Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 30


§ 30

Godkännande av välfärdsområdesstyrelsens arbetsordning och val av protokolljusterare

 

Beslutsförslag  

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

 

  1. godkänna sammanträdets arbetsordning och

 

2. välja två prorokolljusterare.

 

 

Behandling 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt

1. ändra behandlingsordningen för ärendena på föredragningslistan så att ärendet "Behandling av samkommunen Etevas bokslut för 2022 (VOF) och ärendet "Behandling av Kårkulla samkommuns bokslut för 2022 (VOF)" behandlas från och med klockan 13.00,

2. att i övrigt godkänna sammanträdets arbetsordning och

3. välja ledamöterna Arja Juvonen och Markus Myllyniemi till protokolljusterare.

 

 

 

Redogörelse 

Enligt 71 § i förvaltningsstadgan behandlas ärendena i den ordning som framgår av föredragningslistan, om organet inte beslutar något annat. Organet kan också besluta ta upp ett ärende som inte är nämnt i kallelsen. Enligt 78 § i förvaltningsstadgan justeras protokollet på det sätt som organet beslutar. 

 

Närvaro- och yttranderätt vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträden 

 

Enligt 76 § i förvaltningsstadgan har utöver välfärdsområdesstyrelsens ledamöter, föredragande och protokollförare följande personer närvaro- och yttranderätt vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträden:

 

- välfärdsområdesfullmäktiges ordförande och vice ordförande,

- välfärdsområdesdirektören, serviceområdesdirektörerna,

- tjänsteinnehavare som särskilt förordnats av välfärdsområdesdirektören och serviceområdesdirektörerna eller sakkunniga som särskilt kallats in av välfärdsområdesstyrelsen eller föredraganden,

- nationalspråksnämndens ordförande och

- en representant för ungdomsfullmäktige.

 

Vid sammanträdet kan dessutom närvara en särskild sekreterare. Andra än ovannämnda personers rätt att närvara och yttra sig fastställs i samband med respektive organ.

 

Företrädare för de andra påverkansorganen än ungdomsfullmäktige har rätt att närvara och yttra sig vid ett organ i ett enskilt sammanträdesärende enligt prövning av organets ordförande eller dess föredragande.

 

Närvarorätt vid behandling av sekretessbelagda ärenden har utöver ledamöterna, föredraganden och sekreteraren endast en representant för välfärdsområdesstyrelsen, välfärdsområdesdirektören, en serviceområdesdirektör samt en sakkunnig som föredraganden vid behov kallar in.