärdsområdesvalnämndens presidium, service- och resursnämndens presidium, framtids- och utvecklingsnämndens presidium samt beredskaps- och säkerhetsnämndens presidium samt tjänsteinnehavare som är föredragande för samtliga ovannämnda organ.

 

Enligt 49 § i förvaltningsstadgan ska revisionsnämnden föra det register över bindningar som avses i lagen om välfärdsområden och årligen tillkännage

redogörelserna för fullmäktige samt se till att de offentliga uppgifterna i registret över bindningar publiceras på välfärdsområdets webbplats.

 

Enligt 89 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdet på sin webbplats i det allmänna datanätet föra ett offentligt register över bindningarna, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Uppgifterna i registret ska kunna sökas endast som enskilda sökningar. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av skyldigheten att lämna en redogörelse upphör ska uppgifterna om personen strykas ur registret och datanätet.

 

Redogörelser för bindningar, läget den 12 maj 2022

 

Det finns 38 redogörelseskyldiga förtroendevalda. Det finns 13 redogörelseskyldiga tjänsteinnehavare.

 

Det finns 4 redogörelseskyldiga som inte har lämnat en redogörelse för bindningar. 

 

 

 

Beslutshistoria