Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 33338/02.02.02/2022

 

 

 

Välfärdsområdesstyrelsen 20.03.2023 § 33

 

 

§ 33

Behandling av samkommunen Etevas bokslut för 2022 (VOF)

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Syrjänen Markus

Rajahalme Ville

 

 

Beslutsförslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar:

1. föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige godkänner samkommunen Etevas bokslut för 2022. Räkenskapsperiodens resultat 0 euro överförs till över-/underskottskontot för tidigare räkenskapsperioder. Det ackumulerade överskottet är 0 euro och det egna kapitalet uppgår till 16 118 152,83 euro. Posterna i samkommunen Etevas balansräkning fördelas i enlighet med gällande lagstiftning till välfärdsområdena och

2. bemyndiga Mellersta Nylands välfärdsområde att göra korrigeringar av teknisk natur i bokslutet.

 

Behandling 

Egentliga Tavastlands välfärdsområdes ekonomidirektör Salo och Egentliga Finlands välfärdsområdes ledande sakkunnig Ilmonen anlände till sammanträdet före behandlingen av detta ärende kl. 13.06.

 

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Enligt 20 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021, senare "införandelagen") ska specialomsorgsdistrikten jämte tillgångar, skulder och förbindelser överföras till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Samkommunen Eteva (senare Eteva) är ett sådant specialomsorgsdistrikt som beskrivs i bestämmelsen ovan.

 

I 20 § i införandelagen konstateras att samkommunernas tillgångar, skulder och förbindelser ska slås ihop med det välfärdsområde som samkommunens medlemskommuner geografiskt sett hör till. Om medlemskommunerna i en samkommun hör till olika välfärdsområden ska tillgångarna, skulderna och förbindelserna delas mellan välfärdsområdena i proportion till medlemskommunernas ägarandelar, förutom ifall en överföring av tillgångar, skulder och förbindelser är av ringa betydelse med hänsyn till välfärdsområdets ekonomiska bärkraft. Välfärdsområdena får avtala om att dela tillgångar, skulder och förbindelser på annat sätt.

 

Enligt 41 § i införandelagen ska bokslutet och koncernbokslutet för 2022 i de samkommuner och specialomsorgsdistrikt som avses i 20 § undertecknas av välfärdsområdesstyrelsen och av välfärdsområdesdirektören. Eteva fördelas utifrån lagstiftningen till sex välfärdsområden. Etevas bokslut undertecknas av välfärdsområdesstyrelsen och av välfärdsområdesdirektören för följande välfärdsområden: Västra Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde, Östra Nylands välfärdsområde, Vanda och Kervo välfärdsområde, Egentliga Tavastlands välfärdsområde och Päijänne-Tavastlands välfärdsområde.

 

Etevas revisionsnämnd lämnar en utvärderingsberättelse om räkenskapsperioden 2022 och överlämnar den för behandling till revisionsnämnderna i välfärdsområdena. Revisionsnämnderna i välfärdsområdena bereder utvärderingsberättelsen för behandling i välfärdsområdets fullmäktige.

 

Välfärdsområdets fullmäktige ska behandla bokslutet och besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga senast den 30 juni 2023.

 

Verksamhetsåret 2022 var Etevas sista verksamhetsår. I serviceverksamheten låg fokus på att ordna tjänster i enlighet med klienternas serviceplaner i en utmanande förändringssituation. Ett centralt mål var att störningsfritt överföra verksamheten till välfärdsområdenas ansvar på så sätt att verkningarna för klienterna är så små som möjligt. Serviceverksamheten utmanades i början av året av den påtagliga coronaepidemin på enheterna och utmaningarna i tillgången till personal. Med hjälp av ett antal åtgärder som genomfördes var det möjligt att producera tjänsterna till klienterna i huvudsak utan störningar under hela året och övergången till välfärdsområdena kan anses ha lyckats väl.

I den administrativa arbetsinsatsen under det sista verksamhetsåret låg fokus till stora delar på beredningen av välfärdsområdesreformen och fördelningen av samkommunens funktioner till de olika områdena. I slutet av februari 2022 färdigställdes en utredning av ansvaren och egendomen som överförs till välfärdsområdena. Utredningen stod som grund för uppdelningen av samkommunen vid årsskiftet. Hur beredningen fortskred följdes upp på Eteva med hjälp av en detaljerad färdplan för genomförandet.

 

Etevas resultat för 2022 är 0 euro. I Etevas ursprungliga budget var verksamhetsbidraget för räkenskapsperioden 331 765 euro och resultatet 51 691 euro. Samkommunsstämman beslutade på sitt sammanträde den 15 december 2022 om en budgetändring, där det nya verksamhetsbidraget blev -2 063 347 euro. Samkommunsstämman beslutade att återbetala det positiva resultatet till medlemskommunerna i förhållande till tjänsteköpen och inom ramen för det nya verksamhetsbidraget samt att återbetala vissa poster av finansieringsintäkterna i förhållande till ägarandelarna. I sin verksamhet uppnådde Eteva ett resultat för räkenskapsperioden som betydligt överskrider budgeten. I samband med bokslutet kompenserades medlemskommunerna sammanlagt 1,3 miljoner euro i enlighet med beslutet av samkommunsstämman i förhållande till tjänsteköpen. Dessutom återbetalades sammanlagt 2,3 miljoner euro i poster av finansieringsintäkterna till ägarkommunerna i enlighet med samkommunsstämmans beslut. Utan dessa återbetalningar skulle samkommunens resultat ha uppvisat ett överskott på 3,6 miljoner euro. Dessutom återbetalades överskott från tidigare räkenskapsperioder på 2,1 miljoner euro till medlemskommunerna.

 

Samkommunens personalantal den 31 december 2022 var 1 333. Antalet årsverken var 1 222. Andelen anställda med tillsvidareanställning var 83,7 procent. Av de anställda var andelen kvinnor 85,5 procent och andelen män 14,5 procent. Personalens medelålder var 43,6 år. Personalkostnaderna ökade med 5,1 procent och i förhållande till antalet anställda ökade kostnaderna med 4,4 procent.

 

Etevakoncernens underskott är 1,1 miljoner euro. Koncernens balansomslutning var 64,4 miljoner euro, varav 47,6 miljoner euro är främmande kapital. Koncernens verksamhetsintäkter täcker verksamhetskostnaderna. Årsbidraget täcker inte avskrivningarna enligt plan till fullo, vilket beror på de betydande återbetalningarna till medlemskommunerna. Koncernens kassaflöde från verksamheten och investeringarna var positivt, investeringarna och kapitalutgifterna kan täckas i sin helhet med internt tillförda medel. Kassaflödet från finansieringen var tydligt negativt på grund av återbetalningen av överskott till medlemskommunerna.

 

 

Bilagor

1

Eteva samkommuns verksamhetsberättelse och bokslut för 2022

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

För kännedom

 

 

 

Beslutshistoria