Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 38519/00.04.00/2022

 

 

 

Välfärdsområdesstyrelsen 20.03.2023 § 38

 

 

§ 38

Anslutning till välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab och aktieteckning

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Syrjänen Markus

Pia Kauppinen
Moisala Jarno
Rajahalme Ville

 

 

Beslutsförslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. att teckna 10 stycken aktier i Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab vid aktieemissionen i bolaget till priset 2 000 euro/aktie;

2. godkänna det bifogade delägaravtalet för bolaget,

3. anteckna ett godkänt temporärt tjänsteavtal för kännedom;

4. befullmäktiga ekonomidirektören att vid behov göra mindre ändringar i delägaravtalet, underteckna delägaravtalet samt andra eventuella handlingar som delägarskapet förutsätter och

5. att beslutet med stöd av 148 § i lagen om välfärdsområden kan verkställas innan det har vunnit laga kraft.

 

Behandling 

Välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande Vuornos var frånvarande från sammanträdet på grund av jäv under behandlingen av detta ärende kl. 14.12-14.18 (jävsgrund: 28 § 1 mom. 5 punkten i förvaltningslagen).

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Välfärdsområdena kan enligt Kommunförbundets stadgar inte vara medlemmar i Kommunförbundet och upphandlings- och konkurrenslagstiftningen möjliggör inte heller avtalsbaserat samarbete. Välfärdsområdena och Kommunförbundet har tillsammans strävat efter att hitta en samarbetslösning som möjliggör oavbrutna tjänster i övergångsskedet och en process mot en mer etablerad lösning för välfärdsområdena.  

 

Utöver övergångsperioden står välfärdsområdena inför en tidsperiod på flera år av utveckling, integration av tjänster och etablering av verksamheten. Med sina tjänster strävar bolaget efter att underlätta välfärdsområdenas vardag och fokusering på den grundläggande uppgiften. Bolagets centraliserade experttjänster är bland annat att påverka och delta i beredningen av lagstiftningen om välfärdsområdena samt att stöda tillämpningen av lagarna och upprätthålla nätverken. Kommunförbundets medlemskap i Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador har dessutom överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab den 1 januari 2023. Bolaget förhandlar med upphovsrättsorganisationerna om centraliserade avtal och priser. Från kommunsammanslagningen övergick cirka 16 personer till bolagets tjänst den 1 januari 2023 genom överlåtelse av rörelse.

 

Välfärdsområdenas gemensamma bolag skapar förutsättningar för bland annat fortsatt förändringsstöd för social- och hälsovården och stöd för välfärdsområdenas gemensamma intressebevakning. Bolaget betjänar välfärdsområdena som en helhet, stärker samarbetet mellan dem samt bygger upp samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena samt andra intressentgrupper. 

 

Välfärdsområdesdirektören har godkänt det temporära tjänsteavtalet mellan Västra Nylands välfärdsområde och Hyvil Ab i december 2022, så att bland annat läkemedelsskadeförsäkringen gäller från och med den 1 januari 2023. Detta har säkerställt kontinuiteten i de tjänster som Kommunförbundet tidigare producerat i övergångsskedet när bolaget grundades.

 

Kommunförbundet har grundat Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab den 28 oktober 2022 efter att ha hört styrgruppen för beredningen av välfärdsområdesbolaget. Bolaget har antecknats i handelsregistret den 2 december 2022. I stiftelseurkunden den 28 oktober 2022 ges bolagets styrelse aktieemissionsfullmakt. I samband med grundandet har bolaget förbundit sig att rikta aktieemissionerna till välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen samt Helsingfors stad i en emission under perioden 1.12.2022-31.3.2023.

 

Välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen har varit representerade i styrgruppen för beredningen av välfärdsområdesbolaget och dess arbetsutskott. Dessa grupper har berett delägaravtalet för Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab. Kommunförbundets styrelse den 1 december 2022 och Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab:s styrelse den 9 december 2022 har för sin del godkänt delägaravtalet.

 

Om Västra Nylands välfärdsområde och alla andra som bjudits in ansluter sig som delägare i bolaget, skulle kostnaderna för det första fulla verksamhetsåret baserat på invånarantalet för Västra Nylands välfärdsområdes del uppskattningsvis vara 205 000 euro (inklusive HUS andel om 80 000 euro).

 

Bolagets styrelse beslutade den 2 december 2022 om villkorlig riktad emission mot vederlag med följande villkor:

 

De nya aktier som emitteras vid aktieemissionen ges till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen för teckning så att varje organisation har rätt att teckna exakt 10 aktier.

 

Aktiernas teckningstid är 7.12.2022-31.3.2023. Teckningspriset per aktie är 2 000 euro, varav 1 000 euro tas upp i aktiekapitalet och 1 000 euro tas upp i fonden för inbetalt fritt kapital enligt 8 kap. 2 § i aktiebolagslagen.

 

Aktieemissionen är villkorlig tills Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab:s styrelse beslutar separat om att godkänna teckningarna.

 

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab:s styrelse kommer att godkänna aktieteckningen och betalningen endast om sammanlagt minst 200 aktier har tecknats under aktieemissionens teckningstid och aktieteckningarna täcker minst 80 procent av invånarantalet på fastlandet.

 

Enligt uppgifter av Hyvil Ab den 8 mars 2023 har 18 välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen beslutat att teckna aktier i bolaget.

Enligt 41 § i förvaltningsstadgan beslutar välfärdsområdesstyrelsen om att grunda bolag, andra sammanslutningar och stiftelser, köp och försäljning av aktier och andelar, om aktiernas och andelarnas värde är högst 10 miljoner euro. Med stöd av ovan nämnda stadgande beslutar välfärdsområdesstyrelsen om godkännande av delägaravtalet i anslutning till Hyvil Ab och om teckning av aktier.

 

 

 

Bilagor

1

Aktieägaravtal Väfärdsområdesbolaget Hyvil Ab

2

Villkor för aktieemission och tjänsteavtal för Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab

3

Tjänsteavtal för Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

För kännedom

 

 

 

Beslutshistoria