Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 35


3 Bokslut för Västra Nylands välfärdsområde 2022

1193/02.00.00/2023

 

 

 

Välfärdsområdesstyrelsen 20.03.2023 § 35

 

 

§ 35

Behandling av bokslutet för 2022 (VOF)

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Syrjänen Markus

Rajahalme Ville

 

 

Beslutsförslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. föreslå välfärdsområdesfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat på 0,00 euro inte ger anledning till behandling av resultatet och att räkenskapsperiodens överskott på 0,00 euro överförs till över- /underskottskontot för tidigare räkenskapsperioder i balansräkningen,

2. underteckna bokslutet för 2022 och överlämna den till revisorn och revisionsnämnden för behandling,

3. bemyndiga ekonomidirektören att göra de tekniska korrigeringar som eventuellt behövs i bokslutsboken och

4. förelägga välfärdsområdesfullmäktige bokslutet för 2022 efter revisionsnämndens beredning.

 

Behandling 

Personaldirektör Sarekoski var frånvarande från sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 13.19-13.23.

 

Välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande Guzenina var frånvarande från sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 13.23-13.28 och 13.33-13.35.

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

I 1 § i införandelagen (616/2021) ska välfärdsområdets första bokslut upprättas på det sätt som avses i 13 kap. i lagen om välfärdsområden och granskas på det sätt som avses i 14 kap. i den lagen bokslutet för 2021.

 

Enligt 117 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning. Välfärdsområdets räkenskapsperiod är kalenderåret. Efter revisionen ska välfärdsområdesstyrelsen förelägga välfärdsområdesfullmäktige bokslutet. Fullmäktige ska behandla bokslutet före utgången av juni månad.

 

Enligt 117 § i välfärdsområdeslagen hör en balansräkning, en resultaträkning, en finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse till bokslutet.

 

Bokslutet undertecknas av välfärdsområdesstyrelsens ledamöter samt av välfärdsområdesdirektören.

 

Utfall av välfärdsområdets verksamhet och ekonomi under räkenskapsperioden 2022

 

Beredningen av välfärdsområdet inleddes formellt inom Västra Nyland vid det konstituerande sammanträdet för det temporära beredningsorganet den 27 augusti 2021. Det temporära beredningsorganet har vid sitt sammanträde den 14 januari 2022 § 7 bekräftat budgeten för 2022 och senare vid sitt sammanträde den 28 februari 2022 § 70 beslutat att göra ändringar i budgeten. Dessutom har välfärdsområdesfullmäktige under räkenskapsperioden beslutat om att göra ändringar i budgeten på basis av beredningsuppgifterna, kostnaderna i anslutning till dem samt preciseringen av beredningsfinansieringen.

 

Verksamhetsmässigt kommer 2022 att vara ett exceptionellt år i välfärdsområdets historia. Välfärdsområdets huvudsakliga uppgift 2022 var att förbereda tillräckliga strukturer för övergången av organiserings- och produktionsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet för att trygga en kontrollerad övergång. Centrala händelser under räkenskapsperioden var bland annat att man bildade en projektorganisation och fastställde beredningsuppgifter. I början av 2022 förrättades välfärdsområdesvalet, på basis av vilket välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen organiserade sig för första gången i mars. Samtidigt upphörde mandatperioden för det temporära beredningsorganet.

 

Den produktionsmässiga grunden för överföringen av organiseringsansvaret för tjänster innebar den beredning av överföringen som ingår i processen för en överlåtelse av rörelse. I och med denna process under räkenskapsperiodens gång utreddes de överlåtande organisationernas personal som överförs, verksamhetslokaler, avtal och egendom. Senare under årets slutskede beslutade välfärdsområdesfullmäktige att ta emot ovan nämnda produktionsfaktorer i enlighet med införandelagen. 

 

Andra centrala händelser under räkenskapsperioden var fastställandet av välfärdsområdesstrategin i välfärdsområdesfullmäktige, uppförandet av en IKT-miljö, verkställandet av införandet av basfunktioner för löne- och ekonomiförvaltningen samt utarbetandet av en förvaltningsstadga som identifierar välfärdsområdets kommande ledarskaps- och uppgiftsstrukturer.

 

Genom att man ställt budgemålsättningar 2022 har man strävat efter att säkerställa att överföringen av organiserings- och produktionsansvaret för ovan nämnda beredningsuppgifter verkställs. Allmänt taget är målsättningarna kopplade till uppförandet av organisationens strukturer, processer och metoder samt till en kontrollerad övergång och säkerställandet av riskhanteringen i anslutning till nämnd övergång. Man uppfyllde målsättningarna i budgeten som planerat. Tidsspannet för verkställandet av en del av målsättningarna har varit längre än räkenskapsperioden 2022. Verkställandet av dessa målsättningar 2022 har handlat om att göra förberedelser inför kommande utvecklingsarbete. 

 

Beredningskostnaderna för driftsekonomin för 2022 var totalt 34,2 miljoner euro. Kostnaderna har främst utgjorts av projektorganisationens personalkostnader samt av köp av tjänster. Köpen av tjänster har i synnerhet gått till IKT-beredningen, köp av personalresurser från kommuner och samkommuner samt diverse köp av tjänster som stöd för beredningen. 

 

Investeringskostnaderna uppgick till sammanlagt 0,4 miljoner euro. Investeringarna beror i första hand på uppförandet av IKT-miljön.

 

Välfärdsområdet beviljades sammanlagt 61,5 miljoner euro i beredningsfinansiering. Beredningsfinansieringen har beviljats såväl som så kallad basfinansiering som IKT-förändringsfinansiering. Beredningsfinansieringen har intäktsförts för räkenskapsperioden till ett belopp som motsvarar kostnaderna inom drifts- och investeringsekonomin. Räkenskapsperiodens årsbidrag, resultat och över- /underskott är således 0 euro. Av den beviljade beredningsfinansiering finns 27 miljoner euro att användas efter övergången till 2023. En del av denna finansiering har enligt finansieringsbeslutet uttryckligen riktats till att täcka de förändringskostnader som uppstår 2023, och en del av beredningsfinansieringen kan även användas 2024.

 

 

Bilagor

1

Bokslut för Västra Nylands välfärdsområde 2022

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

För kännedom

 

 

 

Beslutshistoria