Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 34401/02.02.02/2022

 

 

 

Välfärdsområdesstyrelsen 20.03.2023 § 34

 

 

§ 34

Behandling av Kårkulla samkommuns bokslut för 2022 (VOF)

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Syrjänen Markus

Rajahalme Ville

 

 

Beslutsförslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige godkänner Kårkulla samkommuns bokslut för 2022. Räkenskapsperiodens resultat på 0 euro överförs till över- /underskottskontot för tidigare räkenskapsperioder och

2. bemyndiga Egentliga Finlands välfärdsområde att göra korrigeringar av teknisk natur i bokslutet.

 

Behandling 

Egentliga Tavastlands välfärdsområdes ekonomidirektör Salo och Egentliga Finlands välfärdsområdes ledande sakkunnig Ilmonen avlägsnade sig från sammanträdet efter behandlingen av detta ärende kl. 13.07.

 

Nationalspråksnämndens ordförande af Hällström var frånvarande från sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 13.06-13.07.

 

Efter behandlingen av detta ärende tog styrelsen en sammanträdespaus kl. 13.07-13.17.

 

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Enligt 20 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021, senare "införandelagen") ska specialomsorgsdistrikten jämte tillgångar, skulder och förbindelser överföras till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Samkommunen Kårkulla (nedan Kårkulla) är ett sådant specialomsorgsdistrikt som beskrivs i bestämmelsen ovan.

 

I 20 § i införandelagen konstateras att samkommunernas tillgångar, skulder och förbindelser ska slås ihop med det välfärdsområde som samkommunens medlemskommuner geografiskt sett hör till. Om medlemskommunerna i en samkommun hör till olika välfärdsområden ska tillgångarna, skulderna och förbindelserna delas mellan välfärdsområdena i proportion till medlemskommunernas ägarandelar, förutom ifall en överföring av tillgångar, skulder och förbindelser är av ringa betydelse med hänsyn till välfärdsområdets ekonomiska bärkraft. Välfärdsområdena får avtala om att dela tillgångar, skulder och förbindelser på annat sätt.

 

Välfärdsområdena och Helsingfors stad har kommit överens om åtgärderna i anslutning till att avsluta samkommunens verksamhet till de delar som inte handlar om sådant som föreskrivs i införandelagen samt om skötseln av uppgifter och övriga ärenden rörande förändringsskedet och som hänför sig till förvaltningen av samkommunen efter den 31 december 2022. Genom ett separat avtal har man dessutom kommit överens om hur samkommunens penninginstitutsskulder fördelas. Dessutom har de välfärdsområden som är parter i Kårkulla samkommun kommit överens om att Egentliga Finlands välfärdsområde ska vara det ansvariga välfärdsområdet som ansvarar för att utarbeta Kårkulla samkommuns bokslut av den 31 december 2022.

 

Enligt 41 § i införandelagen ska bokslutet och koncernbokslutet för 2022 i de samkommuner och specialomsorgsdistrikt som avses i § 20 undertecknas av välfärdsområdesstyrelsen och av välfärdsområdesdirektören. Kårkulla fördelas utifrån lagstiftningen till åtta välfärdsområden. Kårkullas bokslut undertecknas av välfärdsområdesstyrelsen och av välfärdsområdesdirektören för följande välfärdsområden: Egentliga Finlands välfärdsområde, Österbottens välfärdsområde, Mellersta Österbottens välfärdsområde, Kymmenedalens välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, Östra Nylands välfärdsområde, Vanda och Kervo välfärdsområde och Helsingfors stad.

 

Kårkullas revisionsnämnd lämnar en revisionsberättelse om räkenskapsperioden 2022 och överlämnar den till revisionsnämnderna i välfärdsområdena för behandling. Revisionsnämnderna i välfärdsområdena bereder revisionsberättelsen för behandling i välfärdsområdets fullmäktige.

 

Välfärdsområdets fullmäktige ska behandla bokslutet och besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga senast den 30 juni 2023.

 

Samkommunens verksamhetskostnader 2022 uppgick till 62,2 miljoner euro, vilket innebär en tillväxt på 5,8 procent från föregående år. Verksamhetskostnaderna underskred budgeten för 2022 med 1,3 miljoner euro (2,0 procent). Verksamhetsinkomsterna för 2022 på 64,2 miljoner euro underskred budgeten med 1,9 miljoner euro (2,8 procent). Ökningen blev 3,9 miljoner euro (6,4 procent) jämfört med verksamhetsinkomsterna från föregående år. Att verksamhetsinkomsterna underskred budgeten berodde främst på inkomsterna från medlemskommunerna, som var 2,5 miljoner euro (4,3 procent) mindre än vad som hade budgeterats 2022.

 

De bindande nettokostnaderna underskred budgeten med 0,6 miljoner euro (22,0 procent) på samkommunnivå. De bindande nettokostnaderna var cirka 0,5 miljoner euro (31,65) högre jämfört med 2021.

 

Personalkostnaderna 2022 uppgick till 48,8 miljoner euro. Budgeten underskreds med 0,9 miljoner euro (1,7 procent). Tjänsternas inköpskostnader uppgick till 5,7 miljoner euro, det vill säga cirka 0,2 miljoner euro (3,0 procent) mindre än budgeterat. Även inköpskostnaderna för material underskred anslaget med cirka 48 500 euro (1,3 procent).

 

Investeringskostnaderna uppgick på samkommunnivå 2022 till 0,7 miljoner euro, det vill säga 1,4 miljoner euro (66,1 procent) mindre än budgeterat. Investeringskostnaderna omfattar ett halvfärdigt byggprojekt från föregående år och vars andel av investeringskostnaderna 2022 uppgick till 0,3 miljoner euro. I och med att välfärdsområdesreformen godkändes sommaren 2021, gav samkommunens styrelse och fastighetssektion en anvisning för 2021-2022, enligt vilken investeringskostnaderna huvudsakligen ska riktas till objekt som avses i PTS-programmet och att inga nya nybyggen ska påbörjas.

 

Med inkomstfinansieringen kunde man finansiera driftsekonomin och investeringar 2022. Kvar i finansieringsöverskott blev 1,1 miljoner euro. När låneamorteringarna uppgick till cirka 65 000 euro, förändringarna i det egna kapitalet till 1,3 miljoner euro och övriga förändringar av likviditeten till 4,6 miljoner euro, så blev förändringen av kassamedlen -2,1 miljoner euro. Kassamedlen uppgick den 31 december 2022 till 9 590 euro (2,1 miljoner euro den 31 december 2021). I budgeten för 2022 hade man reserverat 2,1 miljoner euro för löneutbetalningar.

 

Lånestocken den 31 december 2022 uppgick till 27,2 miljoner euro (27,1 miljoner euro den 21 december 2021). Samkommunen har inte tagit något nytt långfristigt lån under 2020-2022. Enligt samkommunens finansierings- och placeringsstrategi ska låneportföljens skyddsgrad som minst vara 30 procent och som högst 90 procent. Skyddsgraden för samkommunens låneportfölj var cirka 58 procent.

 

Underskottet för samkommunens räkenskapsperiod 2022 uppgick till 442 841 euro, medan resultatmålet var ett överskott på 475 888 euro. Samkommunens verksamhet har uppdelats i följande resultatområden som är bindande gentemot fullmäktige: expert- och utvecklingscentralen (EUC), boendeservice och dagverksamhet, förvaltning samt fastighetsservice. Resultatområdena boendeservice och dagverksamhet överskred de bindande nettokostnaderna i budgeten. Budgeten överskreds med 2,1 miljoner euro (13,9 procent). Samkommunens fullmäktige beviljade den 10 november 2022 § 32 resultatområdet boendeservice och dagverksamhet rätten att överskrida budgeten med 1,85 miljoner euro i bindande nettokostnader samt till expert- och utvecklingscentralen rätten att överskrida budgeten med 25 000 euro i bindande nettokostnader. Samtidigt beviljades samkommunen ett tilläggsanslag på 1,7 miljoner euro för att täcka det ackumulerade underskottet i slutet av 2022 enligt vad man kommit överens om i grundavtalet.

 

Samkommunens medlemskommuner har fakturerats för de 1,3 miljoner euro i underskott som ackumulerats under samkommunens tidigare räkenskapsperioder samt underskottet på 442 841 från den avslutade räkenskapsperioden, totalt 1,7 miljoner euro, och underskottet har beaktats i bokslutet. Bokslutet visar således de ackumulerade underskotten från tidigare år och det underskott som uppstod under 2022 som täckta.

 

Bilagor

1

Förslag till Kårkulla samkommuns verksamhetsberättelse och bokslut 2022

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

För kännedom

 

 

 

Beslutshistoria