Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 36


312/00.01.02/2023

 

 

 

Välfärdsområdesstyrelsen 20.03.2023 § 36

 

 

§ 36

Översikt över beredningen av servicestrategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Ohrankämmen Karoliina

Syrjänen Markus
Moisala Jarno
Pälve Matias
Markkanen Kimmo
Ihamäki Veli-Pekka
Vehmas Nico

 

 

Beslutsförslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. anteckna lägesrapporten för kännedom och 

2. ge anvisningar för beredningen av servicestrategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå.

 

Behandling 

Ledamot Pajuoja avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 13.44.

 

Första vice ordförande Räsänen och välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande Guzenina avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 13.47.

 

Ledamot Vehmanen var frånvarande från sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 13.57-14.00.

 

Direktören för digitala tjänster Kuukka, ekonomidirektör Rajahalme och representanten för ungdomsfullmäktige Suominen avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 13.57.

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Enligt § 41 i förvaltningsstadgan svarar välfärdsområdesstyrelsen för beredningen och verkställigheten av välfärdsområdesfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet.

 

En översikt över välfärdsområdets nuläge utifrån en utvärderingsrapport från Institutet för hälsa och välfärd har föredragits för välfärdsområdesstyrelsen på aftonskolan den 6 mars. Välfärdsområdesstyrelsen ombeds att ge anvisningar för den fortsatta beredningen av servicestrategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå i enlighet med THL:s lägesrapport och de riktlinjerna och målen i välfärdsområdets strategi som godkändes den 25 oktober 2022.

 

En rapport om framstegen med servicestrategin har föredragits för välfärdsområdesstyrelsen i samband med välfärdsområdesdirektörens lägesrapport vid sammanträdet den 27 februari.

 

 

Bilagor

 

 

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

För kännedom

 

 

 

Beslutshistoria

 

Välfärdsområdesstyrelsen 30.01.2023 § 6

 

 

§ 6

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

 

 

 

Beslutsförslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. anteckna lägesrapporten för kännedom,

2. inleda en process för beredning av en servicestrategi för Västra Nylands välfärdsområde och

3. inleda en process för beredning av ett beslut om räddningsväsendets servicenivå för Västra Nylands välfärdsområde.

 

Behandling 

Första vice ordförande Räsänen var frånvarande från sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 12.25-12.28.

 

Välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande Guzenina anlände till sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 12.27.

 

Under behandlingen av detta ärende togs en sammanträdespaus kl. 12.32-12.46.

 

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

I 11 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård förutsätts att välfärdsområdet utarbetar en servicestrategi för välfärdsområdet för planeringen och styrningen av sin ekonomi och sin verksamhet. I servicestrategin ska välfärdsområdet besluta om de långsiktiga målen för den social- och hälsovård som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar. I strategin sätter välfärdsområdet dessutom upp mål för hur social- och hälsovårdstjänsterna tillhandahålls med beaktande av behoven hos invånarna i välfärdsområdet, de lokala förhållandena, tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet samt kostnadsnyttoeffektiviteten.

 

Enligt 3 § i lagen om ordnande av räddningsväsendet ska räddningsväsendets servicenivå motsvara de nationella, regionala och lokala behoven och olycksriskerna och andra risker. När servicenivån bestäms ska också verksamhet under sådana undantagsförhållanden som avses i 3 § i beredskapslagen och förberedelserna för dem beaktas. När beslutet om servicenivån fattas ska hänsyn även tas till de riksomfattande strategiska mål som fastställts av statsrådet. Beslutet ska också innehålla en plan för utveckling av servicenivån.

 

Beslutsfattande och beredningsprocess

 

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om servicestrategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå.

 

Tjänsteinnehavarberedningen leds av välfärdsområdesdirektören och beredningen styrs av välfärdsområdets ledningsgrupp.

 

I processen deltar välfärdsområdets invånare, personal, nämnder, påverkansorgan samt i området verksamma företag, organisationer och andra centrala intressentgrupper. Under beredningsprocessen hålls välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen uppdaterade bland annat genom välfärdsområdesdirektörens översikt under aktualiteterna vid fullmäktiges och styrelsens sammanträden.

 

Den målsatta tidsplanen är att välfärdsområdesfullmäktige godkänner servicestrategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå i oktober-november. Den preliminära tidsplanen för processen med servicestrategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå presenteras vid sammanträdet.

 

Principer för beredningen och hur beredningen framskrider

 

Servicestrategin gäller de social- och hälsovårdstjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar. Beredningen av besluten om räddningsväsendets servicenivå sker som en parallell process.

 

Servicestrategin innehåller:

 

- en analys av nuläget för befolkningens servicebehov, ordnandet av tjänsterna samt en beskrivning av välfärdsområdets nuvarande resurser och finansieringsställning,

- gemensamma riktlinjer och mål för ordnande av tjänsterna och

- mål samt åtgärder enligt serviceområde för att uppnå målen.

 

Vid beredningen av servicestrategin beaktas i enlighet med lagstiftningen välfärdsområdesstrategin, de riksomfattande målen för social- och hälsovården, behoven hos invånarna i välfärdsområdet, de lokala förhållandena, tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet samt kostnadsnyttoeffektiviteten.

 

Servicestrategin verkställer och preciserar de riktlinjer och mål som fastställts i välfärdsområdesstrategin för ordnandet av tjänsterna. Dessutom beaktas i synnerhet tryggandet av tjänster på basnivå, säkerställandet av integrationen, utnyttjande av digitaliseringen och kostnadsnyttoeffektiviteten.

 

Lagen om ordnande av räddningsväsendet förutsätter att räddningsväsendets tjänster ska planeras och fullgöras så att de kan skötas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt och så att behövliga åtgärder vid olyckor och tillbud kan vidtas effektivt och utan dröjsmål.

 

Beslutet om servicenivån innehåller riktlinjer för följande delhelheter:

 

- tyngdpunkter och strategiska mål,

- fastställande av behovet, mängden och kvaliteten,

- val av det sätt på vilket tjänsterna produceras,

- styrning och övervakning av produktionen,

- metoder för kontinuerlig riskhantering,

- arrangemang för produktionen i störningssituationer och

- arrangemang för produktionen under undantagsförhållanden.

 

 

Bilagor

Tilläggsmaterial

För kännedom

Beslutshistoria