Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 41


1044/01.01.01/2023

 

 

 

Välfärdsområdesstyrelsen 20.03.2023 § 41

 

 

§ 41

Behandling av begäran om omprövning gällande räddningsdirektörens beslut 22.2.2023 § 6 om val av räddningschef

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Ihamäki Veli-Pekka

Anja Lahermaa

 

 

Beslutsförslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att avslå omprövningsbegärandet på följande grunder:

Tillsättandet av tjänsten i välfärdsområdet grundar sig på arbetsgivarens helhetsbedömning av den lämpligaste sökanden och arbetsgivaren har i regel omfattande prövningsrätt att välja vilken som helst av de sökande som uppfyller behörighetsvillkoren. Valet grundar sig då på en helhetsbedömning av vem bland de sökande som uppfyller behörighetsvillkoren som enligt bedömningen har de bästa förutsättningarna för att sköta tjänsten framgångsrikt.

Arbetsgivaren har bekantat sig med de sökandes ansökningar och utifrån deras tidigare erfarenhet och senare intervjuer gjort en bedömning av de sökande som uppfyller behörighetsvillkoren. Den myndighet som tillsätter tjänsten har möjlighet att betona olika grunder. Vid denna prövning får myndigheten dock inte använda diskriminerande
grunder och när denna tjänst tillsattes har förfarandet inte varit diskriminerande.

 

Behandling 

Ordförande Laiho avlägsnade sig från sammanträdet på grund av jäv innan behandlingen av detta ärende inleddes kl. 14.22 (jävsgrund: 28 § 1 mom. 7 punkten i förvaltningslagen). Andra vice ordförande Wickström tog över som ordförande till slutet av sammanträdet.

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Omprövningsbegäran

 

Den som begär omprövning har begärt omprövning enligt lagen om välfärdsområden gällande räddningsdirektörens beslut den 22 februari 2023 § 6 om val av räddningschef.

 

Enligt 139 § 1 mom. i lagen om välfärdsområden (611/2021) får den som är missnöjd med ett beslut av en myndighet som lyder under välfärdsområdesstyrelsen begära omprövning av beslutet. Begäran om omprövning i ett beslut av en myndighet som lyder under välfärdsområdesstyrelsen ska enligt 2 mom. framställas hos organet i fråga.

 

Begäran om omprövning får enligt 142 § framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en medlem i välfärdsområdet.

 

 

 

Enligt 143 § i lagen om välfärdsområden ska begäran om omprövning göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Begäran om omprövning har inkommit till registraturen i Västra Nylands välfärdsområde den 7 mars 2022.

 

Begäran om omprövning har inkommit inom föreskriven tid.

 

Yrkanden och grunder som framställts i begäran om omprövning

 

Den som framställt begäran om omprövning har krävt att räddningsdirektörens val av räddningschef återkallas och att valprocessen inleds på nytt.

 

Enligt den som begär omprövning har det i tjänstevalsprocessen gjorts flera administrativa fel som har försatt sökandena i en ojämlik ställning. I tjänsteansökningsprocessen har lagstiftningen inte följts och

tjänstevalet har uppkommit i ett felaktigt förfarande. Under förfarandets gång har sökandena de facto inte jämförts sinsemellan och det beslut som fattats är bristfälligt motiverat.

 

Processen för tjänstetillsättning som är föremål för begäran om omprövning

 

Ordinarie tjänsten som räddningschef har varit offentligt ledigförklarad 16.12.2022-31.1.2023.

 

Behörighetsvillkor för räddningschefen är högre högskoleexamen.

 

I platsannonsen konstateras att det förutsätts av den som väljs till tjänsten en legitimation enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i finska, nöjaktiga skriftliga och muntliga kunskaper i svenska samt körkort i klass B. Dessutom förutsätts att sökanden på begäran ger tillstånd till en säkerhetsutredning av person enligt säkerhetsutredningslagen (726/2014).

 

Dessutom konstateras det i platsannonsen att den som valts till uppgiften kan genomgå ett narkotikatest i enlighet med lagen om integritetsskydd i arbetslivet

(759/2004).

 

Enligt platsannonsen räknas som merit mångsidig lämplig arbetserfarenhet och -utbildning i allmänhet samt från akutsjukvården på dess olika delområden och nivåer, goda språkkunskaper (finska, svenska, engelska), tidigare erfarenhet av chefsarbete och arbete på strategisk nivå inom en organisation.

 

I platsannonsen har följande antecknats: "Du är den person vi söker om du har god kännedom om räddningsverkets uppgiftsfält samt bevis på framgångsrik koordinering, utveckling och främjande av akutvårdstjänster. Du behärskar lagstiftningen inom uppgiftsfältet. Du har förmåga att leda omfattande nätverk och arbeta självständigt. Dessutom har du goda interaktions-, samarbets- och kommunikationsfärdigheter. Som merit räknas bevis på styrning av organisationens verksamhet samt utarbetande och utveckling av planer i anslutning till dessa."

 

Under ansökningstiden inkom 16 ansökningar varav 15 sökande uppfyllde behörighetsvillkoren.

 

De sökande bedömdes enligt kriterier, behörighetsvillkor, förutsättningar och faktorer som räknas som merit, vilka angavs i anmälanstexten. Den poängsättning som använts i arbetsgivarens meritjämförelse i detta sammanhang har gjorts endast för att underlätta jämförelsen, men den ger arbetsgivaren möjlighet att betona vissa faktorer i valet och använda helhetsbedömning.

 

Till intervjuerna kallades åtta sökande, bland dem var den som begär omprövning och den som valts till tjänsten. Intervjuarna var rekryteringsexpert Sara Juujärvi samt serviceenhetscheferna Kimmo Markkanen och Antti Lallukka.

 

Till den andra intervjuomgången kallades tre sökande, bland dem den som begär omprövning och den som valts till tjänsten. Intervjuarna var serviceenhetscheferna Kimmo Markkanen och Mika Eilola.

 

I intervjuerna lyfte den som valdes till tjänsten fram hur hen har arbetat i olika uppgifter inom både räddningsverken och sjukvårdsdistriktet och den privata sektorn samt också på organisationsledningens nivå och främjat utvecklingsprojekt. I intervjuerna kunde den som valdes till tjänsten tydligt lyfta fram vilka uppgifter hen skulle se som centrala i sin nya roll som räddningschef för akutsjukvården och på vilket sätt hen skulle uppleva att hen kan styra den tjänst som hen leder, även om hen inte är direkt chef för personalen inom serviceproduktionen. Den som begärde omprövning lyfte inte lika starkt fram hur hen skulle styra den tjänst som hen leder. Den som valdes till tjänsten kunde i intervjuerna argumentera för sin åsikt om akutsjukvårdens roll som en del av räddningsverkets tjänsteutbud bättre än den som framställde begäran om omprövning samt om hur verksamheten borde utvecklas. Den som valdes till tjänsten berättade också om sitt deltagande i Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp för att utveckla yrkeshögskoleutbildningen för förstavårdare.

 

Den som valdes till tjänsten berättade om sin förmåga att styra verksamheten i önskad riktning på ett mer övertygande sätt samt om de centrala elementen i kontinuitetshanteringen av räddningsverkets akutsjukvårdstjänster.

 

På basis av den helhet som består av två intervjuer gav den som valts till tjänsten en mer övertygande bild av sina förutsättningar för att sköta tjänsten framgångsrikt än den som framställt begäran om omprövning.

 

Valet baserar sig på en bedömning av de sökandes behörighet, en meritjämförelse och intervjuer med de sökande. I bedömningen har man beaktat lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män,

diskrimineringslagen samt diskrimineringsförbudet i 12 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden. Arbetsgivaren har förfarit icke-diskriminerande i ansöknings- och urvalsprocessen.

 

Tillsättandet av tjänsten styrs också av de allmänna utnämningsgrunderna i 125 § i grundlagen. Utnämningsgrunderna är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Med färdighet avses i allmän praxis

information som inhämtats med hjälp av utbildning och arbetserfarenhet, förmåga att hänvisa till de personliga förutsättningar som ett resultatrikt arbete förutsätter egenskaper, såsom naturlig begåvning, organisationsförmåga, initiativförmåga och andra motsvarande förmågor som är nödvändiga för att sköta uppgiften och beprövad medborgerlig dygd, som innebär förtjänster förvärvade i allmän medborgarverksamhet som är av betydelse för skötseln av tjänsten

samt oklanderligt beteende.

 

Både den som begär omprövning och den som valts till tjänsten uppfyller behörighetsvillkoren. Utifrån ansökningarna och intervjuerna har den som framställer begäran om omprövning lite mer bevis på koordinering, utveckling och främjande av akutsjukvårdstjänster. Den som valdes till tjänsten har mer omfattande chefserfarenhet. Den som begär omprövning har mer omfattande erfarenhet av arbete på strategisk nivå. Båda har erfarenhet av och bevis på att leda nätverk och arbeta självständigt. Den som valdes till tjänsten har en något bredare erfarenhet på nationell nivå. Den som valdes till tjänsten bedömdes ha tydligare och mångsidigare interaktions-, samarbets- och kommunikationsförmåga.

 

Den som begär omprövning har betonat betydelsen av att ha skött tjänsten i fråga som vikarie. Detta beaktas i helhetsbedömningen, men det förpliktar inte automatiskt arbetsgivaren till att välja en vikarie till tjänsten som ordinarie.

 

Arbetsgivaren har under urvalsprocessen och när det slutliga beslutet fattades använt sin prövningsrätt vid valet av den lämpligaste personen, på basis av en helhetsbedömning av de sökande som uppfyller behörighetsvillkoren.

 

Den som valts till tjänsten har de bästa förutsättningarna för att sköta tjänsteförhållandet framgångsrikt, utifrån helhetsbedömningen som genomförts på basis av utbildning, arbetserfarenhet, personliga egenskaper och andra färdigheter samt ansökan och intervju.

 

Den som begär omprövning valdes till första reservplats.

 

Till sist

 

I begäran om omprövning har inte framförts sådana omständigheter på basis av vilka det finns skäl att ändra eller upphäva det beslut som begäran om omprövning gäller. Beslutet har tillkommit i rätt ordning, beslutsfattaren har inte överskridit sin behörighet och beslutet inte heller annars är lagstridigt. Den som valts till uppgiften uppfyller behörighetsvillkoren för uppgiften och är utifrån arbetsgivarens helhetsbedömning den lämpligaste av de sökande som uppfyllt behörighetsvillkoren.

 

Enligt 139 § i lagen om välfärdsområden ska begäran om omprövning av beslut av välfärdsområdesstyrelsen och nämnden samt deras sektioner och en myndighet som lyder under dem riktas till organet i fråga.

 

 

 

Bilagor 

1

Asianosaisen oikaisuvaatimus koskien pelastusjohtajan päätöstä 22.2.2023 § 6 pelastuspäällikön vakinaisen viran täyttämisestä (Salassa pidettävä JulkL (621/1999) § 24.1 kohta 29)

 

Tilläggsmaterial

-

Pelastusjohtajan päätös 22.2.2023 § 6 pelastuspäällikön viran vakinaisesta täyttämisestä

-

Hakuilmoitus, pelastuspäällikkö, ensihoito

-

Ansiovertailu, pelastuspäällikkö (salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n perusteella)

 

För kännedom

 

 

 

Beslutshistoria