Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 7


135/00.00.01/2022

 

 

 

Välfärdsområdesfullmäktige 14.02.2023 § 7

 

 

§ 7

Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (Törnqvist-Björklund)

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Hirvilammi Markus

 

 

 

Beslutsförslag  

 

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar

1. bevilja Marika Törnqvist-Björklund avsked från uppdraget som ledamot i välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden och konstatera att förtroendeuppdragen har upphört och

2. välja en ny ledamot till välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden.

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt

1. bevilja Marika Törnqvist-Björklund avsked från uppdraget som ledamot i välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden och konstatera att förtroendeuppdraget har upphört och

2. välja Heidi Seppälä till ny ledamot i välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden.

 

 

Redogörelse 

 

 

 

Bilagor

 

 

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

För kännedom

 

 

 

Beslutshistoria

 

Välfärdsområdesstyrelsen 30.01.2023 § 15

 

 

§ 15

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

 

 

 

Beslutsförslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar

1. bevilja Marika Törnqvist-Björklund avsked från uppdraget som ledamot i välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden och konstatera att förtroendeuppdragen har upphört och

2. välja en ny ledamot till välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden.

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Marika Törnqvist-Björklund (SFP) genom ett brev daterat den 19 december 2022 begärt avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden av personliga skäl. Törnqvist-Björklund är ledamot i välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden, ersättare i välfärdsområdesfullmäktige och ledamot i rådet för personer med funktionsnedsättning.

 

Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Ledamöterna i sektionen för individärenden beviljas avsked av välfärdsområdesfullmäktige.

 

Valbarhet till välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden

 

I fråga om valbarheten för dem som väljs till sektionen för individärenden tillämpas 79 § i lagen om välfärdsområden, enligt vilken den som väljs ska vara valbar till välfärdsområdesfullmäktige, dock inte

 

1. den som är anställd hos välfärdsområdet och lyder under nämnden,

 

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom nämndens uppgiftsområde och där välfärdsområdet har bestämmande inflytande, eller

 

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden.

 

Enligt 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen ska kvinnor och män i välfärdsområdens och välfärdssammanslutningars organ och organ för samverkan mellan välfärdsområden, med undantag för välfärdsområdesfullmäktige, vara representerade till minst 40 procent vardera.

 

Bilagor

Tilläggsmaterial

För kännedom

Beslutshistoria