Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 40469/00.01.02/2022

 

 

 

Välfärdsområdesstyrelsen 20.03.2023 § 40

 

 

§ 40

Behandling av begäran om omprövning av välfärdsområdesstyrelsens beslut den 31 januari 2023 § 7 om principerna för ordnande av måltidsservice

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Ojaniemi Pasi

Pia Kauppinen

 

 

Beslutsförslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. lämna omprövningsbegäran utan prövning till den del som det i omprövningsbegäran yrkas att välfärdsområdesstyrelsens beslut den 30 januari 2023 § 7 ska upphävas i fråga om de strategiska principerna för konkurrensutsättningen av den måltidsservice som beslutats i punkterna 1 och 2 och

2. förkasta omprövningsbegäran till övriga delar.

Motiveringar

Avvisande av omprövningsbegäran

I omprövningsbegäran har man yrkat på att välfärdsområdesstyrelsens hela beslut den 30 januari 2023 § 7 ska upphävas. Rätten att begära omprövning gäller dock endast punkt 1 till den del välfärdsområdesstyrelsens har beslutat att ordna välfärdsområdets måltidsservice genom konkurrensutsättning som en utkontrakterad tjänst. I övrigt gäller punkterna 1 och 2 i beslutet de strategiska principerna för konkurrensutsättning av måltidsservice. Enligt 141 § i lagen om välfärdsområden får omprövning av beslut som endast gäller beredning eller verkställighet inte begäras eller välfärdsområdesbesvär anföras. Anvisningen för sökande av ändring som bifogats till beslutet har till denna del varit bristfällig. Begäran om omprövning ska lämnas utan prövning till den del som det i punkterna 1 och 2 i välfärdsområdesstyrelsens beslut har beslutats om de strategiska principerna för konkurrensutsättning av måltidsservice. 

Avslag på begäran om omprövning

De påståenden som framförts i omprövningsbegäran om ett beslut som uppkommit i felaktig ordning och som beretts bristfälligt ska däremot prövas och bedömas, om välfärdsområdesstyrelsen har överskridit sina befogenheter och om det i beslutsfattandet har skett ett fel i förfarandet eller något annat laglighetsfel.

Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde den 10 oktober 2022 § 151 uppmanat att bereda principerna för upphandlingen av måltidsservice och riktlinjerna för att ordna dem för välfärdsområdesstyrelsens beslut under år 2022. Välfärdsområdesstyrelsen har fattat beslut i ärendet den 30 januari 2023 § 7. Innan beslutet om att ordna måltidsservice i Västra Nylands välfärdsområde skulle fattas, har det behandlats i samarbete i ett tillfälligt samarbetsorgan den 9 november 2022 och den 24 november 2022 samt i samarbetsförhandlingar med personalens representanter den 18 januari 2023. Dessutom har ärendet behandlats på ett möte med en representant för personalen den 19 december 2022 och den 5 januari 2023.

Som bilaga till inbjudan till samarbetsförhandlingen den 12 januari 2023 har personalrepresentanterna fått två dokument, presentationen "Ateriapalvelujen järjestämisen strategiset linjaukset 2023" samt tillhörande dokument "Vaikutusten arviointi" (som tilläggsmaterial). I dessa dokument och samarbetsförhandlingen har man presenterat tre modeller för ordnande av måltidsservice i framtiden, A. Egen produktion, B. In-House och C. Genom konkurrensutsättning utkontraktering samt en konsekvensbedömning av dessa alternativ med tanke på kunden, personalen, ekonomin, beredskapen och marknaden. I denna presentation har också ingått ett beslutsförslag enligt vars punkt 1 måltidsservice i välfärdsområdet ordnas som en tjänst som lagts ut på entreprenad genom konkurrensutsättning. Detta framgår också av den skriftliga framställningen "Ateriapalvelujen järjestämisen strategiset linjaukset 2023" (dia 10) som finns som bilaga till inbjudan till samarbetsförhandlingarna.

I omprövningsbegäran framförs att välfärdsområdesstyrelsen skulle ha fattat ett beslut i strid med det förfaringssätt som man kommit överens om vid samarbetsförhandlingarna den 18 januari 2023. Påståendet har dock inte motiverats närmare. Av samarbetsförhandlingens protokoll (som tilläggsmaterial) framgår att man har fört en omfattande diskussion om olika alternativ. Enligt protokollet har den som begär omprövning föreslagit att i synnerhet in-house-modellen ännu ska bedömas, eftersom modellen skulle vara bra för personalen och ett mycket potentiellt lösningsalternativ även för arbetsgivaren. Ordföranden för samarbetsförhandlingarna har bekräftat att personalrepresentantens ställningstagande ska beaktas och att det antecknas i protokollet. I protokollet konstateras uttryckligen att man i välfärdsområdesstyrelsens behandling drar upp riktlinjer för modeller som man börjar utreda närmare.    

Av välfärdsområdesstyrelsens beslut den 30 januari 2023 § 7 framgår att välfärdsområdesdirektören enligt punkt 1 i beslutsförslaget har föreslagit att välfärdsområdesstyrelsen ska besluta att välfärdsområdets måltidsservice ordnas genom konkurrensutsättning som en utkontrakterad tjänst.

I beskrivningsdelen av välfärdsområdets beslut i avsnittet "Ateriapalveluiden tulevaisuuden järjestämistapa" ger man in bakgrund till att välfärdsområdet har flera möjliga sätt att genomföra måltidsservice. Alternativ A. Egen produktion, B. Utkontraktering genom konkurrensutsättning och C. Produktion via in-house-bolaget beskrivs också heltäckande i redogörelsedelen. Enligt protokollet har välfärdsområdesstyrelsen också haft tillgång till tilläggsmaterialet "Ateriapalveluiden järjestämisen strategisten linjausten vaikutusten arviointi".  Välfärdsområdesstyrelsen har således som stöd för beslutsfattandet haft tillgång till material som gäller alla nämnda alternativ och som har behandlats på behörigt sätt före beslutsfattandet vid samarbetsförhandlingarna den 18 januari 2023 med personalrepresentanterna. 

Enligt 144 § i förvaltningsstadgan godkänner välfärdsområdesstyrelsen de strategiska riktlinjerna för upphandlingar i anslutning till att ordna tjänster i enlighet med välfärdsområdesstrategin. Således har välfärdsområdesstyrelsen inte överskridit sina befogenheter när den fattat beslut den 30 januari 2023 § 7 om att välfärdsområdets måltidsservice ordnas genom konkurrensutsättning som en utkontrakterad tjänst. Välfärdsområdesstyrelsens beslut har också beretts omsorgsfullt. Personalrepresentanterna har hörts på ett behörigt sätt och samarbetsskyldigheten har fullgjorts i fråga om det beslutsförslag som ska läggas fram för välfärdsområdesstyrelsen. I protokollet från samarbetsförhandlingen den 18 januari 2023 konstateras dessutom att när ärendet har behandlats av välfärdsområdesstyrelsen ska information om beslutet lämnas till personalrepresentanterna. Projektet inleds efter beslutet inleds och en personalrepresentant bjuds in till arbetsgruppen. När projektet inleds är också syftet att man ska göra så.   

Den som begär omprövning har inte visat att det skulle ha skett ett fel i förfarandet eller något annat laglighetsfel i behandlingen av ärendet. På ovan nämnda grunder är också yrkandet i omprövningsbegäran om att välfärdsområdesstyrelsens beslut inte får verkställas ogrundat. Omprövningsbegäran ska förkastas.

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Omprövningsbegäran

 

Den som begär omprövning har lämnat in en begäran om omprövning enligt lagen om välfärdsområden gällande välfärdsområdesstyrelsens beslut den 30 januari 2023 § 7 om principerna för ordnande av måltidsservice.

 

Enligt 139 § 1 mom. i lagen om välfärdsområden (611/2021) får den som är missnöjd med ett beslut av en myndighet som lyder under välfärdsområdesstyrelsen begära omprövning av beslutet. Begäran om omprövning i ett beslut av en myndighet som lyder under välfärdsområdesstyrelsen ska enligt 2 mom. framställas hos organet i fråga.

 

Enligt 141 § i lagen om välfärdsområden får man inte begära omprövning eller anför välfärdsområdesbesvär av beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

 

Begäran om omprövning får enligt 142 § framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en medlem i välfärdsområdet.

 

Den som framställt begäran om omprövning har sin hemort i Kyrkslätt och är således medlem i välfärdsområdet.

 

Enligt 143 § i lagen om välfärdsområden ska begäran om omprövning göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Enligt 145 § 1 mom. i lagen om välfärdsområden hålls protokollet från välfärdsområdesfullmäktige, välfärdsområdesstyrelsen och nämnden samt välfärdssammanslutningens samkommunsfullmäktige eller samkommunsstämma samt bifogade anvisningar om begäran om omprövning eller besvärsanvisning efter granskningen tillgängliga i det allmänna datanätet på välfärdsområdets webbplats, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

 

Enligt 145 § 3 mom. i lagen om välfärdsområden anses en medlem i välfärdsområdet samt ett välfärdsområde som deltar i samarbetet mellan välfärdsområdena och en medlem i välfärdsområdet ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet har lagts ut i det allmänna datanätet på välfärdsområdets webbplats.

 

Det korrigerade protokollet från välfärdsområdesstyrelsens sammanräde den 30 januari 2023 har för 7 § del i beslutet publicerats i det allmänna datanätet den 17 februari 2023. Begäran om omprövning har inkommit till registraturen i Västra Nylands välfärdsområde den 27 februari 2023 inom utsatt tid.

 

Yrkanden och grunder som framställts i omprövningsbegäran

 

Den som begär omprövning har krävt att begäran om omprövning godkänns och att Västra Nylands välfärdsområdesstyrelses beslut den 30 januari 2023 § 7 om principerna för ordnande av måltidsservice upphävs. Motiveringen till rättelseyrkandet är att det beslut som rättelseyrkandet gäller har fattats i felaktig ordning och att beredningen av beslutet är bristfälligt.

 

Välfärdsområdesstyrelsen har den 30 januari 2023 fattat ett beslut i strid med det förfarande som avtalats tidigare vid samarbetsförhandlingarna den 18 januari 2023. I beslutsförslaget den 30 januari 2023 och av beslutet framgår inte de modeller som ska utredas närmare. Beslutsförslaget innehåller endast en modell och välfärdsområdesstyrelsens beslut innehåller endast en modell som genomförs. Beslutet har inte heller delgetts till personalrepresentanterna före mötet.

 

Enligt den som framfört begäran om omprövning borde välfärdsområdesstyrelsen före det slutliga beslutet den 30 januari 2023 ännu ha behandlat tre modeller för ordnande av måltidsservice noggrant enligt vad som avtalats tidigare. Därefter borde man ännu ha dragit upp riktlinjer för en närmare utredning och inte direkt besluta om en modell för ordnande av tjänster den 30 januari 2023 utan att noggrant utreda ärendet och höra personalrepresentanterna på ett behörigt sätt. Välfärdsområdesstyrelsens beslut den 30 januari 2023 får inte verkställas.

 

Beslut som omprövningsbegäran gäller

 

Omprövningsbegärandet gäller ett beslut där välfärdsområdesstyrelsen beslutade att

 

1. Välfärdsområdets måltidsservice ordnas genom konkurrensutsättning som en utkontrakterad tjänst. Upphandlingshelheten ska dock delas in i mindre helheter så att aktörer av olika storlek kan delta i dem med beaktande av kostnadseffektivitet och kvalitet. Konkurrensutsättningshelheten delges till välfärdsområdesstyrelsen efter att marknadsdialogerna har förts, och

 

2. De strategiska principerna för konkurrensutsättning av måltidsservice är:

 

- måltidsservice ska genomföras på ett säkert sätt med beaktande av tjänsternas störningsfrihet och försörjningsberedskap

- kundrespons utnyttjas aktivt i utvecklingen av tjänsterna

- måltidsservice genomförs enligt flerproducentmodellen

- maten som serveras ska uppfylla de riksomfattande näringsrekommendationerna

- i enlighet med de nationella målen ska andelen vegetabilisk mat och fisk i måltidsservice ökas i enlighet med näringsrekommendationerna och målen för koldioxidsnålhet

- inhemsk ekologisk produktion gynnas i fråga om kött, ägg och mjölk

- matsvinnet minskas

- specialdieterna fastställs i samarbete med serviceområdena med beaktande av näringsrekommendationerna

- koldioxidutsläppen från transporterna minskas

 

Behörighet

 

Enligt 139 § i lagen om välfärdsområden ska begäran om omprövning av beslut av välfärdsområdesstyrelsen och nämnden samt deras sektioner och myndigheter riktas till det behöriga organet. På basis av det som nämnts ovan behandlar välfärdsområdesstyrelsen de rättelseyrkanden som framställts över dess beslut.

 

 

 

Bilagor

1

Begäran om omprövning gällande Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsens beslut vid sitt sammanträde 1/2023 den 30 januari 2023, § 7, om principer för ordnande av måltidsservice

 

Tilläggsmaterial

-

Aluehallituksen 30.1.2023 päätös § 7 Ateriapalvelujen järjestämisen periaatteista

-

Kutsu yhteistoimintaneuvotteluihin koskien ateriapalveluita

-

Pöytäkirja yhteistoimintaneuvotteluista 18.1.2023 koskien ateriapalveluja

-

Ateriapalvelujen järjestämisen strategiset linjaukset 2023

-

Yt-neuvottelun 18.01.2023 asiakirja, vaikutusten arviointi, ateriapalvelut

 

För kännedom

 

 

 

Beslutshistoria